Dictionaries | References
b

bow

वैज्ञानिक  | en  mr |   | 
 पु. चाप

नमस्कार करणे
नमणे
वाकवणे, वाकणे

Student’s English-Sanskrit Dictionary | en  sa |   | 
Bow,v. i.नम् 1 P, प्रणम् (acc. or dat.); अभिवद् c., अभिवंद् 1 A प्रह्वीभू; चरणयोः पत् 1 P.
2अंगीकृ 8 U, अभ्युप-इ
2 P, °गम् 1 P; oft by प्रमाणं; ‘I b. to your deci- -sion’ आर्यमिश्राः प्रमाणं (M. 1) or भवतो निर्णयो मे प्रमाणं. -v. t.अव-आवि-नम् c. (नमयति), प्रह्वी-नम्रीकृ; ‘b. ing the head down’ प्रणम्य शिरसा; ‘b. ed down with age’ जरानभितकायः; ‘b. ing down the head on the ground’ अवनितलनिवेशित- -लोल-शिरस्a.; -s.प्रणामः, प्रणतिf.,नम- -स्कारः.
2धनुस्n.,चापः-पं, कार्मुकं, शरा- -सनं, कोदंडं, इष्वासः, शरावापः; ‘b. man’ धन्विन्m.,धनुष्मत्m.,धनुर्धरः, धनुर्भृत् m.,धानुष्कः, निषंगिन्m.; ‘b. string’ s. ज्या, मौर्वी, गुणः, शिंजिनी; ‘b. shot’ बाण- -गोचरं, शरपथः-विषयः. -interj.नमः. (with dat.).

भौतिकशास्त्र  | en  mr |   | 
धनुकली, (संगीत) गज, (नाअ.) नाळ

 न. धनु

A Dictionary: English and Sanskrit | en  sa |   | 
BOW , s.
(Salutation) नमस्ind., प्रणामः, प्रणतिःf., नमस्कारः. —
(A rainbow) इन्द्रायुधं, शक्रधनुःn.(स्), इन्द्रचापः. —
(A knot) ग्रन्थिःm., पाशः. —
(Of a ship) पोताग्रं, नौकाग्रं, नावो ऽग्रभागः, मङ्गः.
BOW , s.
(A weapon) धनुःm., -नुःn.(स्), -नुn., धन्वाm., -न्वn.(न्), चापः, शरासनं, कार्मुकं, इष्वासः, कोदण्डः or -ण्डं, शरावापः;
‘middle of the bow,’ लस्तकः, घनुर्मध्यं. —
(For playing stringed instruments) कोणः, शारिका, परिवादः. —
(Bow of Arjuna) गाण्डीवः. — (Of Karṇa) कालपृष्ठं. —
(Of Siva) पिनाकः, अजगवं.

To BOW , v. a.
(To bend) नम् in caus. (नामयति or नमयति -यितुं) or नम् (c. 1. नमति, नन्तुं), प्रणम्, अभिनम्, विनम्, अवनम्, आनम्;कुञ्व् (c. 1. कुञ्चति, कुञ्चितुं), नम्बीकृ, प्रह्वीकृ, भुग्नीकृं. —
(To bow the head) शिरसा प्रणम्.

To BOW , v. n.नम् (c. 1. नमति, नन्तुं), प्रणम्, अभिनम्, विनम्, नम्बीभू;
‘bowing the body,’ प्रणम्य कायं;
‘bowing the head,’ प्रणम्यशिर्सा, प्रह्वीभू. —
(To submit, yield) क्षम् (c. 1. क्षमते, क्षमितुं,क्षन्तुं), अभ्युपे (-उपैति -उपैतुं).

भूगोल  | en  mr |   | 
 पु. गज
 पु. धनु

Related Words

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP