Dictionaries | References

उंच घरापेक्षां लौकिक थोर आहे


मनुष्याच्या संपत्तीपेक्षा त्याच्या नावलौकिकाची, अब्रूची मातबरी अधिक आहे. श्रीमंतीपेक्षा मनुष्याची समाजात जी प्रतिष्ठा असते तिला लोक अधिक मानतात. A high name is better than a high house. -Persian.

Related Words

लौकिक   उंच रडे शिंप्यापाशीं अन् नीच रडे शिंक्यापाशीं   उंच घरापेक्षां लौकिक थोर आहे   क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   व्यवहार-व्यवहार ज्ञान हें मनुष्य जीविताचें मुख्य अंगा आहे   चित्तास समाधान राखणें हेंच योगाचें सार आहे   चूक मनुष्‍यांत आहे, ईश्र्वरापाशीं क्षमा आहे   अल्प धन थोर मन, नाश न होय स्वहित जाण   घरचा थेंबा नि बाहेरचा तांब्‍या, बरोबर आहे   ईश्र्वर करणी अगाध आहे   ऐरावती रत्‍न थोर। त्यासी अंकुशाचा मार।।   काशी विद्येचें आगर आहे   खाद आहे तर लाद (लाध) आहे   पीठ आहे तर मीठ नाहीं आणि मीठ आहे तर पीठ नाहीं   करणें कुच, बोलणें उंच   उंच टांक करून चालणें   घरापेक्षां अंगणाचीच मिजास जास्‍त   आखला सुटला तर उकीरडा उकरील, पर्वताशी थोडीच टक्कर घेणार आहे?   मडक्‍याचा कांठ ओला आहे तो वळेल   पुरुष ही परमेश्वराची कीर्ति तर स्त्री ही परमेश्वराची प्रत्यक्ष मूर्ति आहे   अशी आहे तशी आहे   हें काय आहे बाई ! तर आहे मसणवटींतील माती   थोर ते गळाली पाहिजे अहंता। उपदेश घेतां सुख वाटे।।   उदकांतु हागिल्ले उंच येतां   लहानच हिरा बरा, थोर गार कशाला !   उंच सखल जमीनीला चंदनाचा पाट   लहान मूर्ति पण थोर कीर्ति   तूं कर वटवट-कटकट, मी आहे निगरगट्‌ट, माझा गुरु बळकट   ज्‍याचे जवळ अर्थ आहे, त्‍याशीं मत्‍सर करूं नये   आशा अमर आहे   सगळया जगाचा, मान आहे रुढीला   स्वतः मागितलें तर ताक मिळेना तें निरोपानें दूध येणार आहे !   नवें लुगडें नुताचें, आहे सुताचें   माम्या मावशा आहे पण आईची सर कोणा नये   म्हातारपण-म्हातारपण हें दुसरें बाळपण आहे   कृतीनंतर उपदेश वायां आहे   डोळ्या अवलोकन साहे, जिवा तसें मन आहे   वियोग-वियोग ही आठवणीची स्मरणी आहे   अग्नि हा चांगला चाकर पण वाईट धनी आहे   जन त्रिविध आहे   छपन्न देशचें पाणी प्याला आहे   धर्म आहे कर्मांगी, कळलें पाहिजे प्रसंगी   माय मेली बाळपणीं, स्त्री तरुणपणीं, पुत्र वृद्धपणीं विचित्र आहे करणी   आहे तीच स्थिति गोड वाटली की प्रगति खुंटली   नाक कापलें तर म्हणे भोंक आहे   विनय-विनयशीलता हें एक अहंकाराचें भाषांतर आहे   घोडा मैदान पुढें आहे   ही काळरात्र चालली आहे   मार. ‘राजश्रीअ स्वामी इतराज होऊन पाणिप्रवाह मुखावरी होऊन आबरु घेतली ऐसा प्रसंग येथील आहे.’   अग्नि हा चांगला चाकर पण वाईट धनी आहे   आशा अमर आहे   जनन मरण सर्वांला आहे   नकटी बायको व खोटा पैसा जगांत कुठें राहिला आहे काय   बोलण्यापेक्षां कृतीस मोल आहे   मेलेल्याला मारणें हा मूर्खपणा आहे   मारणारापेक्षां तारणारा अधिक आहे   शिंदळीला पोराची आशा आहे   सांपडला तर चोर, नाहीं तर बाद शहाहून थोर   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP