Dictionaries | References

तीर्थोदकं च वन्हिश्र्च नान्यतः शुद्धिमर्हतः।


(उत्तररामचरित्र १.१३.) तीर्थक्षेत्रांतील पाणी व अग्‍नि यांना शुद्ध करण्यास दुसरे कोण आहे? ते स्‍वतःच नेहमी शुद्ध व पुनीत असतात. कधीहि अपवित्र होत नाहीत. -एकच प्याला २.३.

Related Words

   समूलं च विनश्यति   काकोपि जीवति चिरं च बलिं च भुंक्ते।   तीर्थोदकं च वन्हिश्र्च नान्यतः शुद्धिमर्हतः।   न पश्यति च जन्मांधः कामांधो नैव पश्यति।   न च घर्मो दयापरः।   सुखं च ये शयनै च मे   गडं च सास्‍वडं चैव, स्‍वास्‍वडं च गडस्‍तथा   मागून पुढून बा च नवरा   आयुः कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च।। पंचैतानि विसृज्यंते जन्मस्थस्यैव देहिनः ।।   मागून-मागून पुढून बाप (च) नवरा   गडगंज or च   यथौषधं स्वादु हितं च दुर्लभम्   पडलों तरी आपलें (माझें) च नाक वर   विद्या मित्रं प्रवासेपु भार्या मित्रं गृहेषु च   गडगंज-च   दुर्जनस्य च सर्पस्य वरं सर्पो न दुर्जन:   टणटण फुटाणी च हातीं नाहीं दुगाणी   कां च   आहारं द्विगुणं प्रोक्तं शय्याच (निद्राच) कुचमर्दनं। नास्ति मानापमानं च धश्र्वोटं पंचलक्षणं।।   तीर्थोदकं च वन्हिश्र्च नान्यतः शुद्धिमर्हतः।   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP