भाग १ ला.

अलंकाराचे वर्गीकरण

भाग २ रा शब्दालंकार

१छेकानुप्रास
२वत्यनुप्रास
३यमक
४श्रुत्युनुप्रास
५अंत्यानुप्रास
६पुनरुक्तवदाभास
७लाटानुप्रास
८चित्र

भाग ३ रा अर्थालंकार

१उपमा
२अनन्वय
३उपमेयोपमा
४प्रतीप
५रुपक
६परिणाम
७उल्लेख
८स्मरण
९भ्रांतिमान्‍
१०संदेह
११अपन्हुती
१२उत्प्रेक्षा
१३अतिशयोक्ति
१४तुल्ययोगिता
१५दीपक
१६आवृत्तिदीपक
१७प्रतिवस्तूपमा
१८दृष्टांत
१९निदर्शना
२०व्यतिरेक
२१सहोक्ति
२२विनोक्ति
२३समासोक्ति
२४परिकर
२५परिकरांकुर
२६श्लेष
२७अप्रस्तुतप्रशंसा
२८प्रस्तुतांकुर
२९पर्यायोक्त
३०व्याजस्तुति
३१व्याजनिंदा
३२आक्षेप
३३विरोधाभास
३४विशेषोक्ति
३५विभावना
३६असंभव
३७असंगति
३८विषम
३९सम
४०विचित्र
४१अधिक
४२अल्प
४३अन्योन्य
४४विशेष
४५व्याघात
४६कारणमाला
४७एकावलि
४८मालादीपक
४९सार
५०यथासंख्य
५१परिवृत्ति
५२पर्याय
५३परिसंख्य
५४विकल्प
५५समुच्चय
५६कारकदीपक
५७समाधि
५८प्रत्यनीक
५९काव्यार्थपत्ति
६०काव्यलिंग
६१अर्थांतरन्यास
६२विकस्वर
६३प्रौढोक्ति
६४संभावना
६५मिथ्याव्यवसिति
६६ललित
६७प्रहर्षण
६८विषादन
६९उल्लास
७०अवज्ञा
७१अनुज्ञा
७२लेश
७३मुद्रा
७४रत्नावलि
७५तद्रुण
७६पूर्वरुप
७७अतद्रुण
७८अनुगुण
७९मीलित
८०सामान्य
८१उन्मोलित
८२विशेषक
८३उत्तर
८४सूक्ष्म
८५विहित
८६व्याजोक्ति
८७गूढोक्ति
८८विवृतोक्ति
८९युक्ति
९०लोकोक्ति
९१छेकोक्ति
९२वक्रोक्ति
९३स्वभावोक्ति
९४भाविक
९५उदात्त
९६अत्युक्ति
९७निसक्ति
९८प्रतिषेध
९९विधि
१००हेतु
१०१प्रत्यक्षप्रमाण
१०२अनुमान
१०३उपमानप्रमाण
१०४शब्दप्रमाण
१०५अर्थापत्ति
१०६अनुपलब्धि
१०७संभव
१०८ऐतिह्य
१०९अनुकूल
११०आशी
१११रसवत्‍
११२प्रेय
११३उर्जस्वित्‍
११४समाहित
११५भावोदय
११६भावसंधि
११७भावशबलता
११८संसृष्टि
११९संकर
१२०चेतनगुणोक्ति

N/A

References : N/A
Last Updated : February 23, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP