Dictionaries | References

कोणी कोणाचें नशीब घेत नाहीं

प्रत्‍येक मनुष्‍याचे प्रारब्‍ध त्‍याच्या स्‍वाधीन असते
ते कोणा दुसर्‍यावर अवलंबून नसते किंवा त्‍यात कोणास फरक करतां येत नाही.

Related Words

ह्याचें मला लहणें नाहीं   कोणी कोणाचें नशीब घेत नाहीं   दान केल्यानें कोणताहि अनुष्य गरीब होऊं शकत नाहीं अगर चोरीनें श्रीमंत होऊं शकत नाहीं   कोणी आग व्हावें, कोणी पाणी व्हावें   पोटावर बांधल्यानें भूक जात नाहीं   हरा नाहीं आणि शिवा नाहीं   पाऊस नाहीं, पाणी नाहीं, दुर्दशेला पारावर नाहीं   लंगडी ती लंगडी पण गांवदरीला चरत नाहीं   स्वतः ज्ञान नाहीं व सांगितलेलें ऐकायचें नाहीं   दांडयानें पाणी तोडलें म्हणून निराळें होत नाहीं   स्वतः मेल्यावांचून स्वर्ग दिसत नाहीं   राजाच्या खजिन्याचें पाणी कधींच आटत नाहीं   हरामाचा माल जिरत नाहीं   अनुभवासारखा शिक्षक नाहीं   अरे माझ्या भूषणा, तुला कोणी पुसेना   माणसाला मानीत नाहीं   अंड कितीहि ताणलें तरी कपाळाला लागणार नाहीं   साळ फेंकल्याबरोबर भाताचें पीक डोलूं शकत नाहीं   भिकेची हंडी सिगेस चढत नाहीं   देण्याला (द्यावया) नाहीं थार, आड आला शनिवार   सुगंधी केतकीला फळें नाहीं, ती अंगीं कांटे बाही   रोम एका दिवसांत बांधलें गेलें नाहीं   हत्ती पोसवतो पण माहेरवाशीण नाहीं पोसवत   कोणाचे पागोटें कोणाच्या डोक्‍यावर नाहीं   काम काडीचे नाहीं, फुरसत घडीची नाहीं   बहुत देखिले टिळेटाळे, पण चिखलास नाहीं पाहिले डोळे   निशाणाचें (ध्वज) फडकें मोल नसतें फार, पण त्यासाठीं रण घेत झुंजार   इकडे बोलणें नाहीं, तिकडे चालणें नाहीं   मायेवांचून रड नाहीं, जाळावांचून कढ नाहीं   चांगले थटेचें भाषण, वाईट नाहीं कठिण   कोणी खर्चले वीस, तिचा निघाला कीस   जो कोणी हांक मारी, त्‍याला प्रसन्न कावेरी   ओठाला नाहीं पुरेसें, पोटाचें आंतडें वासे   धाकासारखी चीज नाहीं   स्वभावाला औषध नाहीं   कामक्रोधु नाहीं मानसी, तो महानुभाव संन्यासी   बायकांच्या तोंडांत कोणतीहि गोष्ट राहात नाहीं   फूल नाहीं फुलाची पाकळी देणें   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   कनवटीं नाहीं पैसा आणि लोकांना म्‍हणतो या बसा   जिभेला हाड नाहीं तरी दांत पाडते   राव करीत नाहीं तें गांव करतो   शेणपुंजीला झोंप नाहीं   स्वातंत्र्याची तळमळ आणि ओढयाची खळखळ, कधींहि थांबत नाहीं   हातीं (हातांत) नाहीं रुका, त्येच्या तोंडावर थुंका   श्रीमंत लोक परावलंबी, सामर्थ्य नाहीं अंगीं   झाली गोष्‍ट परत येत नाहीं   घरांत नाहीं खाया आणि कुत्र्याचे नांव ठेवा राया   उपकाराची भागूबाई, बोट ठेवायला जागा नाहीं   मूर्त जाईल पण कीर्ति जात नाहीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP