Dictionaries | References

जोडला तरी भट, मोडला तरी गृहस्‍थ

एखाद्या भटाशीं स्‍नेह जोडला तरी फारसा लाभ होत नाही व एखादा गृहस्‍थ जरी मोडकळीस स्‍थितीला आला तरी तो आपला मोठेपणा सोडीत नाही.

Related Words

जोडला तरी भट, मोडला तरी गृहस्‍थ   मोडली तरी राजधानी, भंगलें तरी तीर्थ   भट पडो   लोण्याहून मऊ असली तरी सासू आणि जखिण असली तरी आई   डोळे फुटले तरी हिशेब बुडत नाहीं   नरडें दाबलें तरी डोळे वटारतो।’   खंचो पायु निसर्ले तरी गांडीं पेट्टु   भातावर तूप नसलें तरी चालतें, परंतु मिशास पाहिजे   घर सान जाल्‍ले तरी मन होड आस का   अंगठी कापली तरी मुतायचा नाहीं   लांव तरी सासू, डांकीण तरी आई   यजमानाचा रोजगार गेला तरी आचार्‍यास सवा मणाची धारण   व्याही पाहुणा आला तरी रेडा दुभत नाहीं   सुण्याची शेपटी नळयेंत घातली तरी वांकडी   अधव्याचा जोडला आणि पिढीचा मोडला बरोबर होत नाहीं   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   निद्रा करावी वृक्षातळीः ना तरी खांड देऊळीं   पळस कोठेंहि गेला तरी त्यास पानें तीनच   भट करीत ती अमाश्या, आणि राजा ठरयत ती दिशा   माझ्याकडे तरी पाहा   किती चालसी झराझर, तरी दोन्ही पाय बराबर   पडला तरी वैराटगड   धडा गेला तरी हरकत नाहीं पण पासंगाला जपावें   स्‍मशानांत गेलें तरी कावळ्यांचा उपद्रव   अधेल्यावर धोपटा कोणी तरी टाकील   भटाला दिली ओसरी, भट हातपाय पसरी   उंट कोठेहि असला तरी अंतसमयीं मारवाडाकडेच तोंड करतो   सोन्याचें ताट असलें तरी त्याला कुडाचें उठिंगण लागतें   जिभेला हाड नाहीं तरी दांत पाडते   सोन्याचें ताट असलें तरी त्याला कुडाचें उटिंगण लागतें   आधी उंबरा सोन्याचा होऊं दे, मग ठेंच लागली तरी चालेल (मग ठचठचां लागूं दे)   गरीब गायीनें मोडला गोठा आणि गुलाम गायीचा अस्‍करा मोठा   तुझ्या कामांत भट पडो!   गुरांना गोठाच आवडत असेल तर त्‍याला यजमान तरी काय करील   अगुण सगुणा न छेडिती तरी सगुण उन्मत्त होती   धड ना गृहस्थ, धड ना भिक्षुक   रेडयाच्या कानीं किनरी वाजविली तरी तों आपली ड्रोंय सोडीत नाहीं   अल्प पीडा मनीं आली तरी न मानी   सुनेचा पाय सासूला लागला तरी सुनेनें नमस्कार करावयाचा व सासूचा पाय सुनेला लागला तरी सुनेनेंच नमस्कार करावयाचा   कुत्र्याचें शेंपूट सहा महिने नळकांडयांत घातलें तरी वांकडें वांकडेंच   अंड कितीहि ताणलें तरी कपाळाला लागणार नाहीं   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   शेताचा आरा (मोड), गाईचा गोर्‍हा व पाळण्यांतील हिरा हे केव्हां तरी उदय काळ आणतीलच आणतील   आवडेल ते खाय परी, चोरून घेऊं नको तरी   गेला बाजार तरी   खतां आलें तरी पचवितां आलें पाहिजे   किती तरी   ताटांत सांडलें आणि वाटींत सांडले, तरी ते पथ्‍यावर पडलें   देवाला भट आणि मुलाला मास्तर   आषाढीं तट, श्रावणी भट, भादवी कुणबट   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP