ऋणानुबंध - संग्रह १९

मराठीतील लोकगीतांना मातीचा वास आहे, कुळाचे ओज आहे, कारुण्याची चाल आहे, सुगरणीचा साज आहे आणि घरंदाज घरमालकिणीचा साटोपही आहे.


झुनझुन पांखरा । जां माझ्या माहेरा

माझ्या कां माहेरीं । चंदनाचं झाड

बैस त्याच्यावरी । सोडुनी शिदोरी

माझ्या कां मायेला । सांगशील काय

पोरीले सासुरवास । खाल्ली तिनं हाय

भावाले पाठवून । मले घेऊन जाय

*

मायबापाच्या घरीं । नाहीं वेंचली गोवरी

त्रास देई नानापरी । सासुबाई

*

मायबापाच्या पोटीं । एक जन्मली कारली

नाहीं धंद्याला हारली

*

सासुरवासाखालीं । डोईच्या वळल्या लटा

नवल करे पिता

सासुरवासाखालीं । डोईचं झालं रान

माय लोणी धाडी कावडीनं

*

सासेचा सासुरवास । नका करुं नंदेबाई

पुनरपि येणें नाहीं । जन्मासि या

*

सासेचा सासुरवास । भोगणें परोपरी

कुळा नांव दूरवरी

*

सासुरवाशीण देवा । जसा घाण्याचा बैल

कधीं विश्रांत होईल

*

सासुरवाशीणीची गोष्‍ट । सांगावी धीरंधार

जशी आकाशीं फिरे घार । तिला कशाचा आधार

*

सून सासूला शिव्या देती

कशी मरशिल माझे सवती

कारभार नाहीं माझे हातीं

*

जाऊन शेजारणीला पुसती

हिला मरण कशानें येती

आन बचुनागाची कांडी राती

*

बोलाविली वैदाचे हातीं

लाडू म्हणून खायाला देती

उठा उठा हो प्राणपती

*

आज सासुबाई अंतर देती

दणादणा ऊर बडविती

तडातडा केस ओढिती

*

'उपडला काटा' मनांत म्हणती

केली सासुची थाटांत गती

लोकांना देखण दाविती

*

दळण सरलं सरलं म्हणूं नये

उणं कुणाला बोलूं नये

दळण सरलं उरले पांच दाणे

कृष्णासारिखे माझे मामे

दळण सरलं सरलं सूप कोनी

गोविलीं रत्‍नं दोन्ही

*

दांत डाळंबीचे दाणे । ओठ पोवळ्याचे लाल

मुख गुलाबाचं फुल । सई चंग

साजर्‍या सुंदर भुवया चंद्रज्योति

सुंदर म्हणूं किती । सईला माझ्या

साजरी सुंदर कशाला वेणीफणी

रुप बघा गेंदावाणी । माझ्या सईचं

साजरी सुंदर कशाला नटपट

शोभे कुंकवाचं बोट । सईला माझ्या

सोनाराच्या घरीं कशाची ठोकठोक

बिंदुले घडवीत । सईला माझ्या

*

सुपली टोपली नाडयानं गुंफली

लाडाची सईबाई खेळाया गेली

अंगणांत माझ्या मुली ग कुणाच्या

आल्या मैतरिणी माझ्या ग सईच्या

*

सईचा हा खेळ आतां कुणी ग मोडिला

वाटेनं नंदी गेला

खेळून माळून आली सई ग घरांत

हिरे चमके बिंदुल्यांत

*

देवाच्या देवळांत फूल सांडिलं जाईचं

गोरं पाऊल सईचं

*

साजरी सुंदर कशाला नटपट

ल्याली कुंकवाचं बोट

मोठे मोठे केस माझ्या मुठींत मावेना

पीठा वांचून न्हाईना

*

नवरी पाहूं आले । काय पहातां नवरीला

आहे सोनं मोहरेला

*

नवरीच्या ग बापाला । रात्रंदिन नाहीं झोंप

कुठं द्यावी रत्‍नटीक

*

आधीं तेलहळद कुळीच्या अंबाबाई

मग हळद लावावी नवरीला

आधीं तेलहळद कुळीच्या दैवता

मग हळद लावितां नवरीला

आधीं तेलहळद नागोबा कुळीचा

मग मान नवरीचा माझ्या बाई

*

आकाशीचा ग मांडव । पृथ्वीचा जरी मेज

मुली "कन्यादान तुझं

*

मांडवाच्या दारीं चौरंग सायाचे

धुती पाय जांवयाचे

N/A

References : N/A
Last Updated : December 09, 2007

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP