TransLiteral Foundation

हातीं घोडा धरुन चालावें, दमल्यावर स्वार व्हावें

जोपर्यंत पायांनी चालता येत असेल तोपर्यंत जवळ घोडा असला तरी त्याच्याबरोबर चालतच जावें व दमल्यास त्याचेवर बसावें. जोपर्यंत आपणास स्वतः एखादी गोष्ट करतां येत असेल तोपर्यंत दुसर्‍याचें साहाय्य मिळत असलें तरी घेऊं नये. मात्र जवळ असावें व जेव्हां जरुर लागेल तेव्हां घ्यावें.

Related Words

चालता घोडा   हात धरुन काढून लावणें   हातीं पायीं जीभा फुटणें   घासिया घोडा, पेटिया चाकर (काय कामाचा)   हातीं धोंडे घेणें   पाय धरुन ओढणें   पिशाच्या हातांत-हातीं कोलती   हात धरुन जाणें   (हातावर-हातीं) गूळाखोबरे देणें   घोडा जेरबंदी, मनुष्‍य संबंधी (समजावा-जाणावा-ओळखावा)   मोठा घोडा, मस्तीवान थोडा   खटासी व्हावें खट, उद्धटासी उद्धट   कोणी आग व्हावें, कोणी पाणी व्हावें   क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   हातां पायां, हातीं पायीं पडणें, लागणें   हातीं धरल्यास रोडका, शेंडी धरल्यास बोडका   राजा उदार झाला, हातीं भोपळा दिला   पोराचें वटकण पंतोजीच्या हातीं, माकडाचें वटकण दरवेशाचे हातीं   इंगळ हातीं धरवेल पण हा हातीं धरवणार नाही   घरच्या मताप्रमाणें पाहुण्यानें चालावें   शहाण्याचा चाकर व्हावें पण मूर्खाचा (धनी) जामिन होऊं नये   गाढवापरी व्हावें, तर बोलतील तें ऐकावें   काळा आणि ओहटभरती, नाहीं कोणाचे हातीं   मूर्ख फार बोलतो, आपले हातीं फसतो   हातीं वावडीची दोरी, मुलें नाचती परोपरी   नांव सोनूबाई हातीं कथलाचा वाळा   हातीं नाहीं बोवाः काये जेवाः   छपन्न वखारी भारी कुंची, हातीं न दिसे पण नजर उंची   घोडा आपले गुणावर दाणा वाढवितो   पुजेचा कंटाळा, हातीं सोंगटयांचा चाळा   घोडा मेला म्‍हणून गाढवाला नाहीं सुतक येत   कागदांत (कागदी) मेळ, हातांत (हातीं) केळ   हातीं भोपळा घेणें-देणें   हातीं लागली चेड आणि धर मांडवाची मेढ   केली उधळपट्टी, हातीं आली नरोटी   मुखीं नाम तेव्हां, हातीं मोक्ष   हातीं आला, तो लाभ झाला   ज्‍याचे हातीं ससा, तो पारधी   घोडा पाहावा बसून, आणि सोने पाहावें कसून   हातीं (हातांत) नाहीं रुका, त्येच्या तोंडावर थुंका   द्रव्य येतां मूर्खा हातीं, मूर्खपणा वाढे अती   शिष्याचे कान गुरुचे हातीं   अविद्वानाचे हातीं, शहाणे शिकूनिया जाती   रेवण-चढणीस घोडा, रेवणीस रेडा   स्नानसंध्येच कंटाळा, हातीं सोंगटीचा-सोंगटयांचा चाळा   वस्तु-वस्तूची नाहीं माहिती, असून काय मूर्खाला हातीं   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   धनी राबेना शेतीं, तरी झोळी येई हातीं   घोडा मैदान पुढें आहे   हातीं आला ताजवा, अन् सारा दिवस नागवा   आपण व्हावें ऐसे म्हणतों, ईश्र्वर इच्छी तैसे करतो   आपले जावें, आपण चोर व्हावें   आपलें जावें, आपण चोर व्हावें   आवडतें व्हावें, तर भले असावें   उत्तम ते मत द्यावे, पण पुढाईत न व्हावें   उतावळीनें धरती, नसावें तें ये हातीं   उपवासी निजावें, पण कर्जभरी न व्हावें (कर्जभरीत न उठावें)   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   कदा कृपणाचे वर्‍हाडी न व्हावें   करवंटी हातीं देणें   करायला जावें बरें नि व्हावें बुरें   क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   कागदाचा घोडा   काठीला सोने बांधून चालावें   काळा आणि ओहटभरती, नाहीं कोणाचे हातीं   किडा विवेकें पाय टाकी, मग मनुष्‍यानें कां व्हावें अविवेकी   कोणाचें होऊं नये चाकर आणि कोणाची होऊं नये बायको (व्हावें तर प्रसंग येईल तसें वागावें)   कोणी आग व्हावे, कोणी पाणी व्हावें   कोणी आग व्हावें, कोणी पाणी व्हावें   कोतवाल घोडा   खटासी व्हावें खट, उद्धटासी उद्धट   गांठचे द्यावें पण जामीन न व्हावें   गाढवापरी व्हावें, तर बोलतील तें ऐकावें   गायीला दावें, घराला म्‍हातारें व्हावें   घरच्या मताप्रमाणें पाहुण्यानें चालावें   घाईनें धरती, माशाबद्दल बेडूक हातीं   घोडा   चेलीचे कान गुरूच्या-गोसाव्याच्या हातीं   चेलीचे कान गुरूच्या हातीं   चार जणांची शेती, खापर आलें हातीं   चालता घोडा   चौघांत चौघासारखे व्हावें, तेथे उगेच न राहावें   चौघांत जावें, चौघासारखें व्हावें   जगण्यामरण्याची स्‍थिति, नाही मनुष्‍यास हातीं   जुन्या मित्रासवें, क्रियानष्‍ट न व्हावें   ज्‍या गांवी जावें, तैसें व्हावें   ज्‍याचें चाकर व्हावें, त्‍यासारखें चालावें   टाळीचा घोडा   दगड हातीं घेणें   दैवगति न सारखी, कदा न व्हावें दुःखी   दोहों सशांचे लागतां पाठीं, एकहि नये हातीं   धनी राबेना शेतीं, तरी झोळी येई हातीं   धरुन   धारण, मरण, पाऊस कोणाचे हातीं नाहीं   धोतराचा घोडा   नकटें व्हावें (असावें), पण धाकट होऊं (असूं) नये   नको स्वर्गाची नौकरी, व्हावें नरकाचे अधिकारी   नारळपंचा हातीं देणें   नारळ हातीं देणें   नाल तो मिल गया, अब क्या रहा? जीन और घोडा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

tablespoon

 • पु. मोठा चमचा 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

जुळी मुले झाली असतां शांति करावी काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,450
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,879
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.