Dictionaries | References
p

praise

   
Script: Latin

praise     

स्तुती करणे
 स्त्री. स्तुति

praise     

Student’s English-Sanskrit Dictionary | English  Sanskrit
Praise,v. t.प्रशंस् 1 P, श्लाघ् 1 A, ईड् 2 A, नु 2 P, स्तु 2 U, वर्ण् 10, गै 1 P, कॄत् 10, वि- -प्र-° ख्या 2 P or c. (ख्यापयति), पन् 1 P, नू 6 P. -s.प्र-, शंसा, श्लाघा, स्तुतिf.,स्तवः, वर्णनं-ना, कीर्तनं, नुतिf.,ईडा, स्तोत्रं.
ROOTS:
प्रशंस्श्लाघ्ईड्नुस्तुवर्ण्गैकॄत्विप्र°ख्याख्यापयतिपन्नूप्रशंसाश्लाघास्तुतिस्तववर्णनंनाकीर्तनंनुतिईडास्तोत्रं
-er, s.प्रशंसकः, स्तावकः, वर्णकः, वंदारुः.
ROOTS:
प्रशंसकस्तावकवर्णकवंदारु
-Praiseworthy,a.प्रशस्य, प्रशंसार्ह, श्लाघ्य, स्तुत्य.
ROOTS:
प्रशस्यप्रशंसार्हश्लाघ्यस्तुत्य

praise     

A Dictionary: English and Sanskrit | English  Sanskrit
PRAISE , s.प्रशंसा, स्तुतिःf., स्तवः, श्लाघा, शंसा, प्रशंसनं, संस्तवः, स्तवनं,कीर्त्तनं, अनुकीर्त्तनं, स्तोत्रं, स्तोतृत्वं, ईडा, नुतिःf., नवः, नव्यः, वर्णनं-ना, वन्दना, व्यावृत्तिःf., सामीची. व्यावृत्तिःf.;
‘ground of praise,’ स्तुतिहेतुःm., स्तुतिकारणं.
ROOTS:
प्रशंसास्तुतिस्तवश्लाघाशंसाप्रशंसनंसंस्तवस्तवनंकीर्त्तनंअनुकीर्त्तनंस्तोत्रंस्तोतृत्वंईडानुतिनवनव्यवर्णनंनावन्दनाव्यावृत्तिसामीची.स्तुतिहेतुस्तुतिकारणं

To PRAISE , v. a.प्रशंस् (c. 1. -शंसति -सितुं), अभिप्रशंस्, स्तु (c. 2. स्तौति,स्तोतुं), संस्तु, अभिष्टु, विष्टु, परिसंस्तु, श्लाघ् (c. 1. श्लाघते -घितु, c. 10. श्लाघयति -यितुं), कॄत् (c. 10. कीर्त्तयति -यितुं), अनुकॄत् ईड् (c. 2. ईट्टे-डितुं), प्रसमीड्, वर्ण् (c. 10. वर्णयति -यितुं), वन्द् (c. 1. वन्दते -न्दितुं), विख्या (c. 2. -ख्याति -ते -तुं), प्रख्या, प्रथ् (c. 10. प्रथयति -वितुं), नुor नू (c. 2. नौति, c. 6. नुवति, नवितुं, नुवितुं), अभिनु, अभिप्रणु,प्रण, पण् (c. 1. पणायति -यितुं, पणितुं) or पन्, ऋच् (c. 6. ऋचति,अर्चितुं), ईल् (c. 1. ईलते -लितुं).
ROOTS:
प्रशंस्शंसतिसितुंअभिप्रशंस्स्तुस्तौतिस्तोतुंसंस्तुअभिष्टुविष्टुपरिसंस्तुश्लाघ्श्लाघतेघितुश्लाघयतियितुंकॄत्कीर्त्तयतिअनुकॄत्ईड्ईट्टेडितुंप्रसमीड्वर्ण्वर्णयतिवन्द्वन्दतेन्दितुंविख्याख्यातितेतुंप्रख्याप्रथ्प्रथयतिवितुंनुनूनौतिनुवतिनवितुंनुवितुंअभिनुअभिप्रणुप्रणपण्पणायतिपणितुंपन्ऋच्ऋचतिअर्चितुंईल्ईलतेलितुं

praise     

English WN - IndoWordNet | English  Any
noun  
Wordnet:
asmপ্রশংসা , গুণানুকীর্ত্তন , গুণকীর্ত্তন , প্রশস্তি , গুণ যশ , তাৰিফ , বাহবা , গৌৰৱ গাঁথা , সাধুবাদ , প্রশংসাবাক্য , গুণ বসনা , গুণানুকী্র্তন , ্গুণানু কী্র্তন , ্গুণগান , গুণ গান , প্রশংসা গীত
bdबाखनायनाय , गुन मुहिनाय , गुन खन्नाय , गुन रायखांनाय , बाखनायनाय मेथाइ
benপ্রশংসা , তারিফ , অভিনন্দন , সংবর্ধনা , শ্রদ্ধা , সমীহ
gujપ્રશંસા , વખાણ , સ્તુતિ , પ્રશસ્તિ , વાહવાહ , અભિનંદન , શાબાશી , મનીષા , શ્લાઘા , તારીફ , યશોગાન , કીર્તન , પાલિ , ગુણગાન , વખાણ , પ્રશંસોક્તિ , અનુકીર્તન , પ્રશસ્તિગાન
hinप्रशंसा , तारीफ़ , तारीफ , सराहना , बड़ाई , प्रशस्ति , दाद , वाहवाही , अभिनंदन , अभिनन्दन , शाबाशी , स्तुति , अस्तुति , प्रस्तुति , मनीषा , शस्ति , शंस , व्युष्टिटट , श्लाघा , आशंसा , ईडा , पालि , गुणगान , प्रशंसा गीत , अनुकीर्त्तन , अनुकीर्तन , अभ्युतक्रोशनमंत्र
kasتعریفشابٲشیداد , تٲریٖف , گۄن , گیٖت گیوٕنۍ
kokतुस्त , तोखणाय , स्तुती , दाद , गुणगान , तोखणायगीत , तुस्तगीत , प्रशंसागीत
malപ്രശംസ , സ്തുതി , പുകഴ്ത്തല്‍ , വാഴ്ത്തല്‍ , പ്രകീര്‍ത്തി , സ്തുതി , സ്തുതി ഗീതം
marप्रशंसा , स्तुती , तारीफ , वाहवा , प्रशस्ती , वाखाणणी , गोडवा , गुणगान
nepप्रशंसा , श्याबासी , बधाई , अभिनन्दन
oriପ୍ରଶଂସା , ସାବାସୀ , ଅଭିନନ୍ଦନ , ସାଧୁବାଦ , ସୁଖ୍ୟାତି , ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ , ଗୁଣଗାନ , ପ୍ରଶଂସା ଗୀତ|
panਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ , ਪ੍ਰਸੰਸਾ , ਤਾਰੀਫ , ਤਾਰੀਫ਼ , ਤਰੀਫ , ਵਡਿਆਈ , ਸ਼ਾਬਾਸ਼ , ਸਰਹਣਾ , ਦਾਦ , ਵਾਹ ਵਾਹ , ਗੁਣਗਾਣ , ਪ੍ਰਸੰਸਾ , ਕੀਰਤਨ
sanस्तुतिः , प्रशंसा , प्रशस्तिः , अनुष्टुतिः , अभिष्टव , आलोक , उक्थम् , ईडा , उपवर्णनम् , उपस्तवः , गीर्णि , गुणश्लाघा , गूर्ति , देवनम् , धिषणम् , नान्त्रम् , परिष्टुति , परिष्टवनम् , पाणः , प्रख्यातिः , प्रतिष्टुतिः , प्रतिसंधानम् , गुणगानम् , प्रशंसागीतम्
telప్రశంసలు , అభినందనలు , పొగడ్తలు , స్తుతించు , మెచ్చుకొను , కొనియాడు , స్తుతి , స్తోత్రము , పొగడ్త , పొగడిక , ప్రశంస , ప్రశంసనము , నుతి , సన్నుతి , శ్లాఘనం
urdتعریف , ستائش , شاباشی , داد , واہ واہی , بڑائی , حمد وثنا , توصیف , ستائش
verb  
Wordnet:
asmপ্রশংসা কৰা
bdबाखनाय , गुन मुहि , गुन खन
benপ্রশংসা করা , সুখ্যাতি করা , তারিফ করা , স্তুতি করা , বন্দনা করা
gujવખાણવું , પ્રશંસા કરવી , તારીફ કરવી , ગુણ ગાવા , વખાણ કરવાં , શાબશી આપવી , સરાહના કરવી
hinप्रशंसा करना , तारीफ़ करना , बखानना , सराहना , बड़ाई करना , शाबाशी देना
kasتعٲریٖف کَرٕنۍ , شابٲشی دِنۍ , خۄش آمَد کَرٕنۍ , بَڑاوٕ دُین
kokतोखणाय करप , तोखेवप , तुस्त करप , शाबासकी दिवप
marप्रशंसा करणे , स्तुती करणे , वाहवा करणे , वाखाणणे , नावजणे
nepप्रशंसा गर्नु , बडाँई गर्नु
oriପ୍ରଶଂସା କରିବା , ସାବାସ କରିବା|
panਸਰਾਹੁਣਾ , ਸਲਾਹੁਣਾ , ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਨਾ , ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨਾ , ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣਾ , ਵਡਿਆਈ ਕਰਨਾ
sanप्रशंस् , श्लाघ् , स्तु , नु , प्रस्तु , अभिशंस् , आशंस् , अभिष्टु , अनुप्रथ् , अभिनन्द् , गॄ , आगॄ , अभिगॄ , अनुमद् , ईड् , कीर्तय , परिवन्द् , प्रतिशंस् , प्रवच्
telప్రశంసించు , మెచ్చుకొను , పొగడు
urdبڑائی کرنا , شاباشی دینا , بجان کرنا

Related Words

praise   self-praise   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP