आर्य केकावली - ४१ ते ६०

केकावली हे उत्कृष्ट वीणाकाव्य तसेच ध्वनीकाव्य आहे. केकावलीतील मुख्य रस भक्ति असून करून रस त्याचा अंगभूत आहे.


या दीनाने आतां पसरावा पदर सांग कोणाला ? ।

तूजा प्रताप बसला लपोन जाऊनि काय कोणाला ? ॥४१॥

जरि दास पराने हा अपराधवीण दंडिला, राजा ! ।

हे अश्र्लाघ्यचि तुजला, नृपनीति तुम्ही मनी विचारा जा ॥४२॥

तुज दीनबंधु म्हणती, म्हणउनि मी दीन मारितो हाका; ।

हा काय दीन लटिका, जे कां निजबंधुता तुम्ही टाका ? ॥४३॥

दीनास संकटी जरि सहाय होशील योग्य हे तूते; ।

आळस न करी माज्या स्वरक्षणाते सुकीर्ति हे तूते ॥४४॥

दीनाने किति सद्गुणहीनाने विनविले तुला आजी, ।

बा ! जीवदान दे गा ! प्रभो ! उपेक्षा करू नको माजी ॥४५॥

ह्रद्गत तुजला कळते ह्रदयस्था राघवा ! जगज्जनका ! ।

जन काय तत्व जाणे ! प्रभो ! उपेक्षा करूचि आज नका ॥४६॥

सर्व लाभांहुनि बहु लाभ असे त्वत्पदांबुरुहभजनी, ।

मज नीतिज्ञा ? भजतां संकट न पडो दिजेचि अशुभ जनी ॥४७॥

अन्याय लेश नसता गांजिति उद्धृत हे तुलाचि कळो; ।

किकळोनि सांगतो तुज या दुःखे न मन आमचे विकळो ॥४८॥

कळिमाजि क्षुद्र नृप प्रजेसि देती धनार्थ बहु ताप ।

पापप्रसक्त लोभी न पाहती धर्म माय की बाप ॥४९॥

तू परि सर्वांचा पति शासनकर्ता उपेक्षिसी का हे ? ।

साहे उगेचि म्हणसी, माझे बळ येथ काय ते पाहे ? ॥५०॥

खळ जे हे सत्पीडक त्यांची तुज काय राघवा ! भीड ? ।

त्वद्दास तव समक्षचि गांजिति, येणे कसी न ये चीड ?॥५१॥

सिंहासमक्ष त्याच्या बाळाला जाचितील जरि कोले, ।

तरि मग अशास पंचानन मृगपति कोण जाणता बोले ? ॥५२॥

अपराधी सेवक तरि दंडावा स्वामिनेंचि, हे युक्त ।

उक्त श्रवण करुनिया करि मजला संकटांतुनी मुक्त ॥५३॥

श्रीरामचंद्र ! राघव ! रघुवीर ! असेंचि आळवीन तुला ।

संकट वारुनि घडवी माज्या हातूनि या महाक्रतुला ॥५४॥

एकान्ती त्वन्नामें गायिन मधुरस्वरे स्थिरस्वांते ।

संकट वारुनि द्यावे हे मज वरदान जानकीकांते ॥५५॥

या संकटाबरोबर वारी लोकेषणादि अनिवार्य ।

म्हणजे हा दास तुजा जाला लोकत्रयांत कृतकार्य ॥५६॥

अन्नाच्छादन देते दुसरे बा ! कोण सांग विश्वास ।

म्हणताति ’आयुरन्नं प्रयच्छति’ प्राज्ञ, तेथ विश्वास ॥५७॥

त्वद्गुणकीर्तन करितां लज्जा हे पापिणी धरू न गळा; ।

हे ताटकांतका ! हा परमार्थ इणेंचि बुडविला सगळा ॥५८॥

तुजला धरीन ह्रदयी म्हणजे लज्जा पळेलसे वाटे, ।

दाटेल प्रेम तयी शमेल ते ताटका तसी वाटे ॥५९॥

खळ हासतील तेही सोसाया सहनशीलता द्यावी; ।

लावीन मस्तक तुज्या पदी, तुजी भक्ति आत्मविद्या वी. ॥६०॥

N/A

References : N/A
Last Updated : August 19, 2012

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP