श्रीगणेशाय नमः

॥ श्रीगुरुभ्योनमः ॥ श्रीसच्चिदानंदायनमः ॥

जयजयश्रीगणनायका ॥ मंगळमूर्तिविनायका ॥ धर्मार्थकाममोक्षदायका ॥ नमोतुज ॥१॥

सिद्धि बुद्धिपतिसर्वोत्तमा ॥ स्वभक्तकामकल्पद्रुमा ॥ चिंतामणीअनंतधामा ॥ नमोतुक ॥२॥

एकदंतालंबोदरा ॥ भालचंद्रामोरेश्वरा ॥ धुंढिराजाविश्वंभरा ॥ नमोतुज ॥३॥

सकळविघ्नसंकटनाशना ॥ हेरंबातापत्रयनिवारणा ॥ अनन्यनिजभक्तसंरक्षणा ॥ नमोतुज ॥४॥

जयजयविद्याप्रकाशका ॥ जयजयअज्ञाननाशका ॥ अनंतकोटिब्रह्मांडनायका ॥ नमोतुज ॥५॥

तूंचिरेणुकाकुळदेवता ॥ गणेशातूंचि नागाईमाता ॥ तूंचिगोसावीनामेंपिता ॥ नमोतुज ॥६॥

तूंचिसद्गुरुरुपगणेशा ॥ स्वामीगोपाळाश्रमवेशा ॥ सच्चिदानंदास्वप्रकाशा ॥ नमोतुज ॥७॥

सद्गुरुगणेशापरात्परा ॥ सद्गुरुगणेशानिर्विकारा ॥ सद्गुरुगणेशासर्वार्थधरा ॥ नमोतुज ॥८॥

सद्गरुगुणेशानिर्गुणा ॥ सद्गुरुगणेशासगुणा ॥ सद्गुरुगणेशाचैतन्यघना ॥ नमोतुज ॥९॥

सद्गुरुगणेशानिरुपमा ॥ सद्गुरुगणेशानिः सीमा ॥ सद्गुरुअरुपाअनामा ॥ नमोतुज ॥१०॥

सद्गुरुगणेशाअचला ॥ सद्गुरुगणेशाअमला ॥ सद्गुरुगणेशागोपाला ॥ नमोतुज ॥११॥

भक्ततारावयागणपती ॥ धरिलीगोपाळाश्रमआकृती ॥ आतामजलाहेचि गमती ॥ अवयव ॥१२॥

प्रसन्नतातेचिशुंडासरळ ॥ ज्ञानविज्ञानगंडयुयुग्ळ ॥ लुब्धहोतीमुमुक्षुअलिकुळ ॥ तयेठाई ॥१३॥

अखंडनिजात्मश्रवण ॥ निगमागम द्वाराकर्ण ॥ तेचितुझेदोन्हीकर्ण ॥ विराजती ॥१४॥

शुद्धबोधाचातीक्ष्णबहुत ॥ कैसाझळकतोएकदंत ॥ सहजसुखअखंडित ॥ डुल्लसीतूं ॥१५॥

सच्चिदानंद पणें ॥ सकळविश्वहेंदेखणें ॥ तेचिअभेदत्वेंपूर्ण ॥ तिन्हीनेत्र ॥१६॥

चिदावका शअपार ॥ अंतःकरणतदाकार ॥ तेंचितुझेंलंबउदर ॥ विस्तारिलें ॥१७॥

त्यावरीअत्यंतसुंदर ॥ सोहंभावाचाफणिवर ॥ कैसाशोभेनिरंतर ॥ सहजची ॥१८॥

चतुर्विधआश्रमप्रचंड ॥ हेचिचारीभुजादंड ॥ यथाविधिजेअखंड ॥ विराजती ॥१९॥

सन्मार्गाचापाश ॥ सद्भावाचाअंकुश ॥ ऐंसीआयुधेंविशेष ॥ धरिसीतूं ॥२०॥

तृप्तकरायासकळिक ॥ जेआपलेभक्तलोक ॥ घेतलाब्रह्मानंदमोदक ॥ निजहस्तीं ॥२१॥

प्रपंचपरमार्थजाण ॥ हेतुझेदोन्हीचरण ॥ उभयऐक्यत्वेंचालणें ॥ घडेतुज ॥२२॥

जवळीभुक्तिआणिमुक्ति ॥ त्याचिसिद्धिबुद्धिशोभती ॥ अभयवरदागणपती ॥ गुरुवर्या ॥२३॥

स्वानुभवाचाउंदिर ॥ त्यावरीबैससीनिरंतर ॥ अंगीं निरहंकारसिंदूर ॥ घबघबीत ॥२४॥

कैसेंवैराग्याचेंवसन ॥ दिव्यझळकेविराजमान ॥ तैसींअनेकभूषणें ॥ कायवर्णू ॥२५॥

शुद्धसत्त्वाचामुगुट ॥ सत्कर्मरत्न लखलखाट ॥ स्वप्रकाशनिश्चयाचाप्रगट ॥ भाळींचंद्र ॥२६॥

सुखदुःखसमान ॥ तींचिकुंडलेंशोभायमान ॥ पुरुषार्थाचींकंकणें ॥ चौहस्तीं ॥२७॥

शमदमादिषट्क ॥ तेंचिषट्कोणपदक ॥ नवविधारत्नाचीअमोलिक ॥ माळागळां ॥२८॥

कटींशोभे मेखळथोर ॥ पांईवाजतीस्तवनाकार ॥ भक्तभावाच्यासुंदर ॥ घागरिया ॥२९॥

मैत्रीकरुणामुदिता ॥ आणिउपेक्षाभगवंता ॥ ऐशाशुभवासनातत्वतां ॥ मुद्रिकात्या ॥३०॥

अमानित्वादिसाधनें ॥ तींचिनानापरीसुमनें ॥ सत्कीर्तिकस्तुरीसंपूर्ण ॥ मधमगी ॥३१॥

क वळजेंसर्वाधिष्ठान ॥ पूर्णसुखाचेंसदन ॥ तेथेंक्रीडसीनिशिदिन ॥ समरसें ॥३२॥

सन्निधानकामधेनुउन्मनी ॥ अचिंत्यबोधचिंतामणी ॥ निर्विकल्पतोअंगणीं ॥ कल्पवृक्ष ॥३३॥

क्रोधादिदैत्यसंहारिसी ॥ जन्ममृत्यादिविघ्नेंहरसी ॥ संशयसंकटातेंनिवारिसी ॥ क्षणमात्रें ॥३४॥

जेव्हातुझीकृपाहोय ॥ तेव्हांअज्ञानदैन्यजाय ॥ मुक्तिलक्ष्मीघराये ॥ अनायासीं ॥३५॥

ऐसातूंसद्गुरुमंगळधामा ॥ बोलवेनातुझामहिमा ॥ गणेशागोपाळाश्रमा ॥ नमोतुज ॥३६॥

ऐसीकरितांस्तुति ॥ तेणेंसंतोषलागणपति ॥ प्रसन्नमंगळमूर्ति ॥ सद्गुरुरुपें ॥३७॥

कृपेनेंमस्तकींहातठेविला ॥ म्हणेआतांकरावेंग्रंथाला ॥ तुझामाझाजोसंवादझाला ॥ तोचिबोलावा ॥३८॥

जोकरिशीलतूंग्रंथ ॥ तोहोईलपरोकारार्थ ॥ हेंमाझेंवाक्यनव्हेव्यर्थ ॥ निश्वयेंसी ॥३९॥

ऐसादेऊनिपूर्णवर ॥ बुद्धींतप्रवेशलागणेश्वर ॥ बोलवीनानाशब्दाकार ॥ वाग्देवता ॥४०॥

त्याचाप्रसादलाधतां ॥ द्वैतभ्रांतिगेलीआतां ॥ जनींवनींपाहतां ॥ गजानन ॥४१॥

विश्वींविश्वात्माएकअसतां ॥ श्रोतावक्ताअनुमोदिता ॥ निंदकअणिस्तविता ॥ भेदकैंचा ॥४२॥

ज्ञानमोदकग्रंथमिषें ॥ गुरुआणिशिष्यवेषें ॥ स्वयेंप्रगटकेलागणेशें ॥ आपलामहिमा ॥४३॥

केवळब्रह्मानंदसागरीं ॥ स्फुरलीवाग्देवतालहरी ॥ हेंअभिन्नत्वेंनिर्धारीं ॥ जाणती संत ॥४४॥

गणेशगोसावीनंदनसंवाद ॥ जेथेंउपनिषदर्थविशद ॥ परिसतांजोडेपरमानंद ॥ श्रोतयांसी ॥४५॥

येथूनसंपलेंमंगळाचरण ॥ जेंबोलविलेंगजाननें ॥ तेंचिबोलिलागोसावीनंदन ॥ यथामतीं ॥४६॥

इतिश्रीज्ञानमोदकग्रंथे ॥ गणेशगोसावीनंदनसंवादे मंगलाचरणनिरुपणं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥

श्रीगजाननार्पणमस्तु ॥ ओवीसंख्या ॥४६॥

N/A

References : N/A
Last Updated : October 28, 2009

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP