Dictionaries | References

ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं

ज्‍याचा हात रिकामा असतो म्‍हणजे ज्‍याच्या जवळ संपत्ति नसते त्‍याचे हात होऊन तो कृश होतो व त्‍याच्या गालावर सुरकुत्‍या पडून तो अकाली वृद्ध होतो. An empty purse fills the face with wrinkles.- सवि ३९५.

Related Words

ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   ज्‍याचा जार त्‍यासीच भार   वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   हात वळणें   हात चालणें   पाठीवर हात फिरविणें   करडा हात करणें   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   अंधके हात बटेर   हात चोळणें   मुळाशीं हात घालणें   दुबळा धनी, त्याच्या बायकोला कोण मानी   माझे हात का कोकणांत गेले?   दगडाखालीं हात सांपडणें   ढुंगणास हात पोचणें   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   आपला हात जगन्नाथ   कपाळावर हात लावणें   शब्द खालीं न पडणें   हातास हात मिळणें   वरच्यास हात, खालच्यास लाथ   देवाक हात, गुरवाक भात   कंठास हात लावणें   अधमाला हातांनीं भरवावें त्याच्या तोंडी लागूं नये   एक पायरी चुकणें, खालीं येऊन पडणें   नाक खालीं पाडणें   हात बांधणें   हात हात ताजीम आणि पसा पसा रामराम   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ, गाठोड्‌याला हात नका लावूं   वाघास मारता हात आणि पाळता हात, हे दोन्ही सारखेच   हत्ती फिरवा गांवोगांव, ज्याचा हत्ती त्याचें नांव   ज्याचा जो व्यापार। तेथें असावें खबरदार।   वरतीं अक्षता, मध्यें गोपीचंदन, खालीं रक्षा   घाईने वर चढतो, तो त्‍वरित खालीं येतो   शेण खालीं पडलें म्हणजे माती घेतल्याशिवाय वर येत नाहीं   शिंक्याला अंबाः खालीं मारा बोंबाः   बुद्धिवानाचा हात लांब   वरिष्टाला हात, कनिष्टाला लाथ   काजळाच्या कोठडींत गेलें तर तोंड काळें, मोजले तर हात काळे   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   (जिभेचा) हात फाटणें   (डोक्यावरुन) हात फिरविणें   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   डोळे, नाक, हात चिपणें   कपाळाला हात लावून बसणें   घशांत हात घातला, परंतु सुका   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   बापचा बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP