Dictionaries | References

होता देवाच्या भेटी, तेणें तुटती जन्माच्या गांठी

परमेश्र्वराची भेट झाल्यास जन्म मरणाच्या फेर्‍यांतून मुक्तता होते.

Related Words

जिवाच्या गांठी बांधणें   भेटी   होता देवाच्या भेटी, तेणें तुटती जन्माच्या गांठी   भंवयांस गांठी घालणें   होता कीं नव्हता करणें   आधीं होता वाघ्या। मग (दैवयोगें) झाला पारया।। त्याचा येळकोट राहीना। मूळ स्वभाव जाईना।।   आधीं होता मठ, त्याला घातला तट   आधीं होता मठ, त्याला बांधला तट   होता   बुधे भेटी, ने फेरी नहीं भेटी   महानुभावांचा संगु जोडे, तेणें धर्मु घडे   सासरचे बोल, रेशमाच्या गांठी   सात गांठी देऊन ठेवणें   होता काळ   गांठी   पोटाला गांठी देणें   डोहाळ्याचे वेळीं हंसली आणि जन्माच्या वेळी रडली   देवाच्या नांवें संसार, हलका होतो दुःखभार   जो राहे देवाच्या निर्धारी, तो जन्म मृत्‍यूला दूर करी   नित्य नेमें शांति वाढे, तणें तुटती पवाडे   मनाच्या खोडी, तेणें वाढती चरफडी   दोघींकडे फजीत पावला, तेणें झाला बावळा   आपले अपराध स्मर, (तेणें) दुसर्‍याचे विसर   सार्‍या रात सांगितली गीता, रातचा गोंधळ बरा होता   आधीं होता (ग्राम) जोशी। मग झाला मोकाशी (राज्यपद आलें त्याशीं) ।। त्याचें पंचांग राहिना। मूळ स्वभाव जाईना।।   दारू, जुवा, रंडीबाजी, तेणें लोकीं इतराजी   आर्जवी फुलवितो, तेणें यजमान नाचतो   करी भूमी उत्‍पन्न, तेणें राजा रंकाचे पोषण   भंवयास गांठी, तोंडास मिठी   आधीं होता वाघ्या। दैवयोगें झाला पाग्या। त्याचा एळकोट राहीना। मूळस्वभाव जाईना॥   दुकान चांगलें संभाळ, तेणें होईल उदयकाळ   अपकारीं देतां उत्तेजन तेणें होय दुजें नुकसान   बुधे वलावी बेटी ते कदी न आपने भेटी   बैल नेला बाजारीं, तेणें हातावर दिल्या तुरी   कल्‍पवृक्षाखाली बसून झोळीला गांठी कां द्याव्या?   गोर्‍ह्याच्याने शेत आणि पोराच्याने संसार होता तर मग काय   ईश्र्वरापाशीं सख्य ठेवणें, तेणें आपले काय उणें   ब्रह्मदेवानें दिलेल्या गांठी   पिंड ब्रह्मांडी भजनः तेणें शमे विघ्नः   ब्रम्ह्याच्या गांठी, मग कां कपाळाला आंठी   होता माल   अपमानाच्या पोटीं होती स्वातंत्र्याच्या भेटी   आपण करील तें काम, गांठी असेल तो दाम   जो संसारी नांदला, तेणें सुचविलें देवाला   गाढवापुढें वाचली गीता, रात्रीचा गोंधळ बरा होता   गाढवापुढे वाचली गीता, कालचा गोंधळ बरा होता   कायद्याविरूद्ध करणें, राजभय ये तेणें   ईश्र्वर होता पाठमोरा, नसतीं विघ्नें येती घरा   बाजीराव होणार होता, पण कोंबडा पादला   नम्र झाला भूतां। तेणें कोंडिलें अनंता।   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP