Dictionaries | References
P

Pâṇini's Ashṭâdhyâyî.

Pâṇini's Ashṭâdhyâyî.  
Variations : P. ; P.

  |  
   अंसल   अकथित   अकरणि   अकर्तृ   अक्ष   अक्षण्वत्   अक्षर   अक्षौहिणी   अग   अगदंकार   अग्नि   अग्निमत्   अग्र   अग्रिम   अग्रे   अघोष   अघोस्   अङ्ग   अङ्गना   अङ्गम्   अङ्गारीय   अङ्गिकरणिक   अङ्गिन्   अङ्गुलि   अङ्गुष्ठ   अचरम   अचित्त   अच्छ   अच्छावाकीय   अज   अजगवम्   अजथ्या   अजननि   अजर्य   अजस्तुन्दम   अजस्र   अजात   अजीवनि   अञ्जलि   अड्ड्   अण   अण्डीर   अतिक्रम्   अतिगम्   अतिचर्   अतिजीव्   अतितॄ   अतिदिश्   अतिदेश   अतिपत्   अतिपत्ति   अतिभू   अतिव्यथनम्   अतिशायनम्   अतिसर्ग   अतिसृज्   अती   अत्यन्त   अत्यन्तीन   अत्ययिन्   अत्याकार   अत्यास   अथ   अदध्ऱ्यञ्च्   अदन्त   अदर्शनम्   अदस्   अदस्यति   अदृष्ट   अद्य   अद्यतन   अधराञ्च्   अधस्   अधस्तात्   अधि   अधिक   अधिकरणम्   अधिकार   अधिकृ   अधिक्षिप्   अधिगम्   अधित्यका   अधिदन्त   अधिरुह्   अधिवस्   अधिष्ठा   अधिष्ठानम्   अधी   अधीन   अधीष्ट   अधुना   अध्यवसाय   अध्यवसो   अध्यस्   अध्याय   अध्यारुह्   अध्रुव   अध्वनीन   अध्वन्   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP