Dictionaries | References

आवडीला चाड नाही व प्रीतीला तोल नाही

आपल्याला जी वस्तु आवडते तिची वास्तविक किंमत कितीहि असली तरी ती आपणांस बहुमोल वाटते व ज्या व्यक्तीबद्दल आपणांस प्रेम वाटते तिची बरोबरी आपल्या मते दुसरी कोणतीहि व्यक्ति करू शकत नाही. तु०-(गु.) मन मान्युं त्यां जात शी जोवी. (इं.) Fair is not fair, but that which pleaseth.

Related Words

तीर्थी गेल्‍यावांचून मुडण होत नाही   तृणाला चाड आहे ती त्‍याला नाहीं   ऐकून घेत नाही, त्याला सांगू नये काहीं   आली घडी तीर तर धर, मिळणार नाही गेल्यावर   त्‍याचा गळा व माझा नळा जेव्हां एकत्र होईल तेव्हां हे काम उरकेल   आवडीला चाड नाही व प्रीतीला तोल नाही   गृहस्‍थाश्रम झेपत नाही, संन्यास पाळत नाहीं   ज्‍यांना भूतकाळ नाहीं त्‍यांना वर्तमानकाळ व भविष्‍यकाळ कोठून असणार   आळशास दुणें काम व लोभ्यास (कृपणास) दुणा (तिप्पट) ख   करंगळीची कळ, अंगठ्याला येत नाही   ऊन पाण्यास चवी नाही   आळशाला विसांवा नाहीं व खादाडाला चव नाहीं   कांद्याचे कोरड्यास, मानभावाची बायको व गाढवाचें जित्राप यांना श्रम व खर्च नाहीं   उभें कुसळ व आडवें मुसळ   तिळाइतकें नातें व गगनाइतकी मैत्री   येईल तितकें बोलू नये व खावेल तितकें खाऊं नये   ज्‍याच्या गळ्यांत सरी ते सारी रात्र घोकणी करी, व ज्‍याचे गळ्यात दोरी ते सारी रात्र निद्रा करी   आग रामेश्र्वरीं व बंब सोमेश्र्वरीं   बायको धमकट, व दादला कसपट   व॥   मैत्री-मैत्रीचें व प्रेमाचें ढोंग   असुदी व अबादी   कोणी अमरपट्टा घेऊन आला नाही   तवाई पुरवते पण अवाई पुरवत नाही.   जसा वारा वाजेल तसा तोल द्यावा   आप तरणें आणि जग तारणें, आप बुडणें व जग बुडविणें   शब्दांचा सिंधु व अकलेचा एक बिंदु   ऊन पोळत नाही, तितकी वाळू पोळते   धन्याला धत्तुरा व चाकराला मलिदा   खर्च लागे निरंतर, मिळकतीस नाही आधार   ज्‍याचे अंगी नाही पाणी, त्‍याचा जीव मेल्‍यावाणी   खर्च लागे निरंतर त्‍यांत नाही अंतर, मिळकत अशाश्र्वत विचार करी सतत   उष्‍ट्या हातानें कावळा हांकणार नाही   देव नाही भेटला आणि शेवटीं मेला   मिया देता नहीं पुरा तोल   रोग्‍यासी कुपथ्‍याची चाड   समुद्रीं मासे व घरीं भरवसे   आपली हानि व दुसर्‍याचें हसूं   शेळीचें शेंपूट अब्रुहि झाकीना व माशाहि वारीना   सोन्याची परीक्षा आगींत घ्यावी व आप्तांची परीक्षा विपत्तींत करावी   बाळी-बाळी बुगडी लेणें नाहीं व खोकला पडसें दुखणें नाहीं   बापानें केलें नांव व मुलानें वाहविलें गांव   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   कानामागून आले व तिखट झालें   चिमूटभर कथा व कंठाळभर नमन   साम्राज्याचें अडलें व आमचें फावलें   साखरेविना सांजा व स्त्रीविना संसार व्यर्थ   शेताचा आरा (मोड), गाईचा गोर्‍हा व पाळण्यांतील हिरा हे केव्हां तरी उदय काळ आणतीलच आणतील   वेडा झाला व कामांतून गेला   छायेच्या पाठी लागूं नका, व मूळ वस्‍तूस चुकूं नका   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP