Dictionaries | References

उंच

  High, tall, lofty. Very steep. Exalted. Deep.
ad   Aloft, high in the air or high up.
सात ताड उंच
तीन ताड उंच
ताड हे झाड फार उंच असते. अशा सात किंवा तीन ताडांची उंची पुष्कळच होते. यावरून अतिशय उंच
पराकाष्ठेचा उंच.
वि.  ( कुण . ) उच .
क्रि.वि.  वर ; हवेंत ; उंचावर . [ सं . उच्च ]
भुईपासून किंवा उभें राहण्याच्या स्थानापासून आकाशांत पुष्कळ अंतरावर असणारा , पोंचणारा ; उन्नत ; उत्तुंग ; उच्च . चंद्रमंडळापेक्षां सूर्यमंडळ उंच आहे .
श्रेष्ठ ( गुण , पदवी , किंमत यांमध्यें ); वरिष्ठ पदवीचा , योग्यतेचा ; ( चतुरस्त्रता , थोरपणा , वगैरेसंबंधानें ); सन्मान्य . चातुर्येवीण उंच पदवी । - दा १४ . ६ . ७ . उंचा , उंची पहा .
( संगीत ) वर चढणारा ( तान , स्वर , ) ऊर्ध्वगामी ; तीव्र ; वरपर्यंत गेलेला .
फारच उभट चढणीचा . असं झालंया , कैलासावानी उच पहाडाच्या डोक्यावर पुरुस बसल्याती व्हयना ? - बाय २ . २ .
( राजा ) खोल ( विहीर , खांच , चर वगैरे ).
फार मौल्यवान ; किंमतवान . कष्ट करितां सेत पिकें । उंच वस्त तत्काळ पिकें । - दा १२ . ७ . २५ . [ सं . उच्च . हीब्रु उच्दन = टेंकडी ; फ्रें . जि . बुच . ]
०कपाळ्या वि.  नशीबवान .
०टाचा   वागणें - अमंगल , अपवित्र पदार्थांवर पाऊल न पडावें म्हणून चवड्यावर चालणें . ( ल . ) गर्वानें वागणें ; तोर्‍यांत असणें .
करुन   वागणें - अमंगल , अपवित्र पदार्थांवर पाऊल न पडावें म्हणून चवड्यावर चालणें . ( ल . ) गर्वानें वागणें ; तोर्‍यांत असणें .
०दरवाजा  पु. पुढील दरवाजा . उठल्या अबाई उंच दरवाजा लाविला । - ऐपो ६८ .
०दर्पण  न. सूर्यकांत . उंच दर्पणीं अग्नी निघतो । - दा १६ . ५ . १९ .
०नाक   प्रतिष्ठा ; मान्यता ; प्रौढी . उंच नाकें श्वशुरागारीं । वागे न ऐसें करावें ॥ - जै १७ . ६५ .
०नाक   - क्रिवि .
करुन   - क्रिवि .
प्रतिष्ठेनें ; मान्यतेनें .
निर्लज्जपणानें ; बेशरमपणानें .
०नीच   क्रिवि .
खाली वर असें ; खडबडीत ; उंचसखल ; उत्तमाधम .
लहान - थोर ; गरीबश्रीमंत . उंच नीच कांहीं नेणें भगवंत । - तुगा ३६९१ .
०पट  न. चढण असलेला रस्ता ; चढणीवरील जागा . - वि . किंचित वर ; थोडें उंचावर . म्ह० सात ताड उंच = अतिशय उंच .
--a well or pit.
Aloft, high in the air or high up.

Related Words

उंच   उंच रडे शिंप्यापाशीं अन् नीच रडे शिंक्यापाशीं   उंच नाक करून   उंच देशावर, तुफानें वरचेवर   सात ताड उंच   उंच (थोर) वाढला एरंड, तरी काय होईल इक्षुदंड   जेथें पाया नाहीं खोल, तेथें उंच बांधणी फोल   उंट उंच शेंपूट टुकें   उंच वाढला एरंड   कुत्रें दीड दिवसांत काशीला जातें-जाईल, पण तंगडी उंच-वर केली नाही तर   नीच होय ते कबी उंच न थाय   उंच टांक करून चालणें   करणें कुच, बोलणें उंच   उंच टांचा करून वागणें   नाक उंच करुन   उंच कपाळ्या   जेवढें उंच चढावें, तेवढें खालीं पडावें   उंच सखल जमीनीला चंदनाचा पाट   उंच घरापेक्षां लौकिक थोर आहे   उदकांतु हागिल्ले उंच येतां   गाढवास दिला मान, गाढवानें केले उंच कान   उंच   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP