Dictionaries | References

गांवांत घर नाही, वेशीबाहेर शेत नाहीं

ज्‍या मनुष्‍याला आपले असे म्‍हणावयास काही ठिक्‍ाण नाही, अशा निराधार मनुष्‍याबद्दल म्‍हणतात. तु०-पांढरीवर घर नाही काळीवर शेत नाही. (गु.) गाममां रेहवाने घर नहि, ने सीममां खेतर नहि.

Related Words

ह्याचें मला लहणें नाहीं   घर चालविणें   गवत गोंडाळ, शेत धोंडाळ, बायको तोंडाळ नसावी   राखील त्याचें घर, खणेल त्याचें शेत   घर फिरलें कीं घराचे वांसे फिरतात   पोटावर बांधल्यानें भूक जात नाहीं   हरा नाहीं आणि शिवा नाहीं   कोणी कोणाचें नशीब घेत नाहीं   पाऊस नाहीं, पाणी नाहीं, दुर्दशेला पारावर नाहीं   दांडयानें पाणी तोडलें म्हणून निराळें होत नाहीं   लंगडी ती लंगडी पण गांवदरीला चरत नाहीं   स्वतः ज्ञान नाहीं व सांगितलेलें ऐकायचें नाहीं   स्वभावाला औषध नाहीं   ओठाला नाहीं पुरेसें, पोटाचें आंतडें वासे   दान केल्यानें कोणताहि अनुष्य गरीब होऊं शकत नाहीं अगर चोरीनें श्रीमंत होऊं शकत नाहीं   हरामाचा माल जिरत नाहीं   स्वतः मेल्यावांचून स्वर्ग दिसत नाहीं   राजाच्या खजिन्याचें पाणी कधींच आटत नाहीं   चांगले थटेचें भाषण, वाईट नाहीं कठिण   इकडे बोलणें नाहीं, तिकडे चालणें नाहीं   अनुभवासारखा शिक्षक नाहीं   काळजास घर पाडणें   कनवटीं नाहीं पैसा आणि लोकांना म्‍हणतो या बसा   धाकासारखी चीज नाहीं   ठकबाजीचें घर नही बसता   माणसाला मानीत नाहीं   अंड कितीहि ताणलें तरी कपाळाला लागणार नाहीं   भिकेची हंडी सिगेस चढत नाहीं   देण्याला (द्यावया) नाहीं थार, आड आला शनिवार   ऊन उकिरड्यावर पडले म्हणून सूर्यास बाधत नाही   असेंच म्हणगे म्हातारे, घर घेतले मेल्यानें   नवें शेत काढणें   हत्ती पोसवतो पण माहेरवाशीण नाहीं पोसवत   रोम एका दिवसांत बांधलें गेलें नाहीं   सुगंधी केतकीला फळें नाहीं, ती अंगीं कांटे बाही   आग्रह स्वर्गातला आणि पत्ता नाही ताकाला   मायेवांचून रड नाहीं, जाळावांचून कढ नाहीं   बिन भाडयाचें घर   जन्मखोडीमुळें, घर झालें निराळें   बायकांच्या तोंडांत कोणतीहि गोष्ट राहात नाहीं   कामक्रोधु नाहीं मानसी, तो महानुभाव संन्यासी   राव करीत नाहीं तें गांव करतो   शेणपुंजीला झोंप नाहीं   झाली गोष्‍ट परत येत नाहीं   फूल नाहीं फुलाची पाकळी देणें   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   जिभेला हाड नाहीं तरी दांत पाडते   श्रीमंत लोक परावलंबी, सामर्थ्य नाहीं अंगीं   स्वातंत्र्याची तळमळ आणि ओढयाची खळखळ, कधींहि थांबत नाहीं   हातीं (हातांत) नाहीं रुका, त्येच्या तोंडावर थुंका   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP