Dictionaries | References

हात फिरे तेथें लक्ष्मी फिरे व तोंड फिरे तेथें अवदसा फिरे

जो मनुष्य श्रम करतो त्यास धन प्राप्ति होते व जो नेहमीं बडबडत असतो किंवा जेथें नेहमीं कलागत चालते तेथें दारिद्य येतें.

Related Words

लक्ष्मी पुसेना शंखाला, तो भीक मागे पोटाला   इंगा फिरे, मुंगा जिरे   दान हें प्रथम जवळच्यास व नंतर दूरच्यास करावें   काम करतल्‍याची फाट आनी जेवतल्‍याचे तोंड पळौं नाका   वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   रडत्याच्या डावीकडे व शिवत्याच्या उजवीकडे बसूं नये   हात वळणें   हात चालणें   पाठीवर हात फिरविणें   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   आपला हात जगन्नाथ   हात चोळणें   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   जेथें व्याप, तेथें संताप   अंधके हात बटेर   वाजंत्र्याची नळी, पुरणाची पोळी, व स्मशानांतील होळी जगांत सारखी चालू आहे   बापचा बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   कर्माची वरात व म्‍हातारी घरांत   अंबट तोंड पडणें   जेथें जावें, तेथें डोईवर दिवस   चोराची आई मडक्‍यांत तोंड घालून रडे   कंठास हात लावणें   जेथें बाव, तेथें तान्हेल्‍यांची धांव   जेथें फार खाणें, तेथें फार दुखणें   ज्याचा जो व्यापार। तेथें असावें खबरदार।   शांति तेथें लक्ष्मीची वस्ती   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ, गाठोड्‌याला हात नका लावूं   फुलें वेंचलीं तेथें शेण्या विकाव्या लागणें   जिवंत अवदसा   घशांत हात घातला, परंतु सुका   शेताचा आरा (मोड), गाईचा गोर्‍हा व पाळण्यांतील हिरा हे केव्हां तरी उदय काळ आणतीलच आणतील   वकूफ थोडा व दिमाख बडा   आमचेच दांत व आमचेच ओठ   शिळी भाकर ताकानें गोड व वाईट बायको पोरानें गोड   स्वतः ज्ञान नाहीं व सांगितलेलें ऐकायचें नाहीं   एकपट रूप व दुप्पट पोषाख   घोडी मेली ओझ्यानें व शिंगरूं मेले हेलपाट्यानें   नराचा जन्म नारायणासाठीं व नारीचा नरासाठीं   गांवामागे वेडें व वरातीमागें घोडें   आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   मुसलमान व बेइमान   गरवशीचें पोट व रिकाम्‍याचा चोट, वरचेवर वाढतो   पळत्याच्या पुढें व हागत्याच्या मागें   कानामागून आले व तिखट झालें   हत्तीचे दांत खायाचे वेगळे व दाखवावयाचे वेगळे   आपलें तोंड आपल्यास आरशावांचून दिसत नाहीं   कोणाला कशाचें व बोडकीला केसाचें   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   अर्थाचा अनर्थ व पादाचा परमार्थ (परमेश्वर)   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP