TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

वैधानिक कार्यपद्धती - कलम ११० ते १११

भारतीय संविधान किंवा भारताची राज्यघटना ही भारतातील पायाभूत कायदा असून डॉ .बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत .

२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व २६ जानेवारी १९५० पासून राज्यघटना अमलात आली .


कलम ११० ते १११

" धन विधेयके " यांची व्याख्या .

११० . ( १ ) या प्रकरणाच्या प्रयोजनार्थ , एखाद्या विधेयकात केवळ पुढील सर्व किंवा त्यांपैकी कोणत्याही बाबींशी संबंधित असलेल्या तरतुदी अंतर्भूत असतील तर , ते धन विधेयक असल्याचे मानले जाईल , त्या बाबी अशा ---

( क ) कोणताही कर बसवणे , तो रद्द करणे , तो माफ करणे , त्यात फेरफार करणे किंवा त्याचे विनियमन करणे ;

( ख ) भारत सरकारने पैसा कर्जाऊ घेणे , किंवा कोणतीही हमी देणे यांचे विनियमन , अथवा भारत सरकारने पत्करलेल्या , किंवा पत्करावयाच्या कोणत्याही वित्तीय आबंधनांबाबतच्या कायद्याची सुधारणा ;

( ग ) भारताचा एकत्रित निधी किंवा आकस्मिकता निधी यांची अभिरक्षा करणे , अशा कोणत्याही निधीत पैशांचा भरणा करणे किंवा त्यातून पैसे काढणे ;

( घ ) भारताच्या एकत्रित निधीतील पैशांचे विनियोजन ;

( ड ) कोणताही खर्च भारताच्या एकत्रित निधीवर भारित असलेला खर्च म्हणून घोषित करणे , किंवा अशा कोणत्याही खर्चाची रक्कम वाढवणे ;

( च ) भारताच्या एकत्रित निधीच्या किंवा भारताच्या लोकलेख्याच्या खाती पैशाची आवक किंवा अशा पैशाची अभिरक्षा किंवा जावक अथवा संघराज्याची किंवा एखाद्या राज्याची लेखापरीक्षा ; किंवा

( छ ) उपखंड ( क ) ते ( च ) यांत विनिर्दिष्ट केलेल्यांपैकी कोणत्याही बाबीला आनुषंगिक असलेली कोणतीही बाब .

( २ ) एखादे विधेयक हे , दंड किंवा अन्य द्रव्यशास्ती बसवण्याकरता अगर लायसन फीची किंवा दिलेल्या सेवेबद्दलच्या फीची मागणी किंवा भरणा करण्याकरता तरतूद करते एवढयाच कारणाने , अथवा कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाने किंवा निकायाने स्थानिक प्रयोजनांकरता कोणताही कर बसविणे , तो रद्द करणे , तो माफ करणे , त्यात फेरफार करणे किंवा त्याचे विनियमन करणे याकरता तरतूद करते , एवढ्याच कारणाने ते धन विधेयक असल्याचे मानले जाणार नाही .

( ३ ) एखादे विधेयक हे , धन विधेयक आहे किंवा नाही असा प्रश्न उदभवल्यास , लोकसभेच्या अध्यक्षाचा त्यावरील निर्णय अंतिम असेल .

( ४ ) प्रत्येक धन विधेयक , अनुच्छेद १०९ खाली राज्यसभेकडे पाठवण्यात येईल तेव्हा व अनुच्छेद १११ खाली राष्ट्रपतीस , त्याच्या अनुमतीकरता सादर करण्यात येईल तेव्हा , ते धन विधेयक आहे , असे लोकसभेच्या अध्यक्षाच्या स्वाक्षरीचे प्रमाणपत्र त्यावर पृष्ठांकित केलेले असेल .

विधेयकास अनुमती .

१११ . संसदेच्या सभागृहांकडून विधेयक पारित झालेले असेल तेव्हा , ते राष्ट्रपतीस सादर केले जाईल आणि राष्ट्रपती , एकतर आपण त्या विधेयकास अनुमती देत आहोत असे किंवा त्यास अनुमती देण्याचे रोखून ठेवीत आहोत असे घोषित करील :

परंतु , विधेयक राष्ट्रपतीस अनुमतीकरता सादर केल्यानंतर , ते धन विधेयक नसल्यास , शक्य तितक्या लवकर , त्याला ते विधेयक सभागृहांकडे संदेशासह परत पाठवून विनंती करता येईल की , त्यांनी त्या विधेयकाचा किंवा त्यातील कोणत्याही विनिर्दिष्ट तरतुदींचा फेरविचार करावा आणि विशेषत :, तो आपल्या संदेशात ज्यांची शिफारस करील अशा कोणत्याही सुधारणा प्रस्तुत करण्याच्या इष्टतेचा विचार करावा , आणि विधेयक याप्रमाणे परत पाठवले जाईल तेव्हा , सभागृहे त्या विधेयकावर तदनुसार फेरविचार करतील , आणि जर ते विधेयक सभागृहांनी सुधारणेसह किंवा त्याविना पुन्हा पारित केले आणि राष्ट्रपतीस अनुमतीकरता सादर केले तर , राष्ट्रपती त्यास अनुमती देण्याचे रोखून ठेवणार नाही .

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2012-12-20T00:50:04.0370000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

perlitic structure

  • पर्लाइटी संरचना 
RANDOM WORD

Did you know?

अतिथी व अतिथिसत्कार याचे विशेष महत्व काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.