Dictionaries | References

हात घशांत घातला तरी कोरडाच

कितीहि मदत केली तरी आपला बेईमान ! कृतज्ञ माणसाबद्दल म्हणतात.

Related Words

मोडली तरी राजधानी, भंगलें तरी तीर्थ   मुळाशीं हात घालणें   वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   हात वळणें   हात चालणें   जोडला तरी भट, मोडला तरी गृहस्‍थ   पाठीवर हात फिरविणें   डोळे फुटले तरी हिशेब बुडत नाहीं   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   हात चोळणें   अधेल्यावर धोपटा कोणी तरी टाकील   अंगठी कापली तरी मुतायचा नाहीं   लांव तरी सासू, डांकीण तरी आई   माझे हात का कोकणांत गेले?   दगडाखालीं हात सांपडणें   यजमानाचा रोजगार गेला तरी आचार्‍यास सवा मणाची धारण   सुण्याची शेपटी नळयेंत घातली तरी वांकडी   व्याही पाहुणा आला तरी रेडा दुभत नाहीं   अंधके हात बटेर   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   पडला तरी वैराटगड   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   स्‍मशानांत गेलें तरी कावळ्यांचा उपद्रव   आपला हात जगन्नाथ   कपाळावर हात लावणें   वरच्यास हात, खालच्यास लाथ   जिभेला हाड नाहीं तरी दांत पाडते   सोन्याचें ताट असलें तरी त्याला कुडाचें उटिंगण लागतें   उंट कोठेहि असला तरी अंतसमयीं मारवाडाकडेच तोंड करतो   घशांत हात घातला, परंतु सुका   कंठास हात लावणें   गुरांना गोठाच आवडत असेल तर त्‍याला यजमान तरी काय करील   हात बांधणें   वाघास मारता हात आणि पाळता हात, हे दोन्ही सारखेच   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ, गाठोड्‌याला हात नका लावूं   गूळ घातला तितका गोड   गेला बाजार तरी   खतां आलें तरी पचवितां आलें पाहिजे   शेताचा आरा (मोड), गाईचा गोर्‍हा व पाळण्यांतील हिरा हे केव्हां तरी उदय काळ आणतीलच आणतील   आवडेल ते खाय परी, चोरून घेऊं नको तरी   अंड कितीहि ताणलें तरी कपाळाला लागणार नाहीं   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   (जिभेचा) हात फाटणें   (डोक्यावरुन) हात फिरविणें   कपाळाला हात लावून बसणें   बापचा बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   डोळे, नाक, हात चिपणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP