TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

द्वितीयप्रश्ने - पञ्चदशोऽध्यायः


‘ गौतमीयधर्मशास्त्रेः ’ या ग्रंथात गौतमऋषींनी कथन केलेली धर्मसूत्रे आहेत.

पञ्चदशोऽध्यायः

अथ श्राद्धम् ।
अमावस्यायां पितृभ्यो दद्यात् ॥२॥
पञ्चमीप्रभृतिषु वाऽपरपक्षस्य ॥३॥
यथाश्राद्धं सर्वस्मिन्वा ॥४॥
द्रव्यदेशब्राह्मणसंनिधाने वा कालनियमः ॥५॥
शक्तितः प्रकर्षेद्‌गुणसंस्कारविधिरन्नस्य ॥६॥
नवावरान्भोजयेदयुजः ॥७॥
यथोत्साहं वा ॥८॥
श्रोत्रियान्वाग्रूपवयःशीलसंपन्नान् ॥९॥
युवभ्यो दानं प्रथमम् ॥१०॥
एके पितृवत् ॥११॥
न च तेन मित्रकर्म कुर्यात् ॥१२॥
पुत्राभावे सपिण्डा मातृसपिण्डाः शिष्याश्च दद्युः ॥१३॥
तदभाव ऋत्विगाचार्यो ॥१४॥
न भोजयेत्स्तेनक्लीबपतितनास्तिकतद्‌वृत्तिवीरहा -
ग्रेदिधिषुदिधिषुपतिस्त्रीग्रामयाजकाजापालोत्सृष्टा -
ग्निमद्यपकुचरकूटसाक्षिप्रातिहारिकान् ॥१५॥
उपपतिः ॥१६॥
यस्य च सः ॥१७॥
कुण्डाशिसोमविक्रय्यगारदाहिगरदावकीर्णिगणप्रे -
ष्यागम्यागामिहिंस्त्रपरिवित्तिपरिवेत्तृपर्याहितपर्या -
धातृत्यक्तात्मदुर्वालकुनखिश्यावदन्तश्वित्रिपौनर्भ -
वकितवाजपराजप्रेष्यप्रातिरुपिकशूद्रापतिनिरा -
कृतिकिलासिकुसीदिवणिक्‌शिल्पोपजीविज्यावा -
दित्रतालनृत्यगीतशीलान् ॥१८॥
पित्रा वाऽकामेन विभक्तान् ॥१९॥
शिष्यांश्चैके सगोत्रांश्च ॥२०॥
भोजयेदूर्ध्वं त्रिभ्यः ॥२१॥
गुणवन्तम् ॥२२॥
सद्यः श्राद्धी शूद्रातल्पगस्तत्पुरीषे
मासं नयति पितन् ॥२३॥
तस्मात्तदहर्ब्रह्मचारी च स्यात् ॥२४॥
श्वचाण्डालपतितावेक्षणे दुष्टम् ॥२५॥
तस्मात्परिश्रिते दद्यात् ॥२६॥
तिलैर्वा विकिरेत् ॥२७॥
पङ्‌क्तिपावनो वा शमयेत् ॥२८॥
पङ्‌क्तिपावनः षडङगविज्ज्येष्ठसामिकस्त्रिणाचिकेत -
स्त्रिमधुस्त्रिसुपर्णः पञ्चाग्निः स्नातको मन्त्रब्राह्मण -
विद्धर्मज्ञो ब्रह्मदेयानुसंतान इति ॥२९॥
हविःषु चैवम् ॥३०॥
दुर्वालादीञ्श्राद्ध एवैके ॥३१॥
अकृतान्नश्राद्धे चैवं चैवम् ॥३२॥
इति श्रीहरदत्तकृतायां गौतमीयधर्मशास्त्रे मिताक्षरायां
पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५॥
Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:54:18.4130000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

अर्व

  • n  A thousand millions. 
  • स्त्री. ( शाप . ) दुर्मिळ मृत्तिकाधातूंपैकीं एक धातु . ( इं . ) अर्बियम . एक रासायनिक मूलद्रव्य ; यास गादोलिनाइत असेंहि म्हणतात . [ सं . ] 
  • वि. दहा कोटी . [ सं . अर्बुद ; हिं . अर्ब ] 
RANDOM WORD

Did you know?

वास्‍तुदोषावर आरसा काय करतो आरशांचा उपयोग कसा होतो
Category : Hindu - Philosophy
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.