TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

अंक पहिला - भाग १२ वा

नाट्याचार्य देवलांच्या ’ संगीत मृच्छकटिक ’ ह्या नाटकाचा पहिला प्रयोग सन १८८७ सालीं ’ ललितकलोत्सव मंडळी ’ नें, पुणें येथें आनंदोद्भव नाट्यगृहांत केला.


भाग १२ वा
चारु० : रदनिकें , रोहसेनेला माजघरांत् घेऊन जा असें मी तुला सांगितलें , तें ऐकलें नाहीस वाट्तें ?
वसंत० : ( मनांत) आत जावे इतके कोठे आहे माझे भाग्य ?
चारु० : रदनिके, मी बोलतो त्याचे उत्तरसुध्दां देत नाहीस ना ? शिव - शिव ! माझाच काळ फिरला , तुझ्याकडे काय दोष ?
साकी
होतां भाग्य क्षीण नरांचे , मित्रहि अमित्र होती ॥
चिरानुरतही जे जन , त्यातें जाणूनि अवमानीती ॥
देती तव्दचना ॥ प्रतिवच नच; ते कष्ट मना ॥१॥
( मैत्रेय व रदनिका येतात )
मैत्रे० : मित्रा, ही तुझी रदनिका सांभाळ कशी .
चारु० : काय , ही रदनिका ? तर मग ती कोण ? कोणी परस्त्री होती वाटते ? शिव - शिव ! मी न समजतां पांघरलेले वस्त्र तिच्या अंगावर टाकिलें , त्यामुळे ती दुषित झाली असेल ?
वसंत० : दुषित नाहीं पण भूषित मात्र झाली !
मैत्रे० : मित्रा, परस्त्रीची शंकाच नको येथे ! अरे , कामदेवाच्या उत्सवापासून तुझ्यावर अनुरक्त झालेली वसंतसेना ही !
चारु० : काय वसंतसेना ही ? अरे अरे ! वसंतसेने , सेवकजनाला जे काम सांगायचे तें न समजून मी तुला सांगितले, हा माझ्याकडून मोठा अपराध झाला . एवढ्याकरितां मी आपले मस्तक नम्र करुन तुला प्रार्थना करतो की, मला क्षमा कर.
वसंत० : छे छे ! आपल्या आज्ञेवाचून मी येथे आले, म्हणून मीच अपराधी आहे, तेव्हां मीच आपली क्षमा मागतें .
(एकमेकांच्या पाया पडूं लागतात. )
मैत्रे० : अरें हें काय ? तुम्ही दोघेहि सुखासुखी नम्र होऊन , साळीच्या लोंबराप्रमाणॆ एकमेकांकडे डोकी लववितां , हें आहे तरी काय ? मीसुध्दां आतां उंटाच्या ढोपराप्रमाणे आपले डोकें लववून अशी प्रार्थना करितों कीं --
चारु० : पुरे पुरे. ( सर्व बसतात. )
पद -- ( चाल -- निजरुप इला मी दावूं का. )
गतवैभव झालों ऐसा ॥ मी ॥धृ०॥ अशा समयिं ही भेटलि मजला ॥
कुसुमचाप मनिं जागृत झाला ॥ परि तो माझ्या मनिच निमाला ॥
क्षुद्र नराचा कोप जसा ॥१॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-12-16T20:25:08.6000000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

अवरंगाबादी

  • वि. 
  • औरंगाबादसंबंधीं - विषयक . 
  • ( उप . ) ( काशीकर , नाशिककर याप्रमाणें संकेतानें ) हुशार ; कावेबाज ; भामट्या ; धूर्त ; सोदा . ( अवरंगाबाद शहर मोंगलाईत आहे . ) [ फा . औरंग + आबाद + इ ] 
RANDOM WORD

Did you know?

अशुभ कार्य करून आल्यावर, घरात प्रवेश करण्यापूर्वी पाय कां धुवावेत?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.