Dictionaries | References

होडां गांडि सगळेइ धुतात, गरिबा तोंड पळेता कोण?

( गो.) मोठयाची गांडसुद्धां धुतील
पण गरिबाचे तोंडहि पाहाणार नाहींत असे लोक आढळतात.

Related Words

तोंड भरुन साखर घालणें   मडक्या तोंडाक इ लोकां तोंड धांपचें कठीण   मी राणी तूं राणी, शौचाला पाणी कोण आणी   होकलेक कोण वाखाण‍तलो होकलेची आवय नाय झाल्यावर !   जातीची शिंदळी। तिला कोण कैसा वळी।।   होरइतु चोयता होकलें तोंड, पुरोहितु चोयता दक्षिणे तोंड   मॉठया कोणय् दार काटटा, बारकॅल्या कोण काटटा?   सगळे पालखीपदस्थ होतील तर भोई कोण होईल?   काम करतल्‍याची फाट आनी जेवतल्‍याचे तोंड पळौं नाका   खापरांत मुतून तोंड पहा   खाऊन पिऊन ओढळ, सदा तोंड धुवून निढळ   बिजवराची बायको, तिजवराची चोळी, नित्य लुगडें फाडी तिचें कोण काय करी?   कुत्र्याचें तोंड गाढवानें चाटलें व गाढवाचें तोंड कुत्र्यानें चाटले म्‍हणोन बाटते की काय   अंबट तोंड पडणें   ठिकाण नाहीं लग्‍नाला, कोण घेईल मुलीला   एका ठायीं बसूं जाणे, त्यास उठ कोण म्हणे   ईश्र्वर तारी, त्यास कोण मारी   अर्धा शामल, अर्धे आंग्रे, तिसरे राजश्री कोण?   उंट कोठेहि असला तरी अंतसमयीं मारवाडाकडेच तोंड करतो   मला कोण वानवे, माझी मीच वानवे   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   उजळ माथा (तोंड) होणें   लोक म्हणून खाणार, बाप म्हणून कोण देणार?   वेणी गांडि होडि, तिगेली मर्जी जोडी   तूप खातल्‍या चेडीलें रूप (गांडि) पळेल्‍यारि कळता   उद्योगु नातिल्लो आचारि चेलवां गांडि तासता   खोट्याचे मढें तीन शेज पडे, त्‍याला कोण रडे?   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   गरीब गायीच्या पाठीवर कोणीहि थाप मारावी, चावर्‍या कुत्र्याच्या वाटेस कोण जाणार?   हात फिरे तेथें लक्ष्मी फिरे व तोंड फिरे तेथें अवदसा फिरे   चोराची आई मडक्‍यांत तोंड घालून रडे   आपलें तोंड आपल्यास आरशावांचून दिसत नाहीं   पिकेल डोण तर खाईल (ऐकेल) कोण   कोण जाणे खरें खोटें, जग चाले उफराटें   प्रसंगाला तोंड देणें   दुबळा धनी, त्याच्या बायकोला कोण मानी   काजळाच्या कोठडींत गेलें तर तोंड काळें, मोजले तर हात काळे   हातपाय लुले तोंड चणचणां बोले   आपल्या पोळीवर निखोर कोण न ओढी?   हातपाय लुले तोंड चुरचुरा चाले   दुधानें तोंड भाजलें म्हणजे मांजर ताक सुद्धा फुंकून पितें   युद्धास तोंड लागणें   कॉणा खीं खाडा उजॉ पेटिल्‍लॉ आनि ताका म्‍हण्टलॉ खीं कोण ‘आगाआगा माच्छि विडि पेटैता’   पिकेल डोण, तर खाईल कोण   तोंड घालणे   वर वर मिळताः लग्न कोण करता   आपल्या पोळीवर निखारे कोण न ओढी   कोणाचे कोण, तुम्‍हास कां उठाठेव   कोणाची मुलगी आणि कोण करतो सलगी   सोन्याची सुरी कोण घालतो उरीं? सोन्याची सुरी झाली म्हणून काय ती उरांत खोवावी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP