Dictionaries | References

हांवे कॅललें व्यर्थ गेलें आनि घावा मागल्यान चेंडू ओग्गि गेलें

( गो.) ( आईबापांनी ) पालनपोषण केलेलें व्यर्थ ठरतें आणि मुलगी नवर्‍याच्या पाठोपाठ निमूटपणें चालूं लागते.

Related Words

हैव-हैवहि गेलें नि दैवहि गेलें   चेंडू   गाढवहि गेले आणि ब्रह्मचर्यहि गेलें   ओठाबाहेर गेलें तें पोटाबाहेर गेलें   बोलणें फोल झालें । डोलणें वायां गेलें ॥   पोराचें पोर गेलें नि कातबोळाचें मागणें आलें   भायलें सुतक भायर गेलें   गरीबाचें गेलें घोंगडें, गरीब पडलें उघडे   माकड गेलें लुटी आणि आणल्या दोन मुठी   स्‍मशानांत गेलें तरी कावळ्यांचा उपद्रव   शेत गेलें कटाळयानें, घर गेलें इटाळानें   गांव वाहून गेलें, नांव राहून गेलें   प्राणावर आलें होतें पण शेपटावर-बोटावर निभावलें गेलें   नागव्याच्या तरीवर नागव्यानेंच गेलें पाहिजे   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   नळी फुंकिली सोनारें, इकडून तिकडे गेलें वारें   हयगय-हयगीनें काम ठेविलें, तें समजा व्यर्थ गेलें   आमले कुडकॉ आनि पेजे भुरकॉ   नाल्लकारय रट्टा आनि तेलकारय रट्टा   वळवणी आलें आणि तळवणी घेऊन गेलें   दिडकीची हंडी गेली पण कुत्र्याचें मन ओळखलें गेलें   कोठेंहि गेलें तरी पळसाला पानें तीन   काजळाच्या कोठडींत गेलें तर तोंड काळें, मोजले तर हात काळे   लांब गेली लपायला आणि भूत गेलें चापायला   चोर आले घरी मग मी गेलें माहेरीं   सहज गेलें वाडग्यांतः चार पैसे गाडग्यांत   कानीं आयिल्‍लें, केशीं गेलें   हगलें ना (नाहीं) पोट गेलें एकच   गांव गेलें, नांव राहिलें   देवाची गेली घांट, तर गुरवाचें गेलें चर्‍हाट (झ्याट)   शिंदळाची आई, गुराख्याचें आलें, आणि कुणब्याचें गेलें   देउळची गेली घांट, गुरवाचें गेलें चर्‍हट (इयांट,शेट)   घरापरी घर गेलें, बायकोपरी बायको गेली   मायेक गेलें, सेवेक चुकलें   जीव द्यावा त्‍यापेक्षां जितरब गेलें तरि उत्तम   चेंडू चुकविणें   आसा फुकटचो फोदो आनि झंवता दादो   अपनष्ट - अपनष्टपती आनि बाईल नासिल्ल्याक भुरगी किती   राति उलैलॅ बॉल आनि दिसा जालॅ पालॅ   चोरतल्‍याक आनि भिक मागतल्‍यांक खंय उणें   कॉणा खीं खाडा उजॉ पेटिल्‍लॉ आनि ताका म्‍हण्टलॉ खीं कोण-‘आगा, आगा, माच्छि विडि पेटैता’   नाकशिमर्‍या लज्‌ ना, आनि काल उलयिल्लॅं आज ना   अतिशय करणें तें तर व्यर्थ घालविणें   आपल्या गॅलें जेवचें आनि लॉका गॅलें घेवचें, कसली गरज?   घरदार भल्‍लां आनि खाल्‍ल्‍या तॉंड थल्‍लां   फुकाची आस, व्यर्थ झिजे अंगवरलें मांस   दळूळेळें पीठ आनि दळचें   हांव जेवतां आनि तुका भुकेचें वकद दितां   आवय पळयता पोट आनि बायल पळयता पाठ   हळयेरै-हळयेरै ना आनि फळयेरै ना   अंगावर आलें शेपटावर गेलें   अंगावरचें-जिवावरचें शेंपटीवर गेलें   अद्भुत (अघटित) वार्ता आणि कोल्हें गेलें तीर्था   आनि   आपले गांडीखलचें घोडें गेलें मग त्‍यावर महार बसो की चांभार बसो   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   आपल्या खालचें घोडें गेलें, मग त्यावर महार बसो की मांग बसो   आली ती लक्ष्मी गेलें ते पाप   उघड्यापाशीं नागडें गेलें, सारी रात्र थंडीनें (हिंवानें) मेलें   उपासांनी देव मिळे तर दुष्काळांत गेलें काय थोडें?   ओठाबाहेर गेलें तें पोटाबाहेर गेलें   कुणब्‍याचें गेलें, गुराख्याचें आलें   कमी आले जास्‍त गेलें   केलेल्‍या गेलें पाप सांगिल्‍या गेल्‍या तोंडांतु   काजळाच्या कोठडींत गेलें तर तोंड काळें, मोजले तर हात काळे   कानीं आयिल्‍लें, केशीं गेलें   काय गेलें तळतीचें, काय गेलें वळतीचें   कासवालागुनु बोंडुळ गेलें   कोठेंहि गेलें तरी पळसाला पानें तीन   कोठेंहि गेलें तरी मृत्‍यु चुकत नाहीं   खडकावर पेरलें, व्यर्थ गेलें   गुरूची बरी नव्हे वाणी, माझ्या पेवांत गेलें पाणी   गरिबाचें गेलें घोंगडें, गरीब पडलें उघडें   गरीबाचें गेलें घोंगडें, गरीब पडलें उघडे   गेलें गत फाटलें खत   गेलें घाटीं, झाली माती   गेलें तें गंगेला मिळाले!   गेलें तें गत फाटलें तें खत   गेलें तें येत नाहीं व होणार तें चुकत नाहीं   गेलें नाहीं तंववर जड, खाल्‍ले नाही तंववर गोड   गेलें माणूस गुणाचें   गाढवहि गेले आणि ब्रह्मचर्यहि गेलें   गांव गेलें, नांव राहिलें   गांव वाहून गेलें, नांव राहून गेलें   घरापरी घर गेलें, बायको परी बायको गेली   घरापरी घर गेलें, बायकोपरी बायको गेली   घरीं दरिद्र आलें आणि दैव बाहेर गेलें   घरीं दारीं रुसलें, तेथे कोणाचें काय गेलें   घी गेलें आणि ठामणेंहि गेलें   घी गेलें पण ठामणें तर राहिलें   चोर आले घरी मग मी गेलें माहेरीं   जे आरंभ शूर, तां गेलें ना मजल दूर   जेथें आशा नाहीं, तेथें यत्‍न व्यर्थ   (ज्‍या) गांवी गेलें, (त्‍या) गांवचें झालें   ज्‍याचे आईबाप मेले, त्‍याचें सर्व गेलें   ज्याचें होतें त्यानें नेलें, पाया पडणें वायां गेलें   ज्‍याचें (होतें) त्‍यानें नेलें, पायां पडलें (पडणें) वाया गेलें   जेवण दुसर्‍या गेलें, तरी पोट आपणा मेलें   जसें आलें, तसें गेलें   जिच्या घरीं ताक, तिचें वरती (गेलें) नाक   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP