TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

संसदेचे अधिकारी - कलम ९६ ते ९८

भारतीय संविधान किंवा भारताची राज्यघटना ही भारतातील पायाभूत कायदा असून डॉ .बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत .

२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व २६ जानेवारी १९५० पासून राज्यघटना अमलात आली .


कलम ९६ ते ९८

अध्यक्षास किंवा उपाध्यक्षास पदावरुन दूर करण्याचा ठराव विचाराधीन असताना त्याने अध्यक्षस्थान न स्वीकारणे .

९६ . ( १ ) लोकसभेच्या कोणत्याही बैठकीत , अध्यक्षास त्याच्या पदावरुन दूर करण्याचा कोणताही ठराव विचाराधीन असताना अध्यक्ष , अथवा उपाध्यक्षास त्याच्या पदावरुन दूर करण्याचा कोणताही ठराव विचाराधीन असताना उपाध्यक्ष , स्वतः उपस्थित असला तरी , अध्यक्षस्थान स्वीकारणार नाही , आणि अनुच्छेद ९५ च्या खंड ( २ ) च्या तरतुदी अशा प्रत्येक बैठकीच्या संबंधात , जशा त्या अध्यक्ष , किंवा यथास्थिति , उपाध्यक्ष अनुपस्थित असलेल्या बैठकीच्या संबंधात लागू होतात , तशाच लागू होतील .

( २ ) अध्यक्षास त्याच्या पदावरुन दूर करण्याचा कोणताही ठराव लोकसभेत विचाराधीन असताना , त्याबाबतीत त्याला लोकसभेमध्ये भाषण करण्याचा व तिच्या कामकाजात अन्यथा भाग घेण्याचा हक्क असेल , आणि अनुच्छेद १०० मध्ये काहीही असले तरी , असे कामकाज चालू असताना अशा ठरावावर किंवा अन्य कोणत्याही बाबीवर फक्त पहिल्याच फेरीत मतदान करण्याचा त्याला हक्क असेलं , पण मते समसमान झाल्यास मात्र नाही .

सभापती व उपसभापती आणि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांचे वेतन व भत्ते .

९७ . राज्यसभेचा सभापती व उप सभापती यांना आणि लोकसभेचा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांना प्रत्येकी , संसद कायद्याद्वारे निश्चित करील असे वेतन व भत्ते देण्यात येतील आणि , त्यासंबंधात याप्रमाणे तरतूद करण्यात येईपर्यंत , दुसर्‍या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेले वेतन व भत्ते देण्यात येतील .

संसदेचे सचिवालय .

९८ . ( १ ) संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाला अलग अलग सचिवालयीन कर्मचारीवर्ग असेल :

परंतु , संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना सामाईक अशा पदांची निर्मिती करण्यास या खंडातील कोणतीही गोष्ट प्रतिबंधक आहे , असा तिचा अर्थ लावला जाणार नाही .

( २ ) संसदेला कायद्याद्वारे संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाच्या सचिवालयीन कर्मचारीवर्गात करावयाची भरती व त्यात नियुक्त केलेल्या व्यक्तींच्या सेवाशर्ती याचे विनियमन करता येईल .

( ३ ) खंड ( २ ) खाली संसद तरतूद करीपर्यंत राष्ट्रपतीस , लोकसभेचा अध्यक्ष , किंवा , यथास्थिति , राज्यसभेचा सभापती यांच्याशी विचारविनिमय करुन , लोकसभेच्या किंवा राज्यसभेच्या सचिवालयीन कर्मचारीवर्गात करावयाची भरती व त्यात नियुक्त केलेल्या व्यक्तींच्या सेवाशर्ती यांचे विनियमन करणारे नियम करता येतील , आणि याप्रमाणे केलेले कोणतेही नियम उक्त खंडाखाली केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींच्या अधीन राहून प्रभावी असतील .

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2012-12-20T00:32:05.9600000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

जसें स्‍वप्नसृष्‍टि क्षणिक, तसे भय सुख क्षणिक

  • ज्‍याप्रमाणें स्‍वप्नात दिसणार्‍या गोष्‍टी खर्‍या नसून त्‍यांचा भास मनाला क्षणमात्रच होतो व जागृतीत आल्‍याबरोबर त्‍यांचे अस्‍तित्‍व नष्‍ट होते, त्‍याप्रमाणे सुख, भीति वगैरे भावना या मनावर तात्‍पुरत्‍या संस्‍कार करतात. त्‍याचे कारण नष्‍ट झाले म्‍हणजे त्‍या भावनाहि नाहीशा होतात. त्‍या कधीहि दीर्घकाल टिकत नाहीत. 
RANDOM WORD

Did you know?

विविध पूजा अथवा होम प्रसंगी स्त्रीने पुरूषाच्या कोणत्या अंगास बसावे आणि हाताला हात कां लावावा?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.