TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

सप्तदशः पटलः - वायवीसिध्दीः

शक्त्याचारस्मन्वितम् अथर्ववेदलक्षणम्


वायवीसिध्दीः
एकवाक्येन सकलं कथयामि समासतः ।
श्रद्धया परया भक्त्या मनोनियमतत्परः ॥३०॥

स प्राप्नोति पराशक्तिं वायवीं सूक्ष्मरुपिणीम् ।
धैर्यक्षमामिताहारी शान्तियुक्तो यतिर्महान् ॥३१॥

सत्यवादी ब्रह्मचारी दयाधर्मसुखोदयः ।
मनसः संयमज्ञानी दिगम्बाकलेवरः ॥३२॥

सर्वत्र समबुद्धिश्च परमार्थविचारवित् ।
शरशय‌या भूमितले वायवीं परमामृतम् ॥३३॥

य एवं पिबतिं क्षिप्रं तत्रैव वायवी कृपा ।
गुरुसेवापरे धीरे शुद्धसत्त्वतनुप्रभे ॥३४॥

भक्ते अष्टाङनिरते वायवी सुकृपा भवेत् ।
अतिथिं भोजयेद्यस्तु न भुक्ता स्वयमेव च ॥३५॥

सर्वपापविनिर्मुक्तो वायवी सुकृपा ततः ।
अन्तरात्मा माहात्माः कुरुते वायुधारणम् ॥३६॥

देवगुरौ सत्यबुद्धिर्वायवी सुकृपा ततः ।
एककालो वृथा याति नैव यस्य महेश्वर ॥३७॥

वायव्यां चित्तमादाय तत्रनिलकृपा भवेत् ।
विचरन्ति महीमध्ये योगशिक्षानिबन्धनम् ॥३८॥

प्राणायामेच्छुको यो वा वायवीं सुकृपा ततः ।
प्रतिवत्सरमानेन पीठे पीठे वसन्ति ये ॥३९॥

वायवीं प्रजपन्तीह वायवी सुकृपा ततः ।
अल्पाहारी निरोगी च विजयानन्दनन्दितः ॥४०॥

वायवीं भजतो योगी वायवी सुकृपा भवेत् ।
अन्तर्यागे पीठचक्रे चित्तमाधाय यत्नतः ॥४१॥

नामनिष्ठो धारनाख्यो वायवी सुकृपा ततः ।
पशुभाव समाक्रान्तः सदा रेतोविवर्जितः ॥४२॥

शुक्रमैथुनहीनश्च वायवी सुकृपा ततः ।
अकालेऽपि सकालेऽपि नित्यं धारणतत्परः ॥४३॥

योगिनामपि सङी यो वायवी सुकृपा ततः ।
बन्धुबान्धवहीनश्च विवेकाक्रान्तमानसः ॥४४॥

शोकाशोकसमं भावं वायवी सुकृपा ततः ।
सर्वदानन्दह्रदयः कालज्ञो भौतसाधनः ॥४५॥

मौनधारणजापश्च वायवी सुकृपा ततः ।
निर्जनस्थाननिरतो निश्चेष्टी दीनवत्सलः ॥४६॥

बहुजल्पशून्यश्च स्थिरचेताः प्रकीर्तितः ।
हास्य सन्तोषहिंसादिरहितः पीठपारगः ॥४७॥

योगशिक्षासमाप्त्यर्थी स्थिरचेताः प्रकीर्तितः ।
मत्कुलागमभावो ज्ञो महाविद्यादिमन्त्रवित् ॥४८॥

सुद्धभक्तियुतः शान्तः स्थिरचेताः प्रकीर्तितः ।
मूलाधारे कामरुपे ह्रदि जालन्धरे तथा ॥४९॥

ललाटे पूर्णगिर्याख्ये उड्डीयाने तदूर्ध्वके ।
वाराणस्यां भ्रुवोर्मध्ये ज्वलन्त्यां लोचनत्रये ॥५०॥

मायावत्यां सुखवृत्ते कण्ठे चाष्टपुरे तथा ।
अयोध्यानां नाभिदेशे कट्यां काञ्च्यां महेश्वर ॥५१॥

पीठेष्वेतेषु भूलोके चित्तमाधाय यत्नतः ।
उदरे पूरयेद्‌ वायुं सूक्ष्मसङ्केतभाषया ॥५२॥

पादाङ‌‍गुष्ठे च जङ्कायां जानुयुग्मे च मूलके ।
चतुर्दले षड्‌दले च तथा दशदले तथा ॥५३॥

दले द्वादशके चैव सिद्धिसिद्धान्तनिर्मले ।
कण्ठे षोडशपत्रे च द्विदले पूर्णतेजसि ॥५४॥

कैलासाख्ये ब्रह्मन्ध्रपदे निर्मलतेजसि ।
सहस्त्रारे महापद्मे कोटिकोटिविधुप्रभे ॥५५॥

चालयित्वा महावायुं कुम्भयित्वा पुनः पुनः ।
पूरयित्वा रेचयित्वा रोमकूपाद्विनिर्गतम् ॥५६॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2011-04-10T03:02:14.4730000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

तेंडल्‍याक बियो चड, मोटव्यांक बुद चड

  • (गो.) तेंडलें (तोंडलें) नांवाच्या लहान फळात ज्‍याप्रमाणें फार बिया असतात, त्‍याप्रमाणें मोटव्या म्‍हणजे खुजा माणसाच्या ठिकाणी फार बुद्धि असते. खुजा हुषार असतो अशी समजूत. 
RANDOM WORD

Did you know?

भावाला राखी बांधण्यामागील धार्मिक अथवा भावनिक महत्व काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.