Dictionaries | References

हात मोडणें

असाह्य
मित्रहीन होणें.
देणगी, बक्षीस नाकारणें.

Related Words

हात मोडणें   माज मोडणें   रग जिरविणें-मोडणें   पायापुढें दोनच हात पाहणें   देवावर हात ठेवणें   सलामीचा हात   हात ओढवणें   हात गहाण ठेवणें   किसका हात चले, किसकी जबान चले   हातपाय मोडणें-मोडून येणें   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   संवयेचो हात तॉंणा वता   हात चढणें   हात दाखवून अवलक्षण करणें-चिंतणें   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   घरांत सात हात वेळू फिरतो   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   मोडणें   हात (ता-तो) फळी   हात मारणें   मर्जी मोडणें   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   खाल्‍लें पिल्‍लें, ढुंगणाला हात पुसले   तुझोच भोपळो, तुझोच भात, निमताक लावतंय माझो हात   हात कापून देणें   हात फिरणें   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   हातावर हात मारुन पळून जाणें   बाजलें-बाजलें मोडणें   मर्यादा मोडणें-सोडणें   रुपयाची मान मोडणें   उधाराचें पोतें सवा हात रितें   पाय मोडणें   उठवण मोडणें   मन मोडणें   हातपाय मोडणें-मोडून येणें   डोळे मोडणें-मारणें   तुकडा-डे मोडणें   दुगही मोडणें   बोटें मोडणें   मान मुरगाळणें-मोडणें   मान मुरडणें-मोडणें   कमर मोडणें   काडी मोडणें-मोडून देणें   खोड मोडणें   खोडकी मोडणें-जिरविणें   छत्र मोडणें   जीभ मोडणें   पाटे मोडणें   पेकाट मोडणें   सुंठ मोडणें   दुकान मोडणें   नाक मोडणें   नेत्र मोडणें   बजबजपुरी मोडणें   बी मोडणें   भिवई-भिंवया मोडणें   मर्जी मोडणें   मागमूस-मुद्दा मोडणें   मान मोडणें   मूळ-मूळ काढणें-खणणें-झाडाणें-पुसणें-मोडणें-भारणें-निर्मूळ करणें   मोडणें-मोडल्या दळाचा सारथी   अर्ध्या हळकुंडानें लग्न मोडणें   आंकडा बसणें-मोडणें   आज्ञा प्रभूची मोडणें, हेंच प्राणास मुकणें   कद जिरविणें or मोडणें   घडी मोडणें   तजा मोडणें   तीळ खाऊन व्रत मोडणें   देह टाकणें-ठेवणें-मोडणें-मरणें   पाण्याचा कांटा मोडणें   भाकर-री-भाकर पायानें खाणें-मोडणें   भाजणें-भाजला पापड न मोडणें   भात-भात मोडणें   मर्यादा मोडणें-सोडणें   रुपयाची मान मोडणें   रुपया-रुपया मोडणें   रेच मोडणें   शेवटच्या बांधण्यास पाणी मोडणें   हळकुंडासाठीं लग्न मोडणें   हाडें मोडणें, खिळखीळीं करणें   अर्ध्या हळकुंडानें लग्न मोडणें   आंकडा बसणें-मोडणें   आंख मोडणें   आज्ञा प्रभूची मोडणें, हेंच प्राणास मुकणें   उठवण मोडणें   एक एक बात, नऊ नऊ हात   कद जिरविणें or मोडणें   कमर मोडणें   करडा हात   कांटा मोडणें   काडी मोडणें-मोडून देणें   खुबड मोडणें   खोडकी मोडणें-जिरविणें   खोड मोडणें   घडी मोडणें   छत्र मोडणें   जीभ मोडणें   डोळे मोडणें-मारणें   तुकडा-डे मोडणें   तजा मोडणें   तीळ खाऊन व्रत मोडणें   दुकान मोडणें   दुगही मोडणें   दैवानें उचल करणें-यारी देणें-हात देणें   देह टाकणें-ठेवणें-मोडणें-मरणें   दाहाचा हात   नेत्र मोडणें   नाक मोडणें   पेकाट मोडणें   पदर खरचणें-खाणें-मोडणें   पाटे मोडणें   पाण्याचा कांटा मोडणें   पानांत-पानावर भात, जानव्याला हात   पाय मोडणें   बजबजपुरी मोडणें   बाजलें-बाजलें मोडणें   बी मोडणें   बोटें मोडणें   बोंबलणें-बोंबलता हात   भाकर-री-भाकर पायानें खाणें-मोडणें   भाजणें-भाजला पापड न मोडणें   भात-भात मोडणें   भिवई-भिंवया मोडणें   मुढ्ढ्याचा हात   मुंढा हात   मन मोडणें   मर्जी मोडणें   मर्यादा मोडणें-सोडणें   मूळ-मूळ काढणें-खणणें-झाडाणें-पुसणें-मोडणें-भारणें-निर्मूळ करणें   मागमूस-मुद्दा मोडणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.