Dictionaries | References
c

ceremony

 पु. समारंभ

Student’s English-Sanskrit Dictionary | en  sa |   | 
Ceremony,s.विधिः, संकारः; ‘marriage c.’ परिणयविधिः.
2नियमः, आह्निकाचारः, नित्यकर्मन्n.,नित्यकृत्यं; ‘c. es of religion’ वर्णाश्रमधर्मः (as opposed to शाश्वतधर्मः); ‘occasional c’ नैमित्तिकं कर्मन्n.
3शिष्टाचारः, सभ्याचारविधिः.
-al, a.वैधिक-नैयमिक-व्यावहारिक (कीf.). -s. व्यवहारः, आचारः, विधिः, नियमः &c.; ‘acrificial c’ यज्ञकर्मन्nइष्टिf.
-ous,a. अतिसभ्य, अत्यादरयुक्त, अत्यादृत, अत्यनुन- -यिन्.
-ously,adv.परमादरेण, अतिप्रश्रयेणं, सप्रश्रयं, सादरं.
-ousness,s.अत्यादरः, अतिसौजन्यं, अतिप्रश्रयः.

A Dictionary: English and Sanskrit | en  sa |   | 
CEREMONY , s.
(Rite) विधिःm., नियमः, संस्कारः, विधानं, कृत्यं, नित्यकृत्यं,कर्म्मn.(न्), नित्यकर्म्मn.(न्), क्रिया, आह्निकाचारः, दीक्षा;
‘engaged in ceremonies,’ दीक्षितः;
‘occasional ceremony,’ नैमित्तिक-कर्म्मn.(न्);
‘marriage ceremony,’ विवाहविधिःm.
(Form of civility) शिष्टाचारविधिःm., सभ्याचारविधिःm., सौजन्यरीतिःf.
CEREMONY , s.
(Form of civility) आदरः, आदरोपचारः, आदरसत्कारः;
‘do not stand upon ceremony,’ कृतम् आदरेण, अलम् आदरेण;
‘master of the ceremony,’ सभानायकः, सभापतिःm.

Related Words

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Keyword Pages

 • ओवी गीते : सोहाळे
  मुलगी मोठी होताना तिच्या बालिश चेहर्‍यातून नवतीची रूपसंपदा जसजसी प्रकटू लागते, तसतशी आईच्या दृष्टीसमोर एका सोहाळ्याची सुख स्वप्ने ओव्यातून प्रकट होता..
 • सोहाळे - संग्रह १
  मुलगी मोठी होताना तिच्या बालिश चेहर्‍यातून नवतीची रूपसंपदा जसजसी प्रकटू लागते, तसतशी आईच्या दृष्टीसमोर एका सोहाळ्याची सुख स्वप्ने ओव्यातून प्रकट होता..
 • सोहाळे - संग्रह २
  मुलगी मोठी होताना तिच्या बालिश चेहर्‍यातून नवतीची रूपसंपदा जसजसी प्रकटू लागते, तसतशी आईच्या दृष्टीसमोर एका सोहाळ्याची सुख स्वप्ने ओव्यातून प्रकट होता..
 • सोहाळे - संग्रह ३
  मुलगी मोठी होताना तिच्या बालिश चेहर्‍यातून नवतीची रूपसंपदा जसजसी प्रकटू लागते, तसतशी आईच्या दृष्टीसमोर एका सोहाळ्याची सुख स्वप्ने ओव्यातून प्रकट होता..
 • सोहाळे - संग्रह ४
  मुलगी मोठी होताना तिच्या बालिश चेहर्‍यातून नवतीची रूपसंपदा जसजसी प्रकटू लागते, तसतशी आईच्या दृष्टीसमोर एका सोहाळ्याची सुख स्वप्ने ओव्यातून प्रकट होता..
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP