Dictionaries | References

हौसेनं केला वर त्याला भरला हिंवज्वर

अर्थ उघड आहे.

Related Words

शेण खालीं पडलें म्हणजे माती घेतल्याशिवाय वर येत नाहीं   काखा वर करणें   चोर तर चोर आणि वर शिरजोर   वर पाहणें   जो भ्रमण करतो, त्‍याला संसार नसतो   हौसेनं केला वर त्याला भरला हिंवज्वर   खोटा तो खोटा आणि वर फुकाचा ताठा   ज्‍याला नाहीं काज, त्‍याला पृथ्‍वीचें राज   माझेंच नाक वर   नाक वर करणें   कुत्रें दीड दिवसांत काशीला जाईल, पण तंगडी वर केली नाही तर   अति ऊ त्याला खाज नाहीं आणि अति ऋण (देणें) त्याला लाज नाहीं   (विद्या स्त्रानसंध्या इ.वर) पूज्य पडणें   (वर) पाय येणें   हंसे मुक्ता नेली, मग केला कलाकलाट काकांनीं ।   ज्‍याचें जळे, त्‍याला कळे   बेडकाला डबकें, त्याला जग पारखें   खोगीर वर ठेवणें   मशिदींतील दिवा, उभा केला दावा   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   छाती वर करून चालणें   आईनें मळवट भरला, पोर दिली जावयाला   गुरांना गोठाच आवडत असेल तर त्‍याला यजमान तरी काय करील   (वर) माती ओढणें   वर वर मिळताः लग्न कोण करता   ज्‍याचा माल त्‍याला हाल (त्‍याचे हाल), कोल्‍हीं कुत्री पडली लाल   रामोशाची जात, खालीं सागोती वर भात   आदा कमी केला, धंद्यात फायदा झाला   खोट्याचे मढें तीन शेज पडे, त्‍याला कोण रडे?   भरली माझी डिचकोली, फाटली माझी चिंधकोली, असा माझा गोहो, नीत वर जावो   ज्‍याचे त्‍याला, आपल्‍याला उठाठेव कशाला   ज्‍यानें केसकरणी गिळल्‍या त्‍याला बोडकीचा काय पाड   जो कोणी हांक मारी, त्‍याला प्रसन्न कावेरी   (वर) तलवार धरणें   पैची जखम त्याला पंधरा आण्याची मलम पट्टी   चावडीबाहेर (वर) बोंब मारायला पाटलाची परवानगी नको   आधींच सोन्याचे, त्यांत (वर) जडाबाचें   सोन्याचें ताट असलें तरी त्याला कुडाचें उटिंगण लागतें   आळसाची चाल इतकी मंद असते कीं, संकटें त्याला तेव्हांच गांठतात   साव केला चोराला, न्याय नाहीं गांवाला   मालमत्तेचा सांठा, त्याला हजारों वाटा   मूळचाच शहाणा, त्याला फुटला पान्हा   तेल जळे, पीडा टळे, पण ज्‍याचे जळे त्‍याला कळे   कुंभारणीनें कुंभारणीशीं कज्‍जा केला, गाढवाचा कान पिळला   ज्‍याचें मन त्‍याला ग्‍वाही देतें   सोन्याचें ताट असलें तरी त्याला कुडाचें उठिंगण लागतें   ज्‍याचें असेल मढें, त्‍याला येईल रडें   (वर) अक्षत पडणें   वार्‍या वर वरात, भुसावर चिठठी   घाईने वर चढतो, तो त्‍वरित खालीं येतो   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP