Dictionaries | References

उघड्या दरवाज्यावर धाड पडत नाही, व ओसाड माळावर चढाई होत नाही


ज्या घराचे दार नेहमी उघडे पडलेले असते, म्हणजे ज्या घरात वस्ती नसते त्या घरात काही नसल्यामुळे कोणी घरावर दरोडा घालीत नाही. त्याचप्रमाणें जेथे ओसाड माळरान आहे त्या जागेचा ताबा घेण्यासाठी कोणी धडपड करीत नाही. जेथे काही लभ्यांश होण्यासारखा नाही त्या कामाकडे कोणी ढुंकून पहात नाही
तर काही लग्गा असेल तेथेच कोणाची झाली तर दृष्टि जाते.

Related Words

तीर्थी गेल्‍यावांचून मुडण होत नाही   ऐकून घेत नाही, त्याला सांगू नये काहीं   आली घडी तीर तर धर, मिळणार नाही गेल्यावर   त्‍याचा गळा व माझा नळा जेव्हां एकत्र होईल तेव्हां हे काम उरकेल   गृहस्‍थाश्रम झेपत नाही, संन्यास पाळत नाहीं   ठकवणीचा खेळ, होत नाहीं सफळ   कोणी कोणाचा गुरु होत नाहीं   ज्‍यांना भूतकाळ नाहीं त्‍यांना वर्तमानकाळ व भविष्‍यकाळ कोठून असणार   घासतां दगड सतत, शेवाळ निर्माण न होत   करंगळीची कळ, अंगठ्याला येत नाही   ऊन पाण्यास चवी नाही   आळशाला विसांवा नाहीं व खादाडाला चव नाहीं   कांद्याचे कोरड्यास, मानभावाची बायको व गाढवाचें जित्राप यांना श्रम व खर्च नाहीं   आवडीला चाड नाही व प्रीतीला तोल नाही   उभें कुसळ व आडवें मुसळ   तिळाइतकें नातें व गगनाइतकी मैत्री   ज्‍याच्या गळ्यांत सरी ते सारी रात्र घोकणी करी, व ज्‍याचे गळ्यात दोरी ते सारी रात्र निद्रा करी   आग रामेश्र्वरीं व बंब सोमेश्र्वरीं   काडीची सत्ता आणि लाखाची मत्ता (ही बरोबर होत नाहीत)   बायको धमकट, व दादला कसपट   असुदी व अबादी   आगे फडकत गोली, पीछे होत आरोली   मैत्री-मैत्रीचें व प्रेमाचें ढोंग   कोणी अमरपट्टा घेऊन आला नाही   वारुळ-वारुळ वाढलें म्हणून कांहीं पर्वताएवढें होत नाहीं   आप तरणें आणि जग तारणें, आप बुडणें व जग बुडविणें   पडत   खर्च लागे निरंतर त्‍यांत नाही अंतर, मिळकत अशाश्र्वत विचार करी सतत   ज्‍याचे अंगी नाही पाणी, त्‍याचा जीव मेल्‍यावाणी   ऊन पोळत नाही, तितकी वाळू पोळते   शब्दांचा सिंधु व अकलेचा एक बिंदु   खर्च लागे निरंतर, मिळकतीस नाही आधार   धन्याला धत्तुरा व चाकराला मलिदा   उष्‍ट्या हातानें कावळा हांकणार नाही   उघड्या माथ्यानें   एकापेक्षां बहुमत, फार उपयोगी पडत   मुसळास-मुसळाशीं गांठ पडत नाहीं   पडत पासो जाल्यार खेळत पिसो   चिमूटभर कथा व कंठाळभर नमन   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   कानामागून आले व तिखट झालें   बापानें केलें नांव व मुलानें वाहविलें गांव   साम्राज्याचें अडलें व आमचें फावलें   बाळी-बाळी बुगडी लेणें नाहीं व खोकला पडसें दुखणें नाहीं   सोन्याची परीक्षा आगींत घ्यावी व आप्तांची परीक्षा विपत्तींत करावी   समुद्रीं मासे व घरीं भरवसे   शेळीचें शेंपूट अब्रुहि झाकीना व माशाहि वारीना   वेडा झाला व कामांतून गेला   आपली हानि व दुसर्‍याचें हसूं   छायेच्या पाठी लागूं नका, व मूळ वस्‍तूस चुकूं नका   अल्प यत्नानें थोर काम होत नाहीं   एका घोवानें म्हातारी होत नाहीं   एकापेक्षां बहुमत, फार उपयोगी पडत   कुत्र्याची मैत्री, लाडांत आले तर तोंड चाटणार व रागावलें तर लचका भरणार   कोणी कोणाचा गुरु होत नाहीं   घुमाऊ or व   चार होत होणें   दगडाचा दोर होत नाहीं   दूती म्हणून गेली व स्वतःच प्रिया होऊन बसली   प्रसंगावांचून परीक्षा होत नाहीं   शेटें उपटून मढें हलकें होत नाहीं   शष्पें धुतलीं म्हणून रेशीम होत नाहीं   हिर्‍याची परीक्षा घणावांचून होत नाहीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP