Dictionaries | References

मूर्ख फार बोलतो, आपले हातीं फसतो

मूर्ख आपल्या वायफळ बडबडीनें स्वतःचें नुकसान करुन घेतो. तो ज्या गोष्टी जेथें बोलूं नये तेथें बोलून टाकतो व आपला घात करुन घेतो.

Related Words

मूर्ख फार बोलतो, आपले हातीं फसतो   चतुर राहतो निजाधीन, मूर्ख असतो पराधीन   मूर्ख लोक भांडती, वकील घरें बांधती   मूर्ख आणि वेडा, त्यांची साक्ष सोडा   ईश्र्वरापाशीं सख्य ठेवणें, तेणें आपले काय उणें   राजा उदार झाला, हातीं भोपळा दिला   ब्रह्म हातीं लागणें   जगांत मेलेले लोक फार, जीवंत असे थोडे   पहिलटकरणीचे डोहाळेच फार   चतुराला चिंता फार, मूर्खा नाहीं लाज, सब घोडे बारा टक्‍के, पोट भरले नाही काज   आपले गुण पाघळणें   मूर्ख समज   मेले म्हशीस दूध फार   नांव सोनूबाई हातीं कथलाचा वाळा   हातीं धरल्यास रोडका, शेंडी धरल्यास बोडका   आपले हातानें आपले पायावर दगड पाडून घेणें   आपले काम आपण करणें, दुसर्‍यावर चित्त न देणें   आपले गरजे, गाढव राजे   जेथें फार खाणें, तेथें फार दुखणें   हातां पायां, हातीं पायीं पडणें, लागणें   जेथे फार पुंजी, तेथें फार काळजी   क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   पोराचें वटकण पंतोजीच्या हातीं, माकडाचें वटकण दरवेशाचे हातीं   इंगळ हातीं धरवेल पण हा हातीं धरवणार नाही   मूर्ख कांहीं सुचवितो, सुज्ञा उपयोग होतो   आपले नाते, जग हांसे   कागदांत (कागदी) मेळ, हातांत (हातीं) केळ   पुजेचा कंटाळा, हातीं सोंगटयांचा चाळा   आपले आईला कोणीही डाकीण म्हणत नाहीं   ज्‍याचे हातीं ससा, तो पारधी   घोडा आपले गुणावर दाणा वाढवितो   काळा आणि ओहटभरती, नाहीं कोणाचे हातीं   हातीं (हातांत) नाहीं रुका, त्येच्या तोंडावर थुंका   आपले खाय, शेजार्‍याचा धाक वाहाय   हातीं लागली चेड आणि धर मांडवाची मेढ   निषिद्ध वस्तूवर आवड फार   कडवे झाडाला बहु बाज, आणि म्‍हातार्‍या माणसाला फार खाज   घुसळतीपेक्षां उकळतीच्या घरीं फार   मुखीं नाम तेव्हां, हातीं मोक्ष   हातीं आला, तो लाभ झाला   शेंडी हातीं येणें   निशाणाचें (ध्वज) फडकें मोल नसतें फार, पण त्यासाठीं रण घेत झुंजार   आपले घर हागून भर, दुसर्‍यांचें घर थुकून जड   केली उधळपट्टी, हातीं आली नरोटी   छपन्न वखारी भारी कुंची, हातीं न दिसे पण नजर उंची   जेथें कायदे फार, तेथें दोष अनिवार   हातीं वावडीची दोरी, मुलें नाचती परोपरी   दुसरा उपकार करी ते स्मर, आपले विसर   आपले खावें पण दुसर्‍यास भ्यावें   हातीं नाहीं बोवाः काये जेवाः   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP