आर्य केकावली - १६१ ते १७४

केकावली हे उत्कृष्ट वीणाकाव्य तसेच ध्वनीकाव्य आहे. केकावलीतील मुख्य रस भक्ति असून करून रस त्याचा अंगभूत आहे.


अंभोदसंनिभ सुभग भाविकजन भव्यभाग्यभर भोळा ।

भासे उभा शुभाशय शयविधृतनितंबबिंब हरि डोळा ॥१६१॥

निजपदजलजभजकजन जगात बहु पूज्य हरिसि की शिव ते ।

प्रत्युत्थान दिलेसे गुरुतर्कपदा अशा मती शिवते ॥१६२॥

श्यामळ विमळज्योति स्वयंप्रभ प्रकट चित्र तम हरिते ।

करिते तर्क असा मन, पतंग शमती विलोकिता हरिते ॥१६३॥

ताप शमे, तम नाशे या तेजे, हे विलक्षण प्रकट ।

वर्णे सुनीळ उज्ज्वळ मनःपतंगासि जीववी निकट ॥१६४॥

हा अवधूत विलक्षण सपरिग्रह आणिखी उदासीन ।

याणे या सत्क्षेत्री नाम्याची सोडिलीहि दासी न ॥१६५॥

हा बाळक नंदाचा वसुदेवाचा खरा दशरथाचा ।

कोणेक विरळ याते वदती तत्वज्ञ पति अनाथांचा ॥१६६॥

हा सुमणि मनश्चुंबक, विष्टपचिंतामणी, विषघ्नमणी ।

स्पर्शमणी, अमृतमणी, सुरमणी, चूडामणी, मणींद्रधणी ॥१६७॥

हा कल्पपादपाचा रोपा लसलसित कोवळा सोपा ।

याच्या ह्रदयी आहे खोपा, घेतात हंस सुखझोपा ॥१६८॥

गोरा नंद, यशोदा गोरी, वसुदेव दशरथहि गोरा ।

तत्सुत काळा का तू । भोळेजन ठकविसी ह्रदयचोरा ॥१६९॥

काळा का हे कळले मजला, तू नीळकंठकंठमणी ।

भोळ्या शिवे दिले तुज पुंडरिकाते रिझोनि साधुपणी ॥१७०॥

तू सोय जाणसी बहू, दीनाचा सोयरा खरा सुभगा ! ।

राखिसि लाज जनाची, हे संसारात जोडिले शुभ गा ॥१७१॥

जीवोद्धारी करुणा, श्रुतिनिष्ठांचीहि भीड वागविशी ।

वेषान्तरे कळित बहुजन तारिसि, साधनी न भागविशी ॥१७२॥

तू सज्जनशुकपंजर कंजरमणंशमणिवतंसपद ।

खळशमन बळशमनशरकर हर हरह्रदयहर विरक्तपद ॥१७३॥

भक्तमयूरदयाघन तू रामा ! भवदवार्तविश्रामा ।

साष्टांग नमन तुजला भुजललितानिजजना ! गुणग्रामा ॥१७४॥

इति श्रीमत्करुणामृतघनरामस्मरणानंदितभक्तमयूरकेकावलिः

श्रीरामपदार्पितास्तु ।

श्रीराम जयराम जयजयराम

N/A

References : N/A
Last Updated : August 19, 2012

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP