Dictionaries | References

आहेत कर, मग कशाची डर

आपले हात शाबूत असले म्हणजे कशाची भीति वाटत नाही. आपणच आपली उन्नति करून घेतो.

Related Words

मग   आधीं पिठोबा मग विठोबा   झाड थोडें वेरवी, मग तें कापवी   (करास) कर मिळविणें   अपाय - अपाय करुन घेणें मग उपाय शोधणें   आधीं पाणी पिणें, मग जात पुसरणें   आधीं देव मग जेव   अगोदर खाईल मग तोंड धुवील   आधीं नासाडी आणि मग पंचांगाची घडी   नाक गेलें तरी भोकें राहिलीं आहेत असें म्हणणें   जगास पुष्‍कळ डोळे आहेत   आधी केले, मग सांगितलें   देवाला द्यावे कण, घ्यावे मग   ठेवी पोट साफ, पाय उष्‍ण, नेहमी गार मस्‍तक जाण, मग वैद्याची गरज सोड, हित तेंच समज   बाई बाई तुझें दूध एकीकडे कर, माझें अंग (अंड) शेकूंदे   घाल पाणी आणि कर कालच्या वाणी   गच-कण-कन-कर-दिशी   मुला, तुझ्या सठीच्या मीं घुगर्‍या खाल्ल्या आहेत   गोर्‍ह्याच्याने शेत आणि पोराच्याने संसार होता तर मग काय   शेजार्‍याच्यानें घरें आणिक पाहुण्याच्यानें पोरें होतीं तर मग काय?   आधी दिवाळी मग शिमगा   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   आधी खेळीमेळी, मग गदारोळी   चोर आले घरी मग मी गेलें माहेरीं   भक्क-कण-कर-दिशी   सटकन्-कर-दिनी-दिशी   झण-कन्-कर-दिशी-दिनी   ढब्ब-कन-कर-दिशी-दिनी   सुळकण-कन-कर-दिनी-दिशी   गटकन्-कर-दिनी-दिशी   पिच-कन-कर-दिनी-दिशीं   बरकन-कर-दिनी-दिशी   भाडकण-कन-कर-दिन-दिनी-दिशी   गट-कन-कर-दिनी-दिशी   तट-कन-कर-दिनी-दिशी   झड-कन्-कर-दिनी-दिशी   तन मन धन, कर गुरूला अर्पण   खस-कन-कर-दिनी-दिशी   चुटकन्-कर-दिनी-दिशी   झप-कन-कर-दिनी-दिशी   खाड कन-कर-दिनी-दिशी   पच-कन-कर-दिनी-दिशी   धाड-कन-कर-दिशी   धड-कन-कर-दिशी-दिनी   टप्प-कन-कर-दिशीं   खड-कण-कन-कर   चुरकन्-कर-दिनी-दिशी   बुळ-कण-कन-कर-दिनी-दिशी   बद-कन-कर-दिनी-दिशी   चण-कन-कर-दिनी-दिशी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP