गोरक्ष प्रवाह - भाग ८

मनांत एखादी इच्छा धरून निश्चयानें प्रस्तुत ग्रंथपठन केल्यास, मनोकामना खात्रीनें पूर्ण होते.


२२ माया - योग

॥ सिंहलीसी जाई । मुक्ता मैनाकीनी । बंगाल्यासी चाले मच्छिंदरु ॥९०॥
॥ मार्गीच तयांसी । भेटे कानीफा तो । तपस्वी बैसला । केदारासी ॥९१॥
॥ ग्रामी जातां प्रेमी । गोरक्षु भेटत । जालंधरू वृत्त । कथी सारे ॥९२॥
॥ हेलापट्टणासी येतां मैना सती । भेटे स्वागतेंसी । जालंधरी ॥९३॥
॥ तेथोनीयां क्रमू । जगन्नाथ धाम । येथें घडे वामु । कार्य देखा ॥९४॥
॥ मीननाथें हात । पाय विष्ठावंत । गोरक्ष ते धूत । चर्म त्याचे ॥९५॥
॥ कृत्य घोर करी । जीवे घेई बाळ । मच्छिंद्र आकांत । आक्रंदिला ॥९६॥
॥ मीन-चर्म पाही । आवरेना ताता । गोरक्षाते दोषा । खूप वोपी ॥९७॥
॥ बाळासी उठावूं । संजीवनी जप । गोरक्षहि तप । तेंवी सेवी ॥९८॥
॥ मच्छिंदरू मीनू । मायावी जीवन । देखोनीयां लीनू । पायी होवूं ॥९९॥
॥ माया मोहा संगे । संचारू जीवासी । योगीयांते जडे । माया योग ॥१००॥

२३ गोरक्ष किमयागिरी

॥ तेलंगणी येती । गोदा संगमांती । वाल्मीकीचे प्रांती । त्रयोयती ॥३०१॥
॥ रानी, वनी, स्थानी । चोरां चिलटांनी । भये, मोहे, वनी । दीनें केली ॥३०२॥
॥ गुरु शिष्य सवें । परीस कसोटी । परस्परी पोटी । लाविताती ॥३०३॥
॥ मच्छिंद्राचे गांठी । छाटी मैनाकीने । सोनीची विटू । ठेवीयेली ॥३०४॥
॥ गोरक्षे लेईली । मच्छिंद्राची झोळी । गुरु-शिष्या झाली । परिक्षीती ॥३०५॥
॥ कांखे घेई झोळी स्कंधी । मीनु बाळ । वाटे चोर पोळी । पीकूं आली ॥३०६॥
॥ सोनीयाची वीटू । वाटेसी टाकावी । परीक्षा परीसू । होईल तो ॥३०७॥
॥ गुरुची करावी । पारख, मोहावा । वाण बाण व्हावा । सोनीयाचा ॥३०८॥
॥ टाकोनीयां वीट । भये घालवीलें । कांतारी लुटारू । तस्करांचे ॥३०९॥
॥ गोरक्षाची घाई । पुढें धांवायाची । गुरु मागें राही । गांठू पाहे ॥३१०॥
॥ म्हणे गुरु-राजा । ‘वीटु पाहू देई’ । ‘पीछे डर गई’ । शिष्यो बोले ॥३११॥
॥ फेकीली मी वीट । पत्थर की नेणें । सोनें, नाणें, मातें । सरी एकी ॥३१२॥
॥ ‘सोनीयाचे दु:ख । होई काई, गुरो ! गर्भाद्रि हा पावो । स्वर्णूरूपू ॥३१३॥
॥ वृक्ष, वल्लरी त्या । पर्णे, पुष्पें, खोडे । दगड, नी माती । स्वर्ण देखे ॥३१४॥
॥ गोरक्ष किमया- । गिरी गर्भाद्रीसी । भानू कवी पाही । वर्णायाते ॥३१५॥
॥ देवां, साधु, संतां । भंडारें भरवी । षड्रसी जेववी । पव्कान्नांनीं ॥३१६॥
॥ गहीनी, मीनांसी । पाचारीले तेथु । प्रसादें भरीतु । किमयागारी ॥३१७॥

२४ समाधी - कबरी

॥ उमानाथां हाती । गहीनीसी दीक्षा । देववी गोरक्षा । भद्रागीरी ॥३१८॥
॥ सुवर्णू पर्वतु । कुबेरासी देतु । इये पर्वतासी । आद्या नाथु ॥३१९॥
॥ आद्यानाथु राही तैसा मच्छिंदरू । मढीं-मठीं राही । पाही पुढें ॥३२०॥
॥ महि-मठी तैसा । जालंधरू नाथु । नागनाथु तेवी । वडिनानळी ॥२१॥
॥ गोरक्षु गर्भाद्री । रेवणु विटयांतु । येवोनी रहातु । मधूसह ॥२२॥
॥ सर्वानीं समाधी । येथें वरीयेली । शके दहाशती । भानू मती ॥२३॥
॥ यावनी संस्कृती । कबरी त्या मानी । पीरू-रूपें तदा । समधीसी ॥२४॥
॥ जानपीर झाले । जालंधर नाथु । गैबी पीर तेंवी गहीनी तो ॥२५॥
॥ मायाबा मच्छिंद्रा । कान्होबा कानीफा । समाधी कबरी । बनविल्या ॥२६॥
॥ सटवी अटवी - । माजी रक्षिताती । दर्शनाते येती । यती योगी ॥२७॥

N/A

References : N/A
Last Updated : January 17, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP