Dictionaries | References

होत होत

हळूहळू
दिवसेंदिवस. " उपास न पडतां रोजबरोज खायाला सांपडे आणि होत होत घोडीं तवाना होत ऐसें करणें." -रा २८.

Related Words

चुटक्‍यांचा मांडव होत नाहीं   होत होत   दांडयानें पाणी तोडलें म्हणून निराळें होत नाहीं   शेणामेणाचे लोखंडाचे होत जाणें   प्रयत्नेविणें कार्य होत नाहीं, जेवळ्यविणें पोट भरत नाहीं   एका पूजेनें देव म्हातारा होत नाही   बोटानें मुलें होत नाहींत, शेटानें आंबे पडत नाहींत   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   प्रसंगावांचून परीक्षा होत नाहीं   धरतो दुष्टाची संगत, त्याचें कल्याण नाही होत   गोड शब्‍दाने होतें तें रागानें होत नाहीं   जशी मैत्री वाढते, तशी दृढ होत जाते   शष्पें धुतलीं म्हणून रेशीम होत नाहीं   फुकाचें गांवजेवण होत नाहीं   एका घोवानें म्हातारी होत नाहीं   रुढी ही पाऊलवाटेसारखी रुंद होत जाते   भिकेची हंडी होत नाहीं उतरंडी   एका लुगड्यानें म्हातारी होत नाहीं   दगडाचा दोर होत नाहीं   वारुळ-वारुळ वाढलें म्हणून कांहीं पर्वताएवढें होत नाहीं   पशूका होत पनैया, नरका कछु नही होत, जो नर करणी करे तो नरका नारायण होत   गगनासारखी मैत्री, तिळा बरोबर नातें (बरोबर होत नाहीं)   कोणी कोणाचा गुरु होत नाहीं   गर्भाचा नी मेघाचा भाकीत होत नाही   दगडाचा दोर होत नाहीं आणि भलतीच आशा पुरी होत नाहीं   दाईपण धदा होतो पण आईपण धंदा होत नाहीं   दंत भग्न होत, इच्छा नाहीं जात   पाण्यांत काठी मारली तर कां दोन जागा होईल? पाण्यांत काठी मारली तर दोन होत नाहींत   मोजल्या रुपयांनी संसार होत नाहीं   अरण्यहंसिणीचे पोटीं, पिलें होत नाहींत गांवठी   अल्प काम नाहीं होत, मोठे कामीं घाली हात   स्त्रिया सधनानुकुल होत   शेटें उपटून मढें हलकें होत नाहीं   कांही बोलल्‍यावांचून काम होत नाहीं   अल्प यत्नानें थोर काम होत नाहीं   घडीच्वा प्रहर होत नाहीं   बायकांना लोण्याची सवतहि सहन होत नाहीं   बापानें मुलाला मारिलें तर वेगळा होत नाहीं   मेल्या गेल्या शिवाय आठवण होत नाहीं   घे आपली नथ, मी नाहीं बाईल होत   सुइणीच्या जिवावर कोणी गरवार होत नाहीं   शेटें जाळून कोळसे होत नाहींत   घोड्याची परीक्षा जिनावरून होत नाहीं   धाडसाला लक्ष्मी वश-धाडस केल्याशिवाय संपत्ति प्राप्त होत नाहीं.   शष्पें भादरल्यानें-खरवडून काढल्यानें मढें हलकें होत नाहीं   साधूसंगें साधु भोंदूसंगे भोंदू वादूसंगे वादू होत असे   काडीची सत्ता आणि लाखाची मत्ता (ही बरोबर होत नाहीत)   तीर्थी गेल्यावांचून मुंडण होत नाहीं   वेठीचें घोडें धरुन लढाई मारणें होत नाहीं   जमीनीत कुजल्‍याशिवाय अंकुर फुटत नाहीं आणि कष्‍ट करून घस सोसल्‍याशिवाय सुखप्राप्ति होत नाहीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP