Dictionaries | References

होळीचा होळकर व मोलाचा रडणार

दोघांसहि कांहीं वाटत नसतें
दोघेहि बेजबाबदार कोणीतरी जमलेले लोक.

Related Words

दान हें प्रथम जवळच्यास व नंतर दूरच्यास करावें   डोंगरास दुखणें व शिंपीत औषध   वाजंत्र्याची नळी, पुरणाची पोळी, व स्मशानांतील होळी जगांत सारखी चालू आहे   डोळ्यांत कुसर व कानांत फुंकर   अंधळें दळतें व कुत्रें पीठ खातें   डोंगरचे आंवळे व सागराचें मीठ   धार्‍याला बोळा व दरवाजा मोकळा   रडत्याच्या डावीकडे व शिवत्याच्या उजवीकडे बसूं नये   शिंपी कापड चोरतो व चोरल्याबद्दल शिलाई मागतो   नगदी दान व कागदी मान   गायी आल्‍या काय व गाढवें गेली काय सारखेंच   आळशाला विसांवा नाहीं व खादाडाला चव नाहीं   कर्माची वरात व म्‍हातारी घरांत   मनुष्य पाहून शब्द टाकावा व झाड पाहून घाव टाकावा   आगींतून निघाले व फुफाट्यांत पडले   आपलें सांभाळावें व दुसर्‍यास यश द्यावे   रंभा म्हणून प्रसिद्धि करावी व राऊताईण निघावी   आधणांतले रडतात व सुपांतले हांसतात   आम्ही तुम्ही एक व कंठाळीला मेख   होळकर   नराचा जन्म नारायणासाठीं व नारीचा नरासाठीं   गांवामागे वेडें व वरातीमागें घोडें   मुसलमान व बेइमान   शेताचा आरा (मोड), गाईचा गोर्‍हा व पाळण्यांतील हिरा हे केव्हां तरी उदय काळ आणतीलच आणतील   वकूफ थोडा व दिमाख बडा   आमचेच दांत व आमचेच ओठ   शिळी भाकर ताकानें गोड व वाईट बायको पोरानें गोड   एकपट रूप व दुप्पट पोषाख   पळत्याच्या पुढें व हागत्याच्या मागें   गरवशीचें पोट व रिकाम्‍याचा चोट, वरचेवर वाढतो   कानामागून आले व तिखट झालें   हत्तीचे दांत खायाचे वेगळे व दाखवावयाचे वेगळे   घोडी मेली ओझ्यानें व शिंगरूं मेले हेलपाट्यानें   कोणाला कशाचें व बोडकीला केसाचें   अर्थाचा अनर्थ व पादाचा परमार्थ (परमेश्वर)   बहिर्‍यापुढें भाषण व अंधळ्यापुढें दर्पण   स्वतः ज्ञान नाहीं व सांगितलेलें ऐकायचें नाहीं   पुरवठा असेल तर पोरें व दौलत असेल तर दुनिया   माशी आपणास खावविते व दुसर्‍यास ओकून पाडविते   किर व णें   विंचू डसतो व ढेकळाआड जाऊनद दडतो   साखरेची गोडी व तुपाची चव सांगतां येत नाहीं   घर म्‍हणते बांधून पहा, लग्‍न म्‍हणतें करून पहा, व गुर्‍हाळ म्‍हणते लावून पहा   देवानें दिलें व कर्मानें (नशीबानें) नेलें   गरजवंतास अक्‍कल नाहीं व हौसेला मोल नाहीं   धक्यास बुकी व शिवीस चपराकी   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   केले नाहीं तंववर जड व खाल्‍ले नाहीं तंववर गोड   कुत्र्याचें तोंड गाढवानें चाटलें व गाढवाचें तोंड कुत्र्यानें चाटले म्‍हणोन बाटते की काय   सुनेचा पाय सासूला लागला तरी सुनेनें नमस्कार करावयाचा व सासूचा पाय सुनेला लागला तरी सुनेनेंच नमस्कार करावयाचा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP