Dictionaries | References

केला निश्र्चय मानसीं, चिंता पडे देवासी

एखादी गोष्‍ट करावयाची असा मनात जर आपण पक्‍का निश्र्चय केला व तो निर्धाराने पाळला, तर परमेश्र्वरसुद्धां काळजी लागून आपणांस साहाय्य होतो व आपण निश्र्चय पार पाडण्याच्या कामांत आपणांस मदत करून आपले कार्य सिद्धीस नेतो.

Related Words

अपराध केला शिष्यानें आणि गुरुला आलें धरणें   मनुष्यानें यत्न केला तर तोच त्याला फलदुप झाला   चिंता वाहणें   अपराध कबूल केला म्हणून अर्धा दोष गेला   आधीं पानगा केला, मग रोडगा केला   हंसे मुक्ता नेली, मग केला कलाकलाट काकांनीं ।   मशिदींतील दिवा, उभा केला दावा   लागली लहर, केला कहर   त्‍यानें तृतीय पंथ केला   निश्र्चय   चिंता वाहाणें   आंत असे जसें, बाहेर पडे तसें   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   भक्ताची करुणाः देवासी येईना   क्रोध मत्‍सर जीवित्‍वनाश, चिंता आणि वृद्धदशेस   चिंता करी राग, तेव्हां आत्‍मा धरी जाग   चतुराला चिंता फार, मूर्खा नाहीं लाज, सब घोडे बारा टक्‍के, पोट भरले नाही काज   गरीबाला बहु मुलें होती, त्‍याची चिंता ईश्र्वराला असती   कोणाला झाली सीता, आणि कोणाला पडली चिंता   वखत पडे बांका तों गधेको कहना काका   जिकडचे तिकडे वळे, कणकीचें गळूं गळूं पडे   विधिनिषेध लोपला, भ्रांति पडे लोकांला   पडे कहर, न सोडावें शहर   बाप मेला आणि भावानें दावा केला   संसार केला नारीं, नवरा पडला ऋणाच्या भरी   रात्रीचा दिवस केला, भाग्य आलें उदयाला   मूर्खाला उपदेश केला, राग आला त्याला   देण्याचा भरणा केला लोकाला, सावकार आला मागाला   साव केला चोराला, न्याय नाहीं गांवाला   करे न शेती, पडे न फंद, घरघर नाचे मुसळकंद   माथां समर्थाचा शिक्का, धाक पडे ब्रह्मादिका   कुंभारणीनें कुंभारणीशीं कज्‍जा केला, गाढवाचा कान पिळला   हौसेनं केला वर त्याला भरला हिंवज्वर   उपभोग घेतो त्याची लक्ष्मी, संग्रही ठेवतां न पडे कामीं   जिव्हा करी चहाडी आणि पायीं पडे बिडी   दौड चले, गीर पडे   द्रव्य देऊन मित्र जोडे, समयीं उपयोगे न पडे   छिद्र असे घरावरी, किरण पडे भीतरीं   खोट्याचे मढें तीन शेज पडे, त्‍याला कोण रडे?   आदा कमी केला, धंद्यात फायदा झाला   जों जों रावा पढे, तों तों पिंजर्‍यांत पडे   सोनें केलें देवानें आणि सोन्याचा देव केला माणसानें   तेलणीनें केला धडा आणि बुधला झाला उपडा   उंदीर सापळ्यांत पडे, लक्ष त्याचे मृत्यूकडे   हौसेनें केला वर, त्याला भरला दिवसां खोकला रात्रीं ज्वर !   फत्तरपर पाणी पडे, भीजे पण भीने नही, मूरखसे गीयान् कहे, बुझे पण रीझे नहीं   मरे तंव करावें, पडे तंव धांवावें   बखत पडे पर जानये, को बैरी को मीत   संसार केला युक्तीनें, घर खाल्लें फुकटीनें   वरैतु केला सुखाला, दमडी मिळेना कुंकवाला   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP