Dictionaries | References

आवडेल ते खाय परी, चोरून घेऊं नको तरी

आवडेल ते खात जा पण चोरी करून निघून जाऊं नको. खादाड परवडतो पण चोर परवडत नाही. माणूस विश्र्वासू पाहिजे.

Related Words

मोडली तरी राजधानी, भंगलें तरी तीर्थ   आवडेल ते खाय परी, चोरून घेऊं नको तरी   यजमानाचा रोजगार गेला तरी आचार्‍यास सवा मणाची धारण   सर्प विंचू नारायण परी। वंदावे दुरुन॥   लोण्याहून मऊ असली तरी सासू आणि जखिण असली तरी आई   जोडला तरी भट, मोडला तरी गृहस्‍थ   डोळे फुटले तरी हिशेब बुडत नाहीं   नरडें दाबलें तरी डोळे वटारतो।’   खंचो पायु निसर्ले तरी गांडीं पेट्टु   भातावर तूप नसलें तरी चालतें, परंतु मिशास पाहिजे   अंगठी कापली तरी मुतायचा नाहीं   लांव तरी सासू, डांकीण तरी आई   पुरवली मीठ भाकरी, पण दुसर्‍याची नको चाकरी   व्याही पाहुणा आला तरी रेडा दुभत नाहीं   सुण्याची शेपटी नळयेंत घातली तरी वांकडी   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   स्‍मशानांत गेलें तरी कावळ्यांचा उपद्रव   आसा ते वाढ माका, तुमिं मागीर रानून जेवात   पडला तरी वैराटगड   अधेल्यावर धोपटा कोणी तरी टाकील   आपले खाय, शेजार्‍याचा धाक वाहाय   जिभेला हाड नाहीं तरी दांत पाडते   सोन्याचें ताट असलें तरी त्याला कुडाचें उटिंगण लागतें   उंट कोठेहि असला तरी अंतसमयीं मारवाडाकडेच तोंड करतो   सोन्याचें ताट असलें तरी त्याला कुडाचें उठिंगण लागतें   निष्ठुरता जुलम्या परी, करितां भीति धरी   गुरांना गोठाच आवडत असेल तर त्‍याला यजमान तरी काय करील   घरांत नाही कवडी, घेऊं मागे शालजोडी   दुजाचें घेऊं पाहती, शेवटीं आपलेंहि घालविती   बुधे वलावी बेटी ते कदी न आपने भेटी   उपास तापास बरा, नको हा संसाराचा पसारा   चोराची हाय, वाटे वयलो खाय   आले वेडसर पाहुणे। ते तों जगाचे मेहुणे॥   माशाचे पिलाला पोहायाला शिकवायाला नको   जे गुण बाळे, ते गुण लेंकुरवाळे   आपला अपराध चुकवावया, दुजावर घालूं नको वायां   चावडीबाहेर (वर) बोंब मारायला पाटलाची परवानगी नको   घरचीचें ते मिठवणी आणि बाहेरचीचें मिठ्ठापाणी   ज्‍याचें ज्‍याच्या परी, पुरवितो हरि   जे काई पण थाय, ते सारानेज वास्‍ते   आपली गाय परायाचा वेल खाय   अंड कितीहि ताणलें तरी कपाळाला लागणार नाहीं   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   गेला बाजार तरी   खतां आलें तरी पचवितां आलें पाहिजे   शेताचा आरा (मोड), गाईचा गोर्‍हा व पाळण्यांतील हिरा हे केव्हां तरी उदय काळ आणतीलच आणतील   रेडयाच्या कानीं किनरी वाजविली तरी तों आपली ड्रोंय सोडीत नाहीं   अल्प पीडा मनीं आली तरी न मानी   सुनेचा पाय सासूला लागला तरी सुनेनें नमस्कार करावयाचा व सासूचा पाय सुनेला लागला तरी सुनेनेंच नमस्कार करावयाचा   कुत्र्याचें शेंपूट सहा महिने नळकांडयांत घातलें तरी वांकडें वांकडेंच   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP