TransLiteral Foundation

एक ठेंच खाई तो बावन बीर होईल, बावन ठेंचा खाई तो गद्भा होईल

जो मनुष्य एकदां अनुभव आल्याने त्यापासून शहाणपणा शिकतो तो पराक्रमी होतो
पण ज्याला अनेक ठेंचा खाव्या लागतात म्हणजे अनेकदां अनुभव येऊनहि शहाणपणा शिकता येत नाही तो मूर्ख ठरतो.

Related Words

आळशाक भिकणां भाज म्हळी, तो म्हणटा, हरवीं खाल्यार चड बरीं   पैशा हाड्‌लॅ घावन आनि जेवतलॅ जालॅ बावन   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   तो   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप   सो शाने एक मत्त   एक जीव सदाशिव   हात (ता-तो) फळी   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   करावयास गेला एक, पुढें आलें टेक   दरबारीं आपला हितकर, तो पैशाचा चाकर   भडभडया-भडभडया तो कपटीद नसतो   एक ढेंकूण चावतो, शंभरांचा काळ होतो   रंडी रही तो आपसे, नहीं तो सगे बापसे   पहिले गाना फिर खाना बाद एक दिन जाना   जगांतून उठला तो आकाशांत टांगला   एक ना धड, भाराभर चिंध्या   बावन बत्तिशा-बाविशा   एक शेजारी, बारा वैरी   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   सारा गांव मामाचा आणि एक नाहीं कामाचा   घरांत दांडगाई, बाहेर कोरडें खाई   त्‍याचा गळा व माझा नळा जेव्हां एकत्र होईल तेव्हां हे काम उरकेल   उंच (थोर) वाढला एरंड, तरी काय होईल इक्षुदंड   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   एक ठांचा समयीं मारल्यानें नऊ टांचे वांचवितो   ज्‍याचे अंगी सामर्थ्य तो राजा   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   अडचणीच्या कामांत पडतो तो आपला गळा फांसून घेतो   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   एक नकार छत्तीस विघ्नें वारी   मोघा-मोघा करतां येईना तो रांजण करुं लागणें   प्रपंच साधून परमार्थाचा लाभ ज्याणें केला । तो नर भला भला॥   चांगला समागम, तो जाणा उत्तम   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   हौदसे गयी, तो बुंदसे आती नहीं   बोडकें बोडायला नि गारा पडायला एक गांठ   धर्म करुन ठेवावा, तो कधीं वायां जाणार नाहीं   शब्दांचा सिंधु व अकलेचा एक बिंदु   गांठीचा एक बाहेरच्या शंभराबरोबर   वईक एकु खुंटु, घराक एक म्हातारी   एक पेरतो आणि दुसरा कापतो   जिव्हा सर्वांच्या, नाहींत एक प्रकारच्या   तीर्थाच्या आटीं, एक भक्तीची कसोटी   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   समेट-समेट ही एक मोठी सिद्धि आहे   अक्कल ठेवा चांगली, नाहीं तर होईल बावली   अंगठा सुजला म्हणून डोंगराएवढा होईल काय?   अजागजाची बरोबरी कशी होईल   अंतडीकातडी एक असणें   अंधळा मळी रेडा खाई   अपुरता - अपुरता घडा झोले खाई   अस्तमान होय तोंवरी, न कळे काय होईल तरी   आईजवळ गेले तर लेकरूंच होईल   आकाश पाताळ एक होणें   आगपाणी एक करणें   ईश्र्वराची प्रार्थना करावी भाग्यवेळी, अनुकूल होईल विपत्तिकाळीं   उंच (थोर) वाढला एरंड, तरी काय होईल इक्षुदंड   उपकाराची भागूबाई, दाल्ला विकून खोबरं खाई   एक   एकच एक   एकूण एक   एक सोडून एक   एका गू एक   ओठांत एक आणि पोटांत एक   कृतीला योग्‍य होईल असे बोलणें पाहिजे   कधीं होईल दिवाळसें, कधीं मोडीन कणसें   करंगळी (करांगुळी) सुजली म्‍हणून ती डोंगराएवढी होईल काय?   करतो एक आणि भरतो एक   कर्माची गति गहना, जें होईल तें तें चुकेना   कावळा बसायास व खांदी (ढापी) मोडावयास गांठ एक   कोठें कांहीं कांहीं, एक आहे एक नाहीं   कोठें होईल ईश्र्वरकृपा, तें सांगवत नाही बापा   खाई   खाईल तोटा, तो होईल मोठा   गांव म्‍हारवडा एक करणें   घरांत दांडगाई, बाहेर कोरडें खाई   चतुर करणी चवाठ्या जाई, पैशाविना पेढे खाई   चांगला घालीव दिवस, रात्रीं होईल उल्‍हास   जन्माचे अधिकारी आईबाप, कर्माचा ज्‍याचा तो   जनांत एक, मनांत एक   जो तो   ठेंच   ठेंचा   त्‍याचा गळा व माझा नळा जेव्हां एकत्र होईल तेव्हां हे काम उरकेल   ताकादुधाचा निकाल-निवाडा होईल   तो   दुकान चांगलें संभाळ, तेणें होईल उदयकाळ   दुग्धें न्हाणिला वायस, तरी कां होईल राजहंस   दैव उपाशी राही आणि उद्योग पोटभर खाई   दादा बैल, धाकटा कांहींतरी होईल   धनकण पुरें धन, भाडींकुंडीं अर्धें धन, आणि रोखें पुर्जे रावणाची खाई   धनगराचा जांवई, ताकासंगें शेवया खाई   धीर असेल पोटीं, तर बरें होईल शेवटीं   न्हाणोलीबाई कान्होली खाई, बाळंतीणबाई तूप करंज्या खाई, विटाळशीबाई ताक पीठ खाई   निरपण खाई तें मोठें होई, मळ्यांत जाई तें केळें खाई   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

पडिभार or पडिवार

 • paḍibhāra or paḍivāra m Commonly बडिवार. 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

अधिदैवत म्हणजे काय? त्यांत कोणकोणत्या देवता असतात?
Category : Hindu - Philosophy
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,490
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,863
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.