Dictionaries | References
D

Dasakumâracharita

Dasakumâracharita ;Daśakumāra-carita  
Variations : Dk.; Dk. ; Daś.; Daś

  |  
अंश   अंसल   अकल्य   अकस्मात्   अक्ष   अक्षत   अक्षय्य   अक्षर   अक्षरशिक्षा   अक्षि   अखर्व   अगण्य   अगति   अगाधरुधिर   अगोचर   अग्नि   अग्र   अघशंसिन्   अङ्कास्य   अङ्कु   अङ्कुर   अङ्ग   अङ्गक्रिया   अङ्गम्   अजिनरत्न   अञ्चित   अट्   अट्ट   अणीयस्   अण़्ड   अतिक्रम्   अतिगरीयस्   अतिचर्   अतिचित्रीय   अतितॄ   अतिप्रसङ्ग   अतिभूमि   अतिमति   अतिमान   अतिवह्   अतिवृत्   अतिशयवत्   अतीत   अत्यय   अत्यायत्   अदभ्र   अदस्   अद्रि   अधि   अधिकरणम्   अधिकाधि   अधिक्षेप   अधिरुह्   अधिशी   अधिष्ठा   अधिष्ठित   अधीतिन्   अध्यवसाय   अध्यवसो   अध्यारुह्   अध्वदर्शिन्   अध्वन्   अनघ   अनङ्गविद्या   अनन्य   अनर्थ   अनवस्थ   अनवस्थान   अनशनम्   अनाश्रव   अनिमित्त   अनिमिषित   अनुगुण   अनुच्छिष्ट   अनुजीव्   अनुज्ञा   अनुत्तर   अनुनी   अनुपातिन्   अनुपूर्व   अनुप्रधावित   अनुबद्ध   अनुबन्ध   अनुबन्धिन्   अनुबन्ध्   अनुभाव   अनुभू   अनुरञ्ज्   अनुरुध्   अनुलिप्   अनुलीन   अनुवद्   अनुवर्तनम्   अनुवादक   अनुविद्ध   अनुविमृश्   अनुवृत्   अनुशिक्षिन्   अनुषञ्ज्   अनुसारक   
  |  
Folder  Page  Word/Phrase  Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP