Dictionaries | References

जिभेला हाड नाहीं तरी दांत पाडते

जीभ जरी स्‍वतः मृदु असली व तिच्यामध्ये काठिण्य नसले तरी ती असा एखादा शब्‍द बोलते, की त्‍यामुळे सर्व दांतखिळी बसण्याचा प्रसंग येतो. The tongue breaketh bone though itself have none. -सवि ३५३७.

Related Words

दांत   ह्याचें मला लहणें नाहीं   दांडयानें पाणी तोडलें म्हणून निराळें होत नाहीं   सुण्याची शेपटी नळयेंत घातली तरी वांकडी   माणसाला मानीत नाहीं   लांव तरी सासू, डांकीण तरी आई   खानेके दांत और, देखनेके और   जिभेला हाड नाहीं तरी दांत पाडते   पाऊस नाहीं, पाणी नाहीं, दुर्दशेला पारावर नाहीं   हरा नाहीं आणि शिवा नाहीं   पोटावर बांधल्यानें भूक जात नाहीं   स्वतः ज्ञान नाहीं व सांगितलेलें ऐकायचें नाहीं   दान केल्यानें कोणताहि अनुष्य गरीब होऊं शकत नाहीं अगर चोरीनें श्रीमंत होऊं शकत नाहीं   लंगडी ती लंगडी पण गांवदरीला चरत नाहीं   राजाच्या खजिन्याचें पाणी कधींच आटत नाहीं   स्वतः मेल्यावांचून स्वर्ग दिसत नाहीं   हरामाचा माल जिरत नाहीं   अंड कितीहि ताणलें तरी कपाळाला लागणार नाहीं   अनुभवासारखा शिक्षक नाहीं   धाकासारखी चीज नाहीं   जिभेला चिमटा घेणें   सुगंधी केतकीला फळें नाहीं, ती अंगीं कांटे बाही   भिकेची हंडी सिगेस चढत नाहीं   स्‍मशानांत गेलें तरी कावळ्यांचा उपद्रव   देण्याला (द्यावया) नाहीं थार, आड आला शनिवार   हत्ती पोसवतो पण माहेरवाशीण नाहीं पोसवत   रोम एका दिवसांत बांधलें गेलें नाहीं   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   मायेवांचून रड नाहीं, जाळावांचून कढ नाहीं   इकडे बोलणें नाहीं, तिकडे चालणें नाहीं   चांगले थटेचें भाषण, वाईट नाहीं कठिण   कोणी कोणाचें नशीब घेत नाहीं   शेताचा आरा (मोड), गाईचा गोर्‍हा व पाळण्यांतील हिरा हे केव्हां तरी उदय काळ आणतीलच आणतील   आवडेल ते खाय परी, चोरून घेऊं नको तरी   आमचेच दांत व आमचेच ओठ   गेला बाजार तरी   खतां आलें तरी पचवितां आलें पाहिजे   ओठाला नाहीं पुरेसें, पोटाचें आंतडें वासे   कामक्रोधु नाहीं मानसी, तो महानुभाव संन्यासी   बायकांच्या तोंडांत कोणतीहि गोष्ट राहात नाहीं   स्वभावाला औषध नाहीं   राव करीत नाहीं तें गांव करतो   शेणपुंजीला झोंप नाहीं   स्वातंत्र्याची तळमळ आणि ओढयाची खळखळ, कधींहि थांबत नाहीं   कनवटीं नाहीं पैसा आणि लोकांना म्‍हणतो या बसा   झाली गोष्‍ट परत येत नाहीं   फूल नाहीं फुलाची पाकळी देणें   हातीं (हातांत) नाहीं रुका, त्येच्या तोंडावर थुंका   श्रीमंत लोक परावलंबी, सामर्थ्य नाहीं अंगीं   घरांत नाहीं खाया आणि कुत्र्याचे नांव ठेवा राया   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP