TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

प्रथमप्रश्ने - तृतीयोऽध्यायः


‘ गौतमीयधर्मशास्त्रेः ’ या ग्रंथात गौतमऋषींनी कथन केलेली धर्मसूत्रे आहेत.

तृतीयोऽध्यायः

तस्याऽऽश्रमविकल्पमेके ब्रुवते ॥१॥
ब्रह्मचारी गृहस्थो भिक्षुर्वैखानसः ॥२॥
तेषां गृहस्थो योनिरप्रजनत्वादितरेषाम् ॥३॥
तत्रोक्तं ब्रह्मचारिणः ॥४॥
आचार्याधीनत्वमान्तम् ॥५॥
गुरोः कर्मशेषेण जपेत् ॥६॥
गुर्वभावे तदपत्यवृत्तिस्तदभावे वृद्धे सब्रह्मचारिण्यग्नौ वा ॥७॥
एवंवृत्तो ब्रह्मलोकमवाप्नोति जितेन्द्रियः ॥८॥
उत्तरेषां चैतदविरोधि ॥९॥
अनिचयो भिक्षुः ॥१०॥
ऊर्ध्वरेताः ॥११॥
ध्रुवशीलो वर्षासु ॥१२॥
भिक्षार्थी ग्राममियात् ॥१३॥
जघन्यमनिवृत्तं चरेत् ॥१४॥
निवृत्ताशीः ॥१५॥
वाक्‌चक्षुःकर्मसंयतः ॥१६॥
कौपीनाच्छादनार्थे वासो बिभृयात् ॥१७॥
प्रहीणमेके निर्णिज्य ॥१८॥
नाविप्रयुक्तमोषधिवनस्पतीनामङगमुपाददीत ॥१९॥
न द्वितीयामपर्तु रात्रिं ग्रामे वसेत् ॥२०॥
मुण्डः शिखी वा ॥२१॥
वर्जयेद्वीजवधम् ॥२२॥
समो भूतेषु हिंसानुग्रहयोः ॥२३॥
अनारम्भी ॥२४॥
वैखानसो वने मूलफलाशी तपःशीलः ॥२५॥
श्रावणकेनाग्निमाधाय ॥२६॥
अग्राम्यभोजी ॥२७॥
देवपितृमनुश्यभूतर्षिपूजकः ॥२८॥
सर्वातिथिः प्रतिषिद्धवर्जम् ॥२९॥
वैष्कमप्युपयुञ्जीत ॥३०॥
न फालकृष्टमधितिष्ठेत् ॥३१॥
ग्रामं च न प्रविशेत् ॥३२॥
जटिलश्चईराजिनवासाः ॥३३॥
नातिसंवत्सरं भुञ्जीत ॥३४॥
ऐकाश्रम्यं त्वाचार्याः प्रत्यक्षविधाना -
द्गार्हस्थस्य गार्हस्थस्य ॥३५॥
इति श्रीहरदत्तविरचितायां गौतमविवृतौ मिताक्षरायां
तृतीयोऽध्यायः ॥३॥
Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:54:17.7400000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

P.O.W. (prisoner of war)

  • सा. युद्धबंदी 
  • सा. युद्धकैदी 
RANDOM WORD

Did you know?

मृत व्यक्तिचे वेगवेगळ्या धर्मात वेगवेगळ्या दिवशी संस्कार कसे काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.