TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

पञ्चमोऽध्यायः - श्लोक ८१ ते १००

देवताओंके शिल्पी विश्वकर्माने, देवगणोंके निवासके लिए जो वास्तुशास्त्र रचा, ये वही ’ विश्वकर्मप्रकाश ’ वास्तुशास्त्र है ।


श्लोक ८१ ते १००

पापयक्ष्मा पीतवर्णः सूर्यरश्मीति मन्त्रतः । रक्तवर्णस्तथा रोगः शिरो मे इतिकोणके ॥८१॥

द्विपदोऽहिर्वायुकोणे रक्तो नमोऽस्तुसर्पेभ्यश्च । मुख्यो रक्तवपुः कार्य इषेत्वा इति पूजयेत ॥८२॥

भल्लाटकः कृष्णवर्णो बण्महाँअसि मन्त्रततः । सोमः श्चैतश्चोत्तरे च वयंसोमेति मन्त्रतः ॥८३॥

सर्प्पः कृष्णवपुःपूज्य उदुत्य जातवेदसम । अदितिः पीतवर्णा तु उतनोऽहिर्बुघ्न्यमन्त्रतः ॥८४॥

दितिः पीता अदितिद्यौर्मन्त्रेणेशानकोणके । ईशान क्रमेणैव स्थाप्याः पूज्याः स्वमन्त्रतः ॥८५॥

नाममन्त्रेन वा स्थाप्याः पूजाश्चैव यथाक्रमम । भूर्भुवः स्वेति मन्त्रेण प्रण वाद्येन नावकैः ॥८६॥

ईशाने चरकी स्थाप्या धूम्रवर्णाथ बाह्यगाः ईशावास्येति मन्त्रेण स्थाप्याः पूज्याः प्रयत्नतः ॥८७॥

विदारिका रक्तवर्णा अग्निदूतेति मन्त्रतः । पूतना पीतहरिता नमः स्वस्त्याय मंत्रतः ॥८८॥

पापराक्षसी कृष्णाभा वायव्यैरिति मन्त्रतः । बहिरेव च पूर्वादिक्रमेण च ततोऽर्चयेत ॥८९॥

रक्तकृष्ण्स्कन्धघटी एह्यत्र मयमंत्रतः । अर्यमा दक्षिणे कृष्ण अर्यम्णा च बृहस्पतिः ॥९०॥

पश्चिमे रक्तवर्णस्तु जम्भकः परिकीर्तितः । सरोभ्यो भैरवं मंत्रं समुच्चार्य प्रपूजयेत ॥९१॥

पिलिपिच्छकः पीतवर्णः कारम्भमरेति मंत्रतः । भीमरुपस्तथेशायने यमाय त्वेति स्क्तकः ॥९२॥

त्रिपुरारिः कृष्णवर्णस्त्र्यंबके त्वग्निकोणके । अग्निजिह्रस्तु नैऋत्य असुन्वंतेति पीतकः ॥९३॥

कराला रक्तवर्णा तु वातोहत्वाहणास्थितः । हेतुकः पूर्वदिक्कृष्णो हेमन्ते ऋतुना तथा ॥९४॥

अग्निवेतालके याम्ये कृष्णोऽग्नि दूतमित्यपि । कालाख्यः पश्चिमे कृष्णो वरुणस्यात्तभन तथा ॥९५॥

एकपादः पीतवर्णः कुविद्गेंति चोत्तरे । ईशानपूर्वयोर्मध्ये गन्धमाल्यश्च पीतकः ॥९६॥

गंधद्वारेति मन्त्रेण पूज्यमानोऽन्तरिक्षके । नैऋत्यां बुद्धिमध्यस्थो ज्वालास्यः श्वेतरुपधृक ॥९७॥

महीद्योरितिमंत्रेन पूजनीयो विधानतः । या बाह्यदेवताः प्रोक्ता प्रासादे ताः प्रपूजयेत ॥९८॥

दुर्गे देवालये चैव शल्योद्धारे तथैव च । विशेषेणैव पूजाश्च चतुःषष्टिपदं तथा ॥९९॥

कलशे स्थापयेदेव वरुणं वरुणौ ततः । कलशं पूरयेत्तीर्थवारिणा सर्वबीजकैः ॥१००॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2012-01-20T21:36:45.0470000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

बदाम

  • पुन . 
  • कठिणकवचयुक्त पौष्टिक फळ व त्याचें झाड . कडवा व गोडा अशा याच्या दोन जाती आहेत . बदाम खाण्यास पौष्टिक असून साल जाळून दांतवण करितात . तेल औषधी आहे . 
  • ( पत्त्यांचा खेळ ) बदामाच्या आकृतीचें तांबड्या रंगाचें पान . [ फा . बादाम ] बदामी - वि . 
  • बदामासारखा ( रंग ). 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

"Maruti namaskar"
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site