Dictionaries | References

हिंगजिर्‍यापुढें, कोथिंबिरीचा काय वास? तरणीताठी सासूबाई, सुनेचा होतो त्रास

अर्थ उघड आहे. ज्या ठिकाणीं तरुण विधवा सावत्र सासू असते तेथें याचें प्रत्यंतर येईल.

Related Words

काय   सांग पाटला काय लिहूं, चावडीवर कधीं जाऊं   गायी आल्‍या काय व गाढवें गेली काय सारखेंच   आपल्याला जें प्राप्त न होय, त्याची आदावत करून काय   अंधळ्यास रात्र काय आणि दिवस काय   ज्‍यानें केसकरणी गिळल्‍या त्‍याला बोडकीचा काय पाड   ऊंस गोड झाला म्हणून काय मुळ्यासुद्धां खावा?   नित्य पाठ, त्याची काय वाट   समुद्रांत जाऊन कोरडा, तो काय करील बापुडा   गुरांना गोठाच आवडत असेल तर त्‍याला यजमान तरी काय करील   एक ढेंकूण चावतो, शंभरांचा काळ होतो   काय म्‍हणून   कुंभार कुंभारीण सुखी असेल तर मडक्‍याला काय तोटा   सुनेचा मेला मावसभाऊ आणि चेडवाची मेली जाऊ, बाहेरची पीडा बाहेर   पांच बोटें कोठें सारखीं असतात काय?   प्रेताचा भार पृथ्वीला होतो   आशेचे शेत शंभराला घेतलें काय, विकलें काय, सारखेंच   भटाचें काय गृहस्थाचें काय, एकच   पोसल्या पोरा काय करशी? तर म्हातारीचे डोळे फोडशी   उद्योगाचा त्रास, करतो सदा आळस   दिवसोंदिवस पैसा, काळेंकरून होतो लैसा   चांगले नरा राग येतो, क्षणमात्रें दूर होतो   मूर्ख कांहीं सुचवितो, सुज्ञा उपयोग होतो   टकल्‍या नकलेस पात्र होतो   जेथें लक्ष्मीचा वास, तेथे मित्रांचा प्रवेश   देवाच्या नांवें संसार, हलका होतो दुःखभार   गोड पाण्यातला मासा तोंडाला गोड लागला की, पाण्याच्या एका कोंडीतून दुसर्‍या कोंडीत जायला मनुष्‍य उत्‍सुक होतो   घाईघाईनें नाश करतो, नाशानें तोटा आणतो, तोट्यानें घरी तंटा लागतो, इतका खटला घाईने होतो   जो घाबरतो तो रानभरी होतो   आशा दुजाची करितो, खातापितां कष्टी होतो   सांगावें, कवण्या ठाया जावें l कवणातेम स्मरावें कैसें काय करावें l कवण्या परि मीं राहावें l   करंगळी (करांगुळी) सुजली म्‍हणून ती डोंगराएवढी होईल काय?   ऐकलेले चाटून येतें काय?   मीच काय तो शहाणा   भटा तुझें वर्म काय तर कापसाचें जानू   जो असे अविचारी, तो काय न करी   ओल्या मातीचा भरंवसा, काय धरिसी माणसा   तारूं काठावर असतें तेव्हां परीक्षा काय होणार   ढेंकणास ढेंकूण काय खातो   पोटांत नाहीं भूक, खाण्याचं काय सुख   अभाग्या हें काय करतोस? म्हणे कपाळ बडवून घेतों   कशासाठीं काय घडे, सासूसाठीं जांवई रडे   कुत्र्याचें तोंड गाढवानें चाटलें व गाढवाचें तोंड कुत्र्यानें चाटले म्‍हणोन बाटते की काय   कशांत काय आणि फाटक्‍यांत पाय   गोर्‍ह्याच्याने शेत आणि पोराच्याने संसार होता तर मग काय   रडली तर रडली, काय माणिक मोतीं झडतील?   गांवात गाढवाची काय खोट?   विश्वासघातकी म्हणून जगांत वावरण्यापेक्षां मृत्यु काय वाईट   सुनेचा पाय सासूला लागला तरी सुनेनें नमस्कार करावयाचा व सासूचा पाय सुनेला लागला तरी सुनेनेंच नमस्कार करावयाचा   सोन्याची सुरी कोण घालतो उरीं? सोन्याची सुरी झाली म्हणून काय ती उरांत खोवावी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP