Dictionaries | References

तुळशीचे मुळांत कांदा लावूं नये

तुळस ही पवित्र मानतात व कांदा अपवित्र मानतात. तेव्हां दोन परस्‍परविरूद्ध गोष्‍टींची सांगड घालूं नये. पवित्र वस्‍तूचे पावित्र्य दुसरी अपिवत्र वस्‍तु जवळ आणून बिघडवूं नये. अन्य पाठ-तुळस उपटणें, भांग लावणें.

Related Words

कांदा   जीभ आस म्‍हणु नाकाक लाव नये   कोणाचें वर्म काढूं नये   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   तुळशीचे मुळांत कांदा लावूं नये   अधमाला हातांनीं भरवावें त्याच्या तोंडी लागूं नये   भात सोडावा पण सांथ सोडूं नये   सांधींतली गोष्ट उजेडांत आणूं नये   कांटे वइल्‍यानि रिते पायानि चमकूं नये   हत्तीशीं टक्कर घेऊं नये   भांडणांत काय बोललें आणि दुष्काळांत काय खाल्लें हें आठवूं नये   कांहीं बोलों नये ऐसें   अंगीं असतां पराक्र, करूं नये हलकें काम   जेविल्‍लेकडे दोनि येवजूं नये   बागलाक येवंचो रुकु खिळी हाळतानें कातरं नये   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   शहाण्याचा चाकर व्हावें पण मूर्खाचा (धनी) जामिन होऊं नये   आधी गुंतूं नये, मग कुंथू नये   राहावें तेव्हां रुसूं नये, व जावें तेव्हां पुसूं नये   शरण आलेल्यास मरण चिंतूं नये   ज्‍याला पानाचें भय वाटतें, त्‍यानें वनांत जाऊं नये   एकानें गाय मारली म्हणून दुसर्‍यानें वासरूं मारूं नये   नांव सांगावें पण गांव सांगूं नये   शब्द लावूं देणें   लहानाची उपेक्षा करुं नये   उंदरास दाखवावया भीति, लावूं नकोस घरास बत्ती   डोळा काणा असावा, मुलूख काणा असूं नये   जन्म जरा दुःखें, यांशीं होऊं नये पारखें   जळांत राहून माशांशीं वैर करूं नये   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ, गाठोड्‌याला हात नका लावूं   द्रव्याचिया कोटी। नये गांडीची लंगोटी॥   कोणाचा तिरस्‍कार करूं नये, कोणाची निंदा करूं नये   रानांत बाभळ मातुं नये व गांवांत कोळी मातुं नये   ताक मुळांत व्हरून सूर म्‍हुण पियेता   कांदा कापायला बकर्‍याच्या वेळचा मंत्र कशाला   बोडका कांदा   भात सोडावा साथ सोडूं नये   माम्या मावशा आहे पण आईची सर कोणा नये   दहाच्या तोंडांत असावें पण एकाच्या दांतांत असूं नये   ज्‍याचे जवळ अर्थ आहे, त्‍याशीं मत्‍सर करूं नये   हातचें सोडून देऊन पळत्याच्या पाठीस लागूं नये   रडत्याच्या डावीकडे व शिवत्याच्या उजवीकडे बसूं नये   एकाशीं स्नेह तर एकाशीं बिघाड, एकदांच सर्वांशी कज्जा करूं नये   मेघाच्या आणि गर्भाच्या भरंवशावर राहूं नये   अवघें एक स्थानीं, ठेवूं नये कदां मानी   एकटाच वीर उरला, कोणी नये सामन्याला   मी वक्ता म्हणून बसूं नये तक्ता   लोकांनीं घातली सरी म्हणून आपण घालूं (नये) दोरी   आपल्या बळें बांधावी कासं आणि कोणाची धरुं नये आस   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP