TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

वैधानिक कार्यपद्धती - कलम १०७ ते १०८

भारतीय संविधान किंवा भारताची राज्यघटना ही भारतातील पायाभूत कायदा असून डॉ .बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत .

२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व २६ जानेवारी १९५० पासून राज्यघटना अमलात आली .


कलम १०७ ते १०८

विधेयके प्रस्तुत करणे व पारित करणे यासंबंधी तरतुदी .

१०७ . ( १ ) धन विधेयके व अन्य वित्तीय विधेयके याबाबत अनुच्छेद १०९ व ११७ मध्ये असलेल्या तरतुदींना अधीन राहून , संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहात विधेयकाचा प्रारंभ होऊ शकेल .

( २ ) अनुच्छेद १०८ व १०९ च्या तरतुदींना अधीन राहून , संसदेच्या सभागृहांनी एखादे विधेयक , सुधारणेशिवाय किंवा दोन्ही सभागृहांना संमत झाल्या असतील अशाच सुधारणांसह , संमत केल्याखेरीज दोन्ही सभागृहांनी ते पारित केले असल्याचे मानले जाणार नाही .

( ३ ) संसदेमध्ये प्रलंबित असलेले विधेयक सभागृहांची सत्रसमाप्ती झाल्याकारणाने व्यपगत होणार नाही .

( ४ ) राज्यसभेत प्रलंबित असलेले जे विधेयक लोकसभेने पारित केलेले नसेल ते विधेयक , लोकसभेचे विसर्जन झाले असता व्यपगत होणार नाही .

( ५ ) जे विधेयक लोकसभेत प्रलंबित असेल , किंवा लोकसभेकडून पारित होऊन राज्यसभेत प्रलंबित असेल ते विधेयक , लोकसभेचे विसर्जन झाले असता , अनुच्छेद १०८ च्या तरतुदींना अधीन राहून व्यपगत होईल .

विवक्षित प्रकरणी दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक .

१०८ . ( १ ) जर एखादे विधेयक एका सभागृहाने पारित करुन दुसर्‍या सभागृहाकडे पाठवल्यानंतर ---

( क ) ते विधेयक दुसर्‍या सभागृहाने फेटाळले तर ; किंवा

( ख ) विधेयकात करावयाच्या सुधारणेसंबंधी दोन्ही सभागृहांचा अखेर मतभेद झाला तर ; किंवा

( ग ) दुसर्‍या सभागृहाला विधेयक मिळाल्याच्या दिनांकापासून ते विधेयक त्यांच्याकडून पारित न होता सहा महिन्यांहून अधिक काळ लोटला तर ,

त्याबाबतीत , लोकसभेचे विसर्जन झाल्याकारणाने विधेयक व्यपगत झाले नसेल तर विधेयकावर विचारविमर्श करण्याच्या व त्यावर मतदान करण्याच्या प्रयोजनार्थ , एक संयुक्त बैठक भरवण्यास सभागृहांना अभिनिमंत्रित करण्याचा आपला उद्देश राष्ट्रपती , सभागृहांची बैठक चालू असल्यास संदेशाद्वारे , किंवा बैठक चालू नसल्यास जाहीर अधिसूचनेद्वारे , त्यांना अधिसूचित करु शकेल :

परंतु , या खंडातील कोणतीही गोष्ट धन विधेयकास लागू असणार नाही .

( २ ) खंड ( १ ) मध्ये निर्देशिलेला असा सहा महिन्यांचा कालावधी मोजताना त्यामध्ये , ज्या कालावधीत त्या खंडाच्या उपखंड ( ग ) मध्ये निर्देशिलेल्या सभागृहाची सत्रसमाप्ती झालेली असेल किंवा लागोपाठ चारांहून अधिक दिवस ते तहकूब झाले असेल , असा कोणताही कालावधी हिशेबात घेतला जाणार नाही .

( ३ ) राष्ट्रपतीने खंड ( १ ) खाली सभागृहांना संयुक्त बैठक भरवण्यास अभिनिमंत्रित करण्याचा आपला उद्देश अधिसूचित केला असेल तर , कोणतेही सभागृह त्या विधेयकाचे काम पुढे चालवणार नाही , पण राष्ट्रपती , त्याने अधिसूचित केल्याच्या दिनांकानंतर केव्हाही , त्याने त्यात विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रयोजनाकरता संयुक्त बैठक भरवण्यास सभागृहांना अभिनिमंत्रित करु शकेल व त्याने तसे केल्यास सभागृहे तदनुसार बैठक भरवतील .

( ४ ) या दोन सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीत संमत झालेल्या असतील अशा काही सुधारणा असल्यास , त्यांसह ते विधेयक , दोन्ही सभागृहांच्या उपस्थित असलेल्या व मतदान करणार्‍या सदस्यांच्या एकूण संख्येच्या बहुमताने पारित झाले तर , या संविधानाच्या प्रयोजनार्थ , ते दोन्ही सभागृहांनी पारित केले असल्याचे मानले जाईल :

परंतु , संयुक्त बैठकीत ---

( क ) ते विधेयक एका सभागृहाकडून पारित झालेले असून दुसर्‍या सभागृहाकडून सुधारणांसह पारित झालेले नसेल आणि जेथे त्याचा प्रारंभ झाला त्या सभागृहाकडे परत पाठवण्यात आले नसेल तर , विधेयक पारित होण्याकरता झालेल्या विलंबामुळे विधेयकात ज्या सुधारणा करणे आवश्यक झाले असेल अशा काही सुधारणा असल्यास त्याहून अन्य कोणतीही सुधारणा विधेयकाला प्रस्तावित केली जाणार नाही ;

( ख ) जर याप्रमाणे ते विधेयक पारित होऊन परत पाठवले गेले तर , विधेयकाला पूर्वोक्त अशाच सुधारणा व ज्यांच्याबाबत सभागृहांचे मतैक्य झाले नसेल अशा बाबींशी संबद्ध अशा अन्य सुधारणा प्रस्तावित केल्या जातील ,

आणि या खंडाखाली कोणत्या सुधारणा ग्राह्य आहेत त्यासंबंधी , अध्यक्षस्थानी असलेल्या व्यक्तीचा निर्णय अंतिम असेल .

( ५ ) संयुक्त बैठक भरवण्याकरता सभागृहांना अभिनिमंत्रित करण्याचा आपला उद्देश राष्ट्रपतीने अधिसूचित केल्यानंतर , मध्यंतरी लोकसभेचे विसर्जन झाले असले तरीही , या अनुच्छेदाखाली संयुक्त बैठक भरवता येईल आणि तीत विधेयक पारित करता येईल .

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2012-12-20T00:45:19.9130000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

scorpioid cyme

  • सर्पगति वल्लरी 
  • वृश्चिकाभ वल्लरी 
  • कुंठित फुलोऱ्यातील एकपद प्रकारापैकी एक, यामध्ये मुख्य अक्षावर फूल येऊन वाढ खुंटल्यावर अनेक नवीन अक्ष एकाआड एक येऊन त्यापैकी प्रत्येकाची वाढ तशीच खुंटते, सर्व अक्षांचा मिळून एक सलग अक्ष (संयुक्त पद) बनतो, त्यावर फुलांच्या दोन रांगा व टोक वाकडे व गुंडाळीप्रमाणे असते. तो विंचवाच्या नांगीप्रमाणे दिसतो म्हणून त्या अर्थाचे नाव पडले आहे, उदा. कंचट कुल, घायमारी कुल, भुरुंडी इ. 
  • helicoid, cymose 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

सोळा मासिक श्राद्धें कोणती ?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site