मराठी मुख्य सूची|विधी|शांती विधी|वयोवस्थाभिध शान्तिसमुच्चयः|
नक्षत्र, नक्षत्रदेवता व त्यांचे नाममंत्र

नक्षत्र, नक्षत्रदेवता व त्यांचे नाममंत्र

आयुष्याच्या तृतीयावस्थेत शरीराच्या ठिकाणी अनेक आघात - आजार, इंद्रिय - वैफल्य होण्याचा संभव असतो तो टाळला जावा आणि उर्वरित आयुष्य सुखाने जावे म्हणून वय पन्नासपासून दर पाच वर्षांनी ऋषिमुनींनी शांती सांगितल्या आहेत.


अग्निः प्रजापतिः सोमो रुद्रोऽदितिर्बृहस्पतिः ।
सर्पाश्च पितरश्चैव भगश्चैवार्यमापि च ।
सविता त्वष्टाऽथ वायुश्चैन्द्राग्नी मित्र एव च ।
इन्द्रो निऋतिरापो वै विश्वेदेवास्तथैव च ।
विष्णुर्वसवो वरुणोऽज एकपात् तथैव च ।
अर्हिर्बुध्न्यास्तथा पूषाऽश्विनौ यम एव च ।
नक्षत्रदेवता एता एताभिर्यज्ञकर्मणि ।
इति वेदांगज्योतिषे ।

अर्थ - वेदांगज्योतिषामध्ये कृत्तिकानक्षत्रापासून नक्षत्रदेवता क्रमाने सांगितल्या आहेत. देवता २७ आहेत. संस्कारकौस्तुभ, शांतिकमलाकर इत्यादी शांतिग्रंथांतून नक्षत्रांचे वैदिकमंत्र न घेता केवळ नक्षत्रदेवतांचे नाममंत्र घेतले आहेत. अर्थात सुलभपणाकरता या शांतिप्रकरणी आम्ही तीच पद्धती स्वीकारली आहे.

" अत्र शांतिकर्मणि जन्मनक्षत्रदेवतां जन्मनक्षत्रं वा नाममंत्रेण स्थापयेत्पूजयेच्च " इति शांतिकमलाकरे ।

अश्विन्यादिक्रमेण
नक्षत्र - अश्विनी
तद्देवतानाममंत्र - ॐ अश्विम्यां नमः अश्विनौ आवाह०
नक्षत्रनाममंत्र -  ॐ अश्वयुगभ्यां नमः अश्वयुजौ आवाहयामि

नक्षत्र - भरणी
तद्देवतानाममंत्र - ॐ यमाय नमः यमं आवाह०
नक्षत्रनाममंत्र -  ॐ अपभरणीभ्यो नमः अपभरणीः आवाह०

नक्षत्र - कृत्तिका
तद्देवतानाममंत्र - ॐ अग्नये नमः अग्निं आवाह०
नक्षत्रनाममंत्र -  ॐ कृत्तिकाभ्यो नमः कृत्तिकाः आवाह०

नक्षत्र - रोहिणी
तद्देवतानाममंत्र - ॐ प्रजापतये नमः प्रजापतिं आवाह०
नक्षत्रनाममंत्र -  ॐ रोहिण्यै नमः रोहिणीं आवाह०

नक्षत्र - मृग
तद्देवतानाममंत्र - ॐ सोमाय नमः सोमं आवाह०
नक्षत्रनाममंत्र -  ॐ मृगशीर्षाय नमः मृगशीर्षं आवाह०

नक्षत्र - आर्द्रा
तद्देवतानाममंत्र - ॐ रुद्राय नमः रुद्रं आवाह०
नक्षत्रनाममंत्र -  ॐ आर्द्रायै नमः आर्द्रां आवाह०

नक्षत्र - पुनर्वसु
तद्देवतानाममंत्र - ॐ अदितये नमः अदितिं आवाह०
नक्षत्रनाममंत्र -  ॐ पुनर्वसुभ्यां नमः पुनर्वसू आवाह०

नक्षत्र - पुष्य
तद्देवतानाममंत्र - ॐ बृहस्पतये नमः बृहस्पतिं आवाह०
नक्षत्रनाममंत्र -  ॐ पुष्पाय नमः पुष्यं आवाह०

नक्षत्र - आश्लेषा
तद्देवतानाममंत्र - ॐ सर्पेभ्यो नमः सर्पान् आवाह०
नक्षत्रनाममंत्र -  ॐ आश्लेषायै नमः आश्लेषां आवाह०

नक्षत्र - मघा
तद्देवतानाममंत्र - ॐ पितृभ्यो नमः पितृन् आवाह०
नक्षत्रनाममंत्र -  ॐ मघायै नमः मघां आवाह०

नक्षत्र - पूर्वा फाल्गुनी
तद्देवतानाममंत्र - ॐ भगाय नमः भगं आवाह०
नक्षत्रनाममंत्र -  ॐ पूर्व - फाल्गुनीभ्यां नमः पूर्व - फल्गुन्यौ आवाह०

नक्षत्र - उत्तरा फाल्गुनी
तद्देवतानाममंत्र - ॐ अर्यम्णे नमः अर्यमणं आवाह०
नक्षत्रनाममंत्र -  ॐ उत्तर - फाल्गुनीभ्यां नमः उत्तर - फाल्गुन्यौ आवाह०

नक्षत्र - हस्त
तद्देवतानाममंत्र - ॐ सवित्रे नमः सवितारं आवाह०
नक्षत्रनाममंत्र -  ॐ हस्ताय नमः हस्तं आवाह०

नक्षत्र - चित्रा
तद्देवतानाममंत्र - ॐ त्वष्ट्रे नमः त्वष्टारं आवाह०
नक्षत्रनाममंत्र -  ॐ चित्रायै नमः चित्रां आवाह०

नक्षत्र - स्वाती
तद्देवतानाममंत्र - ॐ वायवे नमः वायुं आवाह०
नक्षत्रनाममंत्र -  ॐ स्वात्यै नमः स्वातीं आवाह०

नक्षत्र - विशाखा
तद्देवतानाममंत्र - ॐ इंद्राग्निभ्यां नमः इंद्राग्नी आवाह०
नक्षत्रनाममंत्र -  ॐ विशाखाभ्यां नमः विशाखे आवाह०

नक्षत्र - अनुराधा
तद्देवतानाममंत्र - ॐ मित्राय नमः मित्रं आवाह०
नक्षत्रनाममंत्र -  ॐ अनुराधाभ्यो नमः अनुराधाः आवाह०

नक्षत्र - ज्येष्ठा
तद्देवतानाममंत्र - ॐ इंद्राय नमः इंद्रं आवाह०
नक्षत्रनाममंत्र -   ॐ ज्येष्ठायै नमः ज्येष्ठां आवाह०

नक्षत्र - मूळ
तद्देवतानाममंत्र - ॐ निऋतये नमः निऋतिं आवाह०
नक्षत्रनाममंत्र -  ॐ मूलाय नमः मूलं आवाह०

नक्षत्र - पूर्वाषाढा
तद्देवतानाममंत्र - ॐ अद्भ्यो नमः अपः आवाह०
नक्षत्रनाममंत्र -  ॐ पूर्वाषाढाभ्यां नमः पूर्वाषाढे आवाह०

नक्षत्र - उत्तराषाढा
तद्देवतानाममंत्र - ॐ विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः विश्वान् देवान् आवाह०
नक्षत्रनाममंत्र -  ॐ उत्तराषाढाभ्यां नमः उत्तराषाढे आवाह०

नक्षत्र - श्रवण
तद्देवतानाममंत्र - ॐ विष्णवे नमः विष्णुं आवाह०
नक्षत्रनाममंत्र -  ॐ श्रवणाय नमः श्रवणं आवाह०

नक्षत्र - धनिष्ठा
तद्देवतानाममंत्र - ॐ वसुभ्यो नमः वसून् आवाह०
नक्षत्रनाममंत्र -  ॐ धनिष्ठायै नमः धनिष्ठां आवाह०

नक्षत्र - शततारका
तद्देवतानाममंत्र - ॐ वरुणाय नमः वरुणं आवाह०
नक्षत्रनाममंत्र -  ॐ शतभिषजे नमः शतभिषजं आवाह०

नक्षत्र - पूर्वाभाद्रपदा
तद्देवतानाममंत्र - ॐ अजैकपदे नमः अजैकपदं आवाह०
नक्षत्रनाममंत्र -  ॐ पूर्वप्रोष्ठपदभ्यां नमः पूर्वप्रोष्ठपदे आवाह०

नक्षत्र - उत्तराभाद्रपदा
तद्देवतानाममंत्र - ॐ अहिर्बुध्न्याय नमः अहिर्बुध्न्यं आवाह०
नक्षत्रनाममंत्र -  ॐ उत्तरप्रोष्ठपदभ्यां नमः उत्तरप्रोष्ठपदे आवाह०

नक्षत्र - रेवती
तद्देवतानाममंत्र - ॐ पूष्णे नमः पूषाणं आवाह०
नक्षत्रनाममंत्र -  ॐ रेवत्यै नमः रेवतीं आवाह०
इति नक्षत्रदेवतानां नाममंत्रोः नक्षत्रनाममंत्राश्च ।
ज्या शांतीमध्ये नक्षत्रदेवता वा जन्मनक्षत्र यांचे आवाहन, हवन सांगितले असेल त्यावेळी याचा उपयोग होईल.

N/A

References : N/A
Last Updated : May 24, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP