Dictionaries | References

अंगठी कापली तरी मुतायचा नाहीं

एखाद्याचें बोट वगैरे कापलें असतां रक्तप्रवाह थांबावा म्हणून पाणी ओततात. पुरंतु पाणी आणावयास दूर तरी जावें लागतें किंवा कांहीं श्रम करावे लागतात
पण त्याऐवजीं लघवी करण्यास कांहीं श्रम करावयास लागत नाहींत, पण तेवढेंहि करून जो दुसर्‍याच्या उपयोगी पडत नाहीं अशा मनुष्याबद्दल तिरस्कारानें हा वाक्प्रचार वापरतात. अतिशाय कृपण, दुसर्‍याच्या उपयोगी न पडणारा माणूस. या म्हणीचाच पर्याय-‘कापल्या करंगळीवर देखील मुतायचा नाही.’

Related Words

ह्याचें मला लहणें नाहीं   दांडयानें पाणी तोडलें म्हणून निराळें होत नाहीं   माणसाला मानीत नाहीं   सुण्याची शेपटी नळयेंत घातली तरी वांकडी   लांव तरी सासू, डांकीण तरी आई   पोटावर बांधल्यानें भूक जात नाहीं   हरा नाहीं आणि शिवा नाहीं   पाऊस नाहीं, पाणी नाहीं, दुर्दशेला पारावर नाहीं   लंगडी ती लंगडी पण गांवदरीला चरत नाहीं   दान केल्यानें कोणताहि अनुष्य गरीब होऊं शकत नाहीं अगर चोरीनें श्रीमंत होऊं शकत नाहीं   स्वतः ज्ञान नाहीं व सांगितलेलें ऐकायचें नाहीं   स्वतः मेल्यावांचून स्वर्ग दिसत नाहीं   राजाच्या खजिन्याचें पाणी कधींच आटत नाहीं   हरामाचा माल जिरत नाहीं   अंड कितीहि ताणलें तरी कपाळाला लागणार नाहीं   अनुभवासारखा शिक्षक नाहीं   धाकासारखी चीज नाहीं   साळ फेंकल्याबरोबर भाताचें पीक डोलूं शकत नाहीं   भिकेची हंडी सिगेस चढत नाहीं   सुगंधी केतकीला फळें नाहीं, ती अंगीं कांटे बाही   देण्याला (द्यावया) नाहीं थार, आड आला शनिवार   स्‍मशानांत गेलें तरी कावळ्यांचा उपद्रव   जिभेला हाड नाहीं तरी दांत पाडते   कोणाचे पागोटें कोणाच्या डोक्‍यावर नाहीं   रोम एका दिवसांत बांधलें गेलें नाहीं   हत्ती पोसवतो पण माहेरवाशीण नाहीं पोसवत   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   मायेवांचून रड नाहीं, जाळावांचून कढ नाहीं   काम काडीचे नाहीं, फुरसत घडीची नाहीं   इकडे बोलणें नाहीं, तिकडे चालणें नाहीं   चांगले थटेचें भाषण, वाईट नाहीं कठिण   कोणी कोणाचें नशीब घेत नाहीं   शेताचा आरा (मोड), गाईचा गोर्‍हा व पाळण्यांतील हिरा हे केव्हां तरी उदय काळ आणतीलच आणतील   आवडेल ते खाय परी, चोरून घेऊं नको तरी   गेला बाजार तरी   खतां आलें तरी पचवितां आलें पाहिजे   स्वभावाला औषध नाहीं   कामक्रोधु नाहीं मानसी, तो महानुभाव संन्यासी   ओठाला नाहीं पुरेसें, पोटाचें आंतडें वासे   बायकांच्या तोंडांत कोणतीहि गोष्ट राहात नाहीं   राव करीत नाहीं तें गांव करतो   शेणपुंजीला झोंप नाहीं   स्वातंत्र्याची तळमळ आणि ओढयाची खळखळ, कधींहि थांबत नाहीं   हातीं (हातांत) नाहीं रुका, त्येच्या तोंडावर थुंका   श्रीमंत लोक परावलंबी, सामर्थ्य नाहीं अंगीं   फूल नाहीं फुलाची पाकळी देणें   कनवटीं नाहीं पैसा आणि लोकांना म्‍हणतो या बसा   झाली गोष्‍ट परत येत नाहीं   उपकाराची भागूबाई, बोट ठेवायला जागा नाहीं   घरांत नाहीं खाया आणि कुत्र्याचे नांव ठेवा राया   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP