TransLiteral Foundation

आर्य केकावली - ४१ ते ६०

केकावली हे उत्कृष्ट वीणाकाव्य तसेच ध्वनीकाव्य आहे. केकावलीतील मुख्य रस भक्ति असून करून रस त्याचा अंगभूत आहे.


आर्य केकावली - ४१ ते ६०

या दीनाने आतां पसरावा पदर सांग कोणाला ? ।

तूजा प्रताप बसला लपोन जाऊनि काय कोणाला ? ॥४१॥

जरि दास पराने हा अपराधवीण दंडिला, राजा ! ।

हे अश्र्लाघ्यचि तुजला, नृपनीति तुम्ही मनी विचारा जा ॥४२॥

तुज दीनबंधु म्हणती, म्हणउनि मी दीन मारितो हाका; ।

हा काय दीन लटिका, जे कां निजबंधुता तुम्ही टाका ? ॥४३॥

दीनास संकटी जरि सहाय होशील योग्य हे तूते; ।

आळस न करी माज्या स्वरक्षणाते सुकीर्ति हे तूते ॥४४॥

दीनाने किति सद्गुणहीनाने विनविले तुला आजी, ।

बा ! जीवदान दे गा ! प्रभो ! उपेक्षा करू नको माजी ॥४५॥

ह्रद्गत तुजला कळते ह्रदयस्था राघवा ! जगज्जनका ! ।

जन काय तत्व जाणे ! प्रभो ! उपेक्षा करूचि आज नका ॥४६॥

सर्व लाभांहुनि बहु लाभ असे त्वत्पदांबुरुहभजनी, ।

मज नीतिज्ञा ? भजतां संकट न पडो दिजेचि अशुभ जनी ॥४७॥

अन्याय लेश नसता गांजिति उद्धृत हे तुलाचि कळो; ।

किकळोनि सांगतो तुज या दुःखे न मन आमचे विकळो ॥४८॥

कळिमाजि क्षुद्र नृप प्रजेसि देती धनार्थ बहु ताप ।

पापप्रसक्त लोभी न पाहती धर्म माय की बाप ॥४९॥

तू परि सर्वांचा पति शासनकर्ता उपेक्षिसी का हे ? ।

साहे उगेचि म्हणसी, माझे बळ येथ काय ते पाहे ? ॥५०॥

खळ जे हे सत्पीडक त्यांची तुज काय राघवा ! भीड ? ।

त्वद्दास तव समक्षचि गांजिति, येणे कसी न ये चीड ?॥५१॥

सिंहासमक्ष त्याच्या बाळाला जाचितील जरि कोले, ।

तरि मग अशास पंचानन मृगपति कोण जाणता बोले ? ॥५२॥

अपराधी सेवक तरि दंडावा स्वामिनेंचि, हे युक्त ।

उक्त श्रवण करुनिया करि मजला संकटांतुनी मुक्त ॥५३॥

श्रीरामचंद्र ! राघव ! रघुवीर ! असेंचि आळवीन तुला ।

संकट वारुनि घडवी माज्या हातूनि या महाक्रतुला ॥५४॥

एकान्ती त्वन्नामें गायिन मधुरस्वरे स्थिरस्वांते ।

संकट वारुनि द्यावे हे मज वरदान जानकीकांते ॥५५॥

या संकटाबरोबर वारी लोकेषणादि अनिवार्य ।

म्हणजे हा दास तुजा जाला लोकत्रयांत कृतकार्य ॥५६॥

अन्नाच्छादन देते दुसरे बा ! कोण सांग विश्वास ।

म्हणताति ’आयुरन्नं प्रयच्छति’ प्राज्ञ, तेथ विश्वास ॥५७॥

त्वद्गुणकीर्तन करितां लज्जा हे पापिणी धरू न गळा; ।

हे ताटकांतका ! हा परमार्थ इणेंचि बुडविला सगळा ॥५८॥

तुजला धरीन ह्रदयी म्हणजे लज्जा पळेलसे वाटे, ।

दाटेल प्रेम तयी शमेल ते ताटका तसी वाटे ॥५९॥

खळ हासतील तेही सोसाया सहनशीलता द्यावी; ।

लावीन मस्तक तुज्या पदी, तुजी भक्ति आत्मविद्या वी. ॥६०॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2012-08-19T01:01:01.7470000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

general import manifest

 • सामान्य आयात माल-सूची 
RANDOM WORD

Did you know?

मृत व्यक्तिचे वेगवेगळ्या धर्मात वेगवेगळ्या दिवशी संस्कार कसे काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,450
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,879
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.