TransLiteral Foundation

हातीं कवडी, विद्या दवडी

कवडयांनीं खेळणार्‍या लहान मुलांस म्हणतात. जो मनुष्य सोंगटया खेळण्याकरितां नेहमी हातांत कवडया घेतो म्हणजे जो खेळाच्या अगर जुगाराच्या नादीं लागतो, त्याच्या हातून विद्याभ्यास होणें शक्य नाहीं.

Related Words

कवडी   विद्या   चतुर्दश विद्या   अक्कलेचें मूळ विद्या   गुरुगेलि विद्या गुरु मात्‍यारि आइलि   हातीं पायीं जीभा फुटणें   परस्वाधीन जिणें (धन) आणि पुस्तकी विद्या कामास येत नाही   हातीं धोंडे घेणें   पिशाच्या हातांत-हातीं कोलती   अनंत शास्त्रं बहुलाश्व विद्या, अल्पश्व कालो बहु विघ्नताच   (हातावर-हातीं) गूळाखोबरे देणें   सुखार्थिंनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम्   घरची विद्या   रिकामी टवळी, हातीं नाहीं डवली   हातीं धरल्यास रोडका, शेंडी धरल्यास बोडका   राजा उदार झाला, हातीं भोपळा दिला   क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   पोराचें वटकण पंतोजीच्या हातीं, माकडाचें वटकण दरवेशाचे हातीं   इंगळ हातीं धरवेल पण हा हातीं धरवणार नाही   हातां पायां, हातीं पायीं पडणें, लागणें   दह्याची कवडी   घरांत नाही कवडी, घेऊं मागे शालजोडी   भवानी कवडी   बायलां गेली विद्या, रान्नी पोर्लात   मारील त्याची तरवार व करील त्याची विद्या   एकपट विद्या, दसपट गर्व   छपन्न वखारी भारी कुंची, हातीं न दिसे पण नजर उंची   काळा आणि ओहटभरती, नाहीं कोणाचे हातीं   मूर्ख फार बोलतो, आपले हातीं फसतो   हातीं वावडीची दोरी, मुलें नाचती परोपरी   नांव सोनूबाई हातीं कथलाचा वाळा   हातीं नाहीं बोवाः काये जेवाः   शिष्याचे कान गुरुचे हातीं   वस्तु-वस्तूची नाहीं माहिती, असून काय मूर्खाला हातीं   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   अविद्वानाचे हातीं, शहाणे शिकूनिया जाती   स्नानसंध्येच कंटाळा, हातीं सोंगटीचा-सोंगटयांचा चाळा   मुखीं नाम तेव्हां, हातीं मोक्ष   हातीं (हातांत) नाहीं रुका, त्येच्या तोंडावर थुंका   केली उधळपट्टी, हातीं आली नरोटी   हातीं भोपळा घेणें-देणें   हातीं लागली चेड आणि धर मांडवाची मेढ   ज्‍याचे हातीं ससा, तो पारधी   हातीं आला, तो लाभ झाला   कागदांत (कागदी) मेळ, हातांत (हातीं) केळ   पुजेचा कंटाळा, हातीं सोंगटयांचा चाळा   धनी राबेना शेतीं, तरी झोळी येई हातीं   हातीं आला ताजवा, अन् सारा दिवस नागवा   द्रव्य येतां मूर्खा हातीं, मूर्खपणा वाढे अती   सासू-सासू गेली-मेली ठीक झालें, घरदार हातीं आलें   अक्कलेचें मूळ विद्या   अभ्याससारिणी विद्या   असुरी विद्या   आयुष्याची घडी, व्यर्थ कदापि न दवडी   उतावळीनें धरती, नसावें तें ये हातीं   करवंटी हातीं देणें   क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   कवडी   काळा आणि ओहटभरती, नाहीं कोणाचे हातीं   घघाची विद्या   घरची विद्या   घाईनें धरती, माशाबद्दल बेडूक हातीं   चतुर्दश विद्या   चेलीचे कान गुरूच्या-गोसाव्याच्या हातीं   चेलीचे कान गुरूच्या हातीं   चाक्षुषी विद्या   चार जणांची शेती, खापर आलें हातीं   चोरटी विद्या   चौदा विद्या   जगण्यामरण्याची स्‍थिति, नाही मनुष्‍यास हातीं   दगड हातीं घेणें   ददाची विद्या   दह्याची कवडी   दिमाख लवडी आणि कानांत कवडी   दोहों सशांचे लागतां पाठीं, एकहि नये हातीं   धनी राबेना शेतीं, तरी झोळी येई हातीं   धारण, मरण, पाऊस कोणाचे हातीं नाहीं   नवां (व्या) दिवशीं नवी विद्या   नारळपंचा हातीं देणें   नारळ हातीं देणें   नांव महीपती, तिळभर जागा नाहीं हातीं   पंधरावे विद्या   परहातीं धन व पुस्तकी विद्या   पराधीन जिणें, पुस्तकी विद्या   पोराचें वटकण पंतोजीच्या हातीं   पोराचें वटकण पंतोजीच्या हातीं, माकडाचें वटकण दरवेशाचे हातीं   बंगाली विद्या   बत्तीस विद्या   बरें वाईट करणें वरिष्टाच्या हातीं   ब्रह्मानुभव चित्तीं, हें गुरुच्या हातीं   बारभाईची खेती, काय लागेल हातीं   बारभाईची खेती, प्रजापती लागला हातीं   बारभाईची शेती दमडी न लागे हातीं   भवानी कवडी   मेल्याचीं मुलें जित्याचे हातीं   माकडाचे वटकन् दरवेशाचे हातीं   मारील त्याची तरवार व करील त्याची विद्या   मालकाच्या मनाची स्थिति, असे सेवकाचे हातीं   मिळवी कवडी कवडी, एकदम रुपया दवडी   रागाच्या हातीं देणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

raisin oil

 • मनुका तेल 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

विविध पूजा अथवा होम प्रसंगी स्त्रीने पुरूषाच्या कोणत्या अंगास बसावे आणि हाताला हात कां लावावा?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,450
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,879
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.