TransLiteral Foundation

द्वितीयः स्कन्धः - अथ चतुर्थोऽध्यायः

’ श्रीमद्‍भागवतमहापुराणम्’ ग्रंथात ज्ञान, वैराग्य व भक्ति यांनी युक्त निवृत्तीमार्ग प्रतिपादन केलेला आहे, अशा या श्रीमद्‍भागवताचे भक्तिने श्रवण, पठन आणि निदिध्यासन करणारा मनुष्य खात्रीने वैकुंठलोकाला प्राप्त होतो.


राजाचे सृष्टिविषयक प्रश्न आणि शुकदेवांची कथेची सूरुवात

सूत उवाच

वैयासकेरिती व्चस्तत्त्वनिश्चयमात्मनः ।

उपधार्य मतिं कृष्णे औत्तरेयः सतीं व्यधात ॥१॥

आत्मजायसूतागारपशुद्रविणबन्धुषु ।

राज्ये चाविकले नित्यं विरुढां ममतां जहौ ॥२॥

पप्रच्छं चेममेवार्थ यन्मां पृच्छथ सत्तमाः ।

कॄष्णानुभवश्रवणे श्रद्धधाने महामनाः ॥३॥

संस्थां विज्ञाय संन्यस्य कर्म त्रैवर्गिकं च यत ।

वासूदेवे भगवति आत्मभावं दृढ गतः ॥४॥

राजोवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन सर्वज्ञस्य तवानघ ।

तमो वेशिर्यते मह्यं हरेः कथयतः कथाम ॥५॥

भूय एव विवित्सामि भगवानात्ममायया ।

यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभाअव्यमधीश्वरैः ॥६॥

यथा गोपयति विभुर्यथा संयच्छते पुनः ।

यां यां शक्तिमुपाश्चित्य पुरुषक्तिः परः पुमान ।

आत्मानं क्रीडयन क्रीडय करोति विकरोति च ॥७॥

नुनं भगवतो ब्रह्मान हरेरद्भुतकर्मणः ।

दुर्विभाव्यमिवाभाति कविभिश्चापि चेष्टितम ॥८॥

यथा गुणांस्तु प्रकृतेर्युगत क्रमशोऽपि वा ।

बिभर्ति भुरिषस्त्वेकः कुर्वन कर्माणि जन्मभिः ॥९॥

विचिकित्सितमेतन्मे ब्रवीतु भगवान यथा ।

शाब्दे ब्रह्माणि निष्णातः परस्मिंश्च भवान खलु ॥१०॥

सूत उवाच

इत्युपामन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरेः ।

हृषीकेशमनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे ॥११॥

श्रीशुक उवाच

नमः परस्मै पुरुषाय भुयसे सदुद्भवस्थाननिरोधलीलया ।

गृहितशक्तित्रितयाय देहिना मन्तर्भवायानुपलक्ष्यवर्त्मने ॥१२॥

भूयो नमः सदवृजिनच्छिदेऽसतामसम्भवायखिलसत्त्वमर्तये ।

पुंसं पुनः पारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थितानामनुमृग्यदाशुषे ॥१३॥

नमो नमस्तेऽस्त्वृषभाय सात्वतां विदुरकाष्ठाय मुहुः कुयोगिनाम ।

निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामानि ब्रह्माणि रंस्यते नमः ॥१४॥

यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणम ।

लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सूभद्रश्रवसे नमो नमः ॥१५॥

विचक्षण यच्चरणोपसादनात संग व्युदस्योभयतोऽन्तरात्मनः ।

विन्दन्ति हि ब्रह्मागतिं गतक्लमास्तस्मै सूभद्रश्रवसे नमो नमः ॥१६॥

तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनी मन्त्रविदः सूमंगलाः ।

क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पण तस्मै सूभद्रश्रवसे नमो नमः ॥१७॥

किरातहुणान्ध्रपुलिन्दपुल्कसा आभीरकंका यवनाः खसादयः ।

येऽन्ये च पापा यदुपा श्रयश्रयाः शुद्धन्ति तस्मै प्रभाविष्णवे नमः ॥१८॥

स एष आत्माऽऽत्मवतामधीश्वर स्त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः ।

गतव्यलीकैरजशंकरादिभि र्वित्रर्क्यलिंगो भगवान प्रसीदतम ॥१९॥

श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः ।

पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान सतां पतिः ॥२०॥

यदड्‍घ्रयभिध्यानसमाधिधौतया धियनुपश्यन्ति हि तत्वमात्मनः ।

वदन्ति चैतत कवयो यथारुचं स मे मुकुन्दो भगवान प्रसीदताम ॥२१॥

प्रचोदित येन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्मतिम हृदि ।

स्वलक्षणा प्रादुरभुत किलास्यतः स मे ऋषीणामॄषभः प्रसीदताम ॥२२॥

भूतैर्महद्भिर्य इमाः पुरो विभु र्निमाय शेते यदमुषु पुरुषः ।

भुडक्ते गुणान षोडने षोडशात्मकः

सोऽलकृषीष्ट भगवान वंचासि मे ॥२३॥

नमस्तस्मै भगवते वासूदेवाय वेधसे ।

पपुर्ज्ञनमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम ॥२४॥

एतदेवात्मभु राजन नारदाय विपृच्छते ।

वेदगर्भोऽभ्यधात साक्षाद यदाह हरिरात्मनः ॥२५॥

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितांयां द्वितीयस्कन्धे चतुर्थाऽध्यायः ॥४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:53:34.3170000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

compression flange

  • Bot. संपूडित बाह्यपालि 
  • संपीडन विस्फार 
RANDOM WORD

Did you know?

हिंदू धर्मात मुलाचे जावळ काढतात परंतु मुलीचे का काढत नाहीत?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.